حساب کاربری

لطفا از حروف a-z,A-Z,0-9 استفاده نمایید - حداقل 5 کاراکتر

حداقل 8 کاراکتر

پرورش طوطی : تولید مثل طوطی

تولید-مثل-طوطی

پرورش طوطی : تولید مثل طوطی

 

تولید-مثل-طوطی

 

پرورش طوطی : تولید مثل طوطی دانش تولید مثل و تکثیر طوطی ها مستلزم کسب اطلاعاتی در زمینه ترکیب گروه های تولید مثلی، فرایند توسعه ارتباطهای تولید مثلی، ایجاد آشیانه، الگوهای مراقبت والدینی و عواملی است که بر موفقیت تولید مثلی انواع مختلف طوطی ها اثر می گذارد. درک عمیق تولید مثل آنها مستلزم آشنایی مناسب و ارزیابی دقیقی از تغییر و تنوعات بین گونه ای و داخل گونه ای است. ظاهراً به نظر می رسد که با توجه به بیولوژی تولید مثلی طوطی ها، گروههای نسبتاً یکنواختی در آنها وجود داشته باشد. ولی مطالعات اخیر مبین آن است که تغییر و تنوع و پیچیدگیهای زیادی در آنها به چشم می خورد. تحقیق در زمینه بیولوژی تولید مثل طوطیها نه تنها از نقطه نظر علمی اهمیت دارد بلکه کاربردهای عملی نیز دارد. در گونه های در معرض خطر، دانستن مکانیسمهای تولید مثلی از اهمیت دو چندان برخوردار است. مطالعات انجام شده در زمینه رفتارهای تولیدمثلی طوطی های آزاد و اسیر امکانات خوبی برای نگهداری و رفتار با آنها فراهم ساخته است. برای مثال تغذیه مکمل غذایی در کاکاپوهای ماده (گونه طوطی در معرض خطر جدی و دارای تولید مثل میعادگاهی) موجب اریبی نسبت جنسی فرزندان نر می گردد. در مطالب بعدی در زمینه سیستم های تولیدمثلی و رفتارهای تولید مثلی (ارزیابی، معاشقه و جفتگیری)، عمدتا به مطالعات مربوط به طوطی های آزاد پرداخته شده است زیرا تنوع رفتاری بیشتری دارند. در مقایسه با طوطی هایی که به صورت جفتی در قفسی اسیرند، جمعیتهای بزرگ طوطی های قفسی که دارای سنین و جنسیت متفاوتی هستند، تصویر پیچیده تری از رفتارهای تولیدمثلی نشان می دهد. بدیهی است که چنین مطالعاتی، اطلاعات دقیق تری در این زمینه فراهم می سازد. از طرفی مباحث تولید مثل طوطی ها شامل دو وجه مهم است:

الف – مطالبی که مستقیماً به زاد و ولد و تکثیر و تولید آنها مرتبط است. در این موارد، پارامترهای بیولوژیکی از قبیل تشکیل گروه های تولید مثلی، ایجاد آشیانه، تعداد تخم، تعداد روزهای خوابیدن روی تخم، نحوه رسیدگی به جوجه ها و … مطرح می شود.

ب – جنبه هایی از تولید مثل طوطی ها است که در ارتباط با نگهداری آنها به عنوان پرنده خانگی و در کنار انسان و در رابطه با انسان ممکن است به توسعه مشکلاتی منجر شود که آنها را به عنوان پرنده

خانگی از حیز انتفاع خارج می سازد.

