حساب کاربری

لطفا از حروف a-z,A-Z,0-9 استفاده نمایید - حداقل 5 کاراکتر

حداقل 8 کاراکتر

ضوابط صدور مجوز جوجه یک روزه تخمگذار

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (0 امتیاز | اولین امتیاز دهنده باشید)
Loading...
image_pdf

ضوابط صدور مجوز جوجه یک روزه تخمگذار :

ضوابط صدور مجوز جوجه یک روزه تخمگذار | – پرورش دهنده قبل از اقدام به جوجه ریزی، موظف به اخذ مجوز بهداشتی جوجه ریزی از شبکه دامپزشکی شهرستان می باشد.

– در بازدید مجوز بهداشتی جوجه ریزی وضعیت ساختار بهداشتی مرغداری توسط مسئول فنی بهداشتی تکمیل شده و سپس کنترل ساختار بهداشتی و چک لیست ( تنظیمی توسط مسئول فنی بهداشتی مرغداری) توسط دامپزشکی شهرستان انجام شده و بر اساس مندرجات ان اقدام صورت می پذیرد.

– برای جوجه ریزی علاوه بر اخذ کپی تمام کارتهای جوجه یک روزه ، اظهار نامه مرغدار مبنی بر تعداد و مبدا جوجه ها اخذ می شود.

– مسئول فنی بهداشتی ضمن بررسی و کنترل و هماهنگی با مرغدار، تایید ورود به فارم در سامانه قرنطینه جوجه یک روزه در واحد را ثبت می نماید.

– برای مرغداران مستاجر، داشتن اجاره نامه رسمی جهت ثبت در اداره دامپزشکی شهرستان هنگام اخذ مجوز بهداشتی جوجه ریزی الزامی است.

– در شرایط عادی بعد از اخذ مجوز اتحادیه و رعایت ضوابط سازمان دامپزشکی کشور پس از تخلیه کامل کود و شستشو و ضدعفونی فارم، مجوز جوجه ریزی توسط اداره دامپزشکی شهرستان صادر می گردد.

– مسئول فنی بهداشتی واحد پرورش پولت موظف است نسبت به کنترل کارت گواهی سلامت جوجه یک روزه خریداری شده و در صورت صلاح دید نسبت به انجام آزمایشات لازم اقدام نماید.

– مسئول فنی بهداشتی واحد پرورش پولت موظف است نسبت به انجام آزمایشات مربوطه و ثبت جواب آنها در سامانه GIS یک هفته قبل از صدور گواهی سلامت پولت اقدام نماید.

– پرورش دهنده موظف است در صورت مشاهده تلفات غیر عادی در طی هفته اول دوره پرورش مراتب را بصورت سیستمیک طی هفته اول پرورش و یا حداکثر ۴۸ ساعت بعد از پایان هفته اول به  مسئول فنی واحد گزارش دهد تا ، در سامانه GIS ثبت نماید.

در غیر اینصورت مسئولیت بروز هر گونه مشکلی در این ارتباط بر عهده پرورش دهنده خواهد بود.

– پرورش دهنده موظف است آزمایشات لازم بر روی جوجه خریداری شده را طی هفته اول دوره پرورش به منظور انطباق نتایج با مندرجات گواهی سلامت انجام دهد.

 

مرغ تخم گذار  پولت
مرغ تخم گذار پولت

– مسئول فنی بهداشتی واحد پرورش پولت باید بر اساس وضعیت دوره پرورش، نتایج آزمایشات ، اقدامات پیشگیرانه و درمانی انجام شده ضمن اطمینان از سلامت گله نسبت به صدور گواهی سلامت پولت اقدام نماید.

ثبت برنامه واکسیناسیون گله در سامانه جهت صدور گواهی سلامت ضروری است.

– مسئول فنی بهداشتی واحد پرورش پولت موظف است وقوع هر نوع تلفات غیرعادی ، ظرف مدت ۲۴ ساعت به شبکه دامپزشکی شهرستان اعلام نماید.

– در صورت بروز تلفات در هفته اول و مراجعه پرورش دهنده پولت، اداره کل دامپزشکی مبدا باید مطابق مفاد دستورالعمل ” بررسی تلفات جوجه یکروزه ” در هفته اول پرورش اقدام نماید.

