مرور رده

طوطی سانان

پرورش طوطی اسکندر

پرورش و نگهداری از طوطی اسکندر طوطی ها جزء محبوب ترین حیوانات برای ما هستند. این پرندگان بازیگوش با دلربایی از افراد زیادی، آن ها را برای پرورش طوطی…