۱-۶- مشکلات رفتارهای جنسی طوطی ها

به این دلیل مورد توجه انسان بوده اند که دارای رفتار اجتماعی مناسبی هستند که برای انسان لذت بخش است. خصوصیاتی از قبیل زیبایی، هوش و توانایی تقلید در آنها باعث شده است که از طوطی ها به عنوان اعضای خانواده استفاده شود. برخی از این صفات، غریزی و ذاتی بوده و تحت کنترل ژنها هستند. درک این مسئله به فهم بهتر عکس العمل طوطی ها نسبت به شرایط مختلف پرورش کمک می کند. چگونه و چرا رفتارهای غریزی در پاسخ به حوادث یا شرایط خاص عمل می شد درک رفتارهای ذاتی طوطی ها مستلزم حوادث فیزیولوژیک و هورمونی پیچیده ای است که گونه را با شرایط محیطی وفق می دهد. حوادث فصلی از قبیل مهاجرت و پرریزی تابع عوامل محیطی و از طریق سیستم غدد درون ریز تنظیم می شود. مشاهده طوطیها در شرایط وحش و تجربیات همان طوطی و نیز صاحبان طوطیهای خانگی مبتنی بر آن است که برخی عوامل محیطی موجب تغییر رفتار تولیدمثلی طوطی ها می شود. پیشرفتهای اخیر در زمینه فیزیولوژی عصب، فرایند شروع و بروز رفتارهای ذاتی نسبت به محرکهای محیطی را روشن کرده است. رفتارهای تولیدمثلی طوطی ها در شرایط وحشی از قبیل پیوندهای جفتی، بالا آوردن غذا در زمان معاقشه، جستجو برای حفره آشیانه، آشیان سازی، دفاع از قلمرو و جفتگیری را در طوطیهای خانگی میبینیم، ماده برخی گونه ها، تعداد بیشتری تخم را در دوره نسبتاً طولانی تر می گذارند و از نظر بدنی ضعیف می شوند. انگیزه های تولید مثلی ممکن است منجر به توسعه رفتارهایی شود که در نتیجه آن نتوان با طوطی زندگی کرد. فریادهای لاینقطع، تهاجم ناگهانی به انسانها (که قبلاً آنها را دوست داشته یا نداشته اند) و کوشش های تخریبی برای ایجاد آشیانه در نیمکت ها، دراورها و امثال آن، در شرایط وحش، رفتارهای تولید مثلی اساساً توسط شرایط محیطی، تشکیل پیوندهای جفتی و سلسله مراتب اجتماعی گله تنظیم می شود. کلیدها یا نشانه های محیطی از قبیل فوتوپریود، دما، نزولات آسمانی، میزان دسترسی به غذا، وجود مواد آشیانه و یا وجود جفت موجب توسعه فعالیتهای تولید مثلی در پرندگان میشوند. تشکیل «پیوند جفتی» از طریق بالا آوردن غذا، جفتگیری، بازرسی از محل آشیانه، تغذیه و دیگرآرایی افزایش می یابد. وقتی شرایط محیطی مناسبی وجود دارد، افراد فرصت طلب در زمینه تولیدمثلی فعال می شوند. گونه های دیگر ممکن است در مقیاس سالانه به فعالیت های تولیدمثلی بپردازند. «محور هیپوتالاموس – هیپوفیز- گونادها» مسئول کنترل توسعه تولید مثلی و رفتارهای بعدی تولید مثلی است و زمانی آغاز میشود که شرایط محیطی برای گونه مورد نظر مناسب باشد. رفتارهای افزایش دهنده پیوندهای جفتی نیز به عنوان کلیدهای آغاز فعالیتهای تولید مثلی شناخته می شوند. به بیان دیگر هورمونها زمانی کارشان را آغاز می کنند که شرایط محیطی مناسبی وجود داشته باشد. در مورد طوطی خانگی همراه که در شرایط اسارت به سر می برد، بسیاری از این شرایط محیط نگهداری ممکن است رفتارهای تولیدمثلی آنها را بیاغازد. متأسفانه طوطیهای خانگی در معرض عوامل طبیعی محدودکننده موجود در محیطهای بومی و تعامل های رفتاری با گله نیستند. در واقع طوطی هایی که با انسان ایجاد پیوند جفتی کرده اند، توسط صاحبان آنها به حال خود رها شده و تعدادی از نشانهای محیطی و رفتاری که محور هیپوتالاموس –

هیپوفیز-گوناد را فعال و تحریک می کنند به کار می افتد. آنها اغلب خوراکهای متنوع و غنی از مواد مغذی به طوطی ها می دهند، آشیانه مناسبی (قفس) برای آنها فراهم می کنند و مواد مناسبی برای آشیان سازی در آن قرار می دهند (روزنامه) و به صورت سهوی و نادانسته شرایط را همچون یک جفت جنسی برای آنها فراهم می سازند. آنها اغلب به دادن غذاهای گرم و نرم به طوطی ها می پردازند که شبیه آن را در زمان بالا آوردن غذا در فرایند مغازلات تولیدمثلی دریافت می کنند. رسیدگی و آرایش پرنده توسط انسان موجب افزایش پیوند جفتی بین آنها می شود به ویژه اینکه دست کشیدن روی ناحیه دم و پشت آنها انجام می شود. به بیان ساده صاحبان طوطی ها به صورت سهوی موجب تحریک رفتارهای تولیدمثلی طوطی ها در دراز مدت می شوند. افزایش این نشانهای محیطی و فعالیتهای پیوند جفتی در شرایط خانه ممکن است منجر به توسعه زودهنگام مشکلات کلینیکی و رفتاری در آنها شود که ریشه آن در انگیزش های تولیدمثلی طوطی ها است. کوشش برای توصیف رفتارهای جنسی طوطی همراه، بدون درک بیولوژی آن ناممکن است. نیچ اکولوژیکی که وجود یک گونه را تضمین می کند، زمان بندی رفتارهای جنسی و تولیدمثلی آنها را نیز تعیین می نماید. در طول زمان تنش های مزمن هورمونی ناشی از کلیدهای محیطی و در نتیجه رفتارهای پیوند جفتی در بسیاری از خانه ها رخ می دهد. شرایط کلینیکی آنها شامل موارد مرتبط با فیزیولوژی تولید مثلی از قبیل تولید تخم گذاری مزمن، تخم ماندگی، پریتونیت تخم یا آمبولی زرده است و در کنار آن باید به ریزش پرها و رفتارهای تخریبی پرخواری در نتیجه تنش های هورمونی ناهنجار درازمدت توجه کرد. تغییرات تخریبی عضلات لگن و شکم نیز که بعضاً منجر به بیرون زدگی اندامهای تناسلی می شود از جمله موارد تنش های هورمونی ناشی از فعالیتهای تولیدمثلی شدید است. تخمگذاری مزمن ممکن است موجب تخلیه ذخایر کلسیم بدن شوند و طوطی را مستعد تخم ماندگی، سخت تخمی و یا نرمی استخوان کند. در درازمدت طوطی های ماده که رفتارهای تولیدمثلی نشان می دهند به وضعیت ناهنجاری استخوانها دچار می شوند. بررسی دقیق تعامل های پیچیده طوطیها و محیط طبیعی اطراف روش مناسبی برای تفسیر رفتارهای جنسی و اجتماعی طوطیهای خانگی است.

۱-۱-۶- رفتارهای ذاتی

رفتارهای ذاتی، غریزی و یا به اصطلاح جدید «سخت افزاری» رفتارهایی هستند که به شیوه ژنتیکی به ارث می رسند و همچون آواز یا طرح آشیانه در پرنده ها مختص گونه می باشند. این رفتارها در تمامی افراد هم گونه که حتی به صورت جداگانه نگهداری و پرورش داده می شوند وجود دارد. رفتارهای اکتسابی رفتارهایی هستند که توسط افراد اثرپذیر به کار گرفته می شود. این رفتارها شامل نقش پذیری، پرواز، تشخیص غذا و جهت یابی در پرواز است. هر یک از افراد گله به عنوان عضوی از آن باید مجموعه کاملی از صداها و سیگنال های بدنی را فرا بگیرد تا بتواند در کنار بقیه بماند. فردی که در داخل گله به سر می برند توانایی ذاتی در همراهی و همنوایی با گله نشان می دهد. رفتارهای ذاتی و اکتسابی موجب حمایت از دینامیک گروهی و تسهیل ارتباطها و نظم اجتماعی آنها می شود. اگرچه مکانیسم های بیان رفتارهای غریزی و اکتسابی در سطح مولکولی پیگیری نشده است ولی قسمتهای خاصی از مغز رفتارهای ذاتی خاصی را در مجموعه ای از شرایط خارجی هدایت می کند.

۲-۱-۶- رفتارهای تولید مثلی

بسیاری از رفتارهای قابل مشاهده و حتی درک نشده طوطی های همراه دارای طبیعت تولید مثلی داشته و از محور هیپوتالاموس – هیپوفیز-گونادها و در کنار آن از تشکیل پیوندهای جفتی میان طوطی ها ریشه می گیرد. این رفتارها شامل جستجوی حفره (تلاش برای پیدا کردن یک سوراخ تاریک کوچک)، آماده سازی آشیانه (جمع آوری خرده کاغذها و سایر مواد در آن)، ایجاد پیوند (تمایل به یک فرد)، بالا آوردن غذا به دلایل تولیدمثلی (برای پرنده جفت شده یا انسان) و حتی جفتگیری (گرفتن ژست جفتگیری یا انجام عملی آن) رفتارهای تهاجمی فصلی طوطی آمازون نر نمونه مناسبی از رفتارهای جنسی غریزی است که به صورت فصلی بروز می کند و ظاهراً تحت کنترل شرایط محیطی است. برخی از نمودهای کلینیکی از قبیل بیرون زدگی کلوآک در کوکاتوی نر که به نظر میرسد با رفتارهای مصرف غذای غیرطبیعی ارتباط داشته باشد، ممکن است در نتیجه تحریکات تولیدمثلی مزمن وضع وخیم تری پیدا کند. رفتارهای تولیدمثلی را با مطالعه و تعیین حوادثی که آن را آغاز می کند بهتر می توان شناخت. به عبارتی، نشانه های محیطی و دیگر «آغازگر» هایی که رفتارهای تولیدمثلی طوطی خاصی را کلید می زنند چه هستند؟ اثر بیولوژیک آنها چیست؟ در صورتی که بتوانیم اثر محیط و تشکیل پیوند جفتی را در گونه های وحشی تعیین کنیم، بهتر می توانیم رفتارهای عجیب و غریب تولید مثلی پرندگان همراه خانگی را تشخیص دهیم. بعلاوه می توان از این اطلاعات استفاده کرد و مشکلات رفتارهای تولید مثل آنها را درمان نمود.

 

 

 

 

 

ماشین جوجه کشی ۹۶ تایی

مدیر سایت
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.