– انتقال پولت از استان هایی که واکسن لارینگوتراکئیت عفونی مصرف نموده اند به استان هایی که واکسن مصرف نمی کنند و بالعکس آن ممنوع می باشد.

– برای تشخیص آزمایشگاهی بیماری های طیور نمونه برداری توسط مسئول فنی و با اعلام مرغدار و تحویل نمونه توسط مرغدار به آزمایشگاه انجام می شود.

– مسئول فنی بهداشتی در پایان دوره میزان اخذ گواهی حمل و تعداد واقعی گله را کنترل می نماید و تایید تخلیه مرغداری را در سامانه در اسرع وقت انجام داده و نتیجه را مکتوب (در انتهای چک لیست جوجه ریزی دوره بعدی ) به دامپزشکی شهرستان اعلام نماید.

– صدور گواهی حمل پولت توسط مسئول فنی بهداشتی پولت انجام شده و تایید تخلیه در مرغداری مقصد توسط مسئول فنی بهداشتی مرغداری تخمگذار استان و یا دامپزشکی مقصد (در موارد خارج استانی ) انجام می شود و تایید در سیستم یکپارچه قرنطینه درج می شود.

– نتیجه نهایی پایان دوره پرورش و تخلیه را مسئول فنی بهداشتی پولت به اداره دامپزشکی شهرستان اعلام می نماید.

این گواهی جهت صدور مجوز جدید جوجه ریزی به عنوان مدرک مورد نیاز خواهد بود.

 

– صدور گواهی حمل پولت های مازاد ظرفیت فقط به مقصد مرغداری های داخلی استان مجاز است.

– ثبت اطلاعات شرایط بهداشتی فارم پولت در سامانه GIS توسط مسئول فنی بهداشتی انجام می شود و قبل از ثبت اطلاعات کنترل تایید تخلیه و ثبت در سامانه انجام می شود. نظارت بر صحت ثبت اطلاعات توسط اداره دامپزشکی شهرستان انجام می شود.

 

اداره دامپزشکی شهرستان
اداره دامپزشکی شهرستان

– کنترل نهایی میزان واقعی جوجه داخل سالن براساس مستندات موجود ( مایه کوبی و ….. ) بر عهده اداره دامپزشکی شهرستان خواهد بود.

– تاییدیه واکسیناسیون و عملیات با توجه به بررسی مستندات گواهی مایه کوبی مرکز و فروش واکسن توسط اداره دامپزشکی شهرستان انجام شود.

– اطلاعات مایه کوبی پولت در کارت مایه کوبی مرغداری ، در محلی مرغداری توسط اعضای اکیپ ثبت ، امضاء و مهر می گردد.

همچنین بخوانید :
راهنمای مدیریت عمومی و تغذیه مرغ تخمگذار بخش اول

– به روز بودن ورود اطلاعات فروش واکسن توسط مسئول فنی مرکز فروش واکسن در سامانه GIS الزامی می باشد.

– آمار خط سیر اکیپ های مایه کوبی و آمار فروش واکسن ثبت شده در سیستم و گزارش تزریق مایه کوبی توسط دامپزشکی شهرستان کنترل و نظارت می گردد.

– مسئولین فنی بهداشتی هنگام صدور گواهی حمل پایان دوره برگه مایه کوبی را کنترل نموده و مستندات مربوطه را در پرونده مرغداری بایگانی می نمایند و در صورت عدم تایید مایه کوبی و یا مایه کوبی توسط افراد غیر مجاز، مراتب به اداره دامپزشکی شهرستان اعلام می گردد.

– در مواردی که مایه کوبی توسط افراد غیر مجاز انجام شده باشد، تاییدیه مایه کوبی برای بیمه صادر نخواهد شد.

– صدور گواهی حمل پولت توسط مسئول فنی منوط به اخذ نظر اداره دامپزشکی شهرستان ( جهت بررسی نتایج آزمایشات و هماهنگی های مقصد در داخل و خارج استان ) می باشد.

– تلفات طول دوره براساس اعلام روزانه تلفات ارسالی از طرف بیمه و یا مسئول فنی بهداشتی به دامپزشکی شهرستان، توسط اداره دامپزشکی شهرستان در سامانه GIS ثبت می گردد.

– مرغدار موظف است تلفات مشمول بیمه و یا تلفات غیر بیمه ای واحد را به مسئول فنی بهداشتی واحد اعلام نماید و مسئول فنی بهداشتی نیز این تلفات را به دامپزشکی شهرستان روزانه ارسال و یا اعلام نماید تا توسط دامپزشکی شهرستان در سامانه ثبت شود.

– با توجه به آن که تایید تخلیه در مرغداری و یا صدور گواهی تاییدیه قرنطینه و یا استعلام دستگاه ها از دامپزشکی مستلزم داشتن تعداد تلفات واقعی می باشد ، مرغدار موظف به اعلام تلفات به مسئول فنی بهداشتی واحد می باشد. در غیر اینصورت کلیه مسئولیت های حقوقی آن بر عهده مرغدار می باشد.

– هنگام بازدید پایان دوره واحد پولت، نمونه برداری آب توسط مسئول فنی بهداشتی انجام می شود و صدور مجوز جوجه ریزی بعدی منوط به داشتن نتیجه آزمایش آب معتبر می باشد (اعتبار ۶ ماهه جهت آزمایشات میکروبی و یک ساله جهت آزمایشات فیزیکی و شیمیایی ) .
– مرغدار موظف است اقدامات اصلاحی در مورد آب مرغداری را طبق نظر مسئول فنی بهداشتی انجام دهد.

– فعالیت جوجه ریزی و پرورش در طول دوره منوط به انجام و رعایت اقدامات اصلاحی آب مرغداری می باشد.

– اگر مرغدار گواهی قرنطینه به تعداد واقعی نگرفته بود، مرغدار موظف است به تعداد کسری گواهی حمل دریافت کند. صدور مجوز جوجه ریزی بعدی منوط به تعیین تکلیف تایید تخلیه کلیه گواهی های صادره دوره قبلی است که توسط مسئول فنی بهداشتی بایستی کنترل و نتیجه آن به اداره دامپزشکی شهرستان و مرغدار اعلام می شود.

– مسئولیت پیگیری درج تایید تخلیه در مقصد بر عهده مرغدار می باشد و تحویل و فروش به دلال و یا راننده رافع مسئولیت مرغدار نمی باشد.

– مرغدار برای بارگیری آخر دوره بصورت مکتوب مقصد و تعداد را اعلام می نماید تا گواهی حمل توسط مسئول فنی بهداشتی واحد صادر گردد.

– مسئول فنی بهداشتی مرغداری تخمگذار مقصد یا دامپزشکی مقصد (خارج استانی ) ، تایید تخلیه در مرغداری تخم گذار را در سیستم قرنطینه انجام دهد.

 

حمل و نقل جوجه

 

– دریافت گواهی بهداشتی حمل و نقل محموله پولت از سامانه قرنطینه منوط به صدور گواهی سلامت گله می باشد.

– بعد از اتمام بارگیری پولت ها و با کپه کردن کود و مرطوب کردن آن و پلاستیک کشی روی کود فرایند جمع اوری و سترون سازی انجام می شود.

– عمق کود جهت سترون سازی بایستی به دمای حداقل ۴۲ درجه سانتیگراد برسد.

– کنترل درجه حرارت عمق کود و انجام فرایند سترون سازی کود بر عهده مسئول فنی بهداشتی مرغداری می باشد.

– مرغدار موظف است جهت حمل کود، پس از تایید فرایند سترون سازی ، گواهی حمل بهداشتی جهت خروج کود را از مسئول فنی بهداشتی مرغداری دریافت نماید.

– گزارش نحوه حمل و نقل کود و اجرای سترون سازی و اخذ گواهی حمل کود در گزارشات مسئول فنی بهداشتی به دامپزشکی اعلام می شود.

 


 

 

مطالب مفید دیگر در صنعت جوجه کشی :

 


 

 

 


 

 

مدیر سایت
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X