شترمرغ

انواع نژاد شترمرغ را بشناسیم | طبقه بندی جانورشناسی شترمرغ

آشنایی با انواع نژاد های شترمرغ همراه با ویژگی های آنها

شترمرغ به عنوان بزرگترين پرنده جهان شناخته شده است. ارتفاع يك نر بالغ در حالـت ایستاده ۷/۲ -۱/۲ متر است. معمولاً ماده ها كمي كوچكتر هستند. وزن شترمرغ بالغ با توجه به نژاد آن بين ۸۶ تا ۱۴۵ كيلوگرم متغير است. اســـم گونـــه ايـــن جـــانور Camelus Struthio اســـت كـــه از واژه يونـــانی Struthocamelous مشتق شده و بـه عنـوان شـترمرغ معرفـي شـده اسـت. اسـتفاده از واژه Camelus كه به معني شتر مي باشد به علت شباهتي اسـت كـه ايـن پرنـده بـه شـتر دارد از قبيل: ماهيچه هاي قوي پا، مژه هاي بلند چشم، اندازه بزرگ بدن و اين كه علف خـوار اسـت و در بيابان ميتواند زنده بماند. شترمرغ تنها گونه زنده از خانواده Struthionidea است.

دوازده گونه منقرض شده از Struthio براساس فسيل هاي پيدا شده ، شناسايی شده است.

اين گونه ها غالبـاً از گونـه هـا ي امروزي بزرگتر بودند كه تا ۵