مرور رده

مرغ و خروس

تغذیه جوجه یک روزه

تغذیه جوجه یک روزه تغذیه یکی از مهمترین نیازهایی حیاتی طیور میباشد که باید در دوره های مختلف رشد، نوع تغذیه متناسب با سن پرنده انتخاب شود. با توجه به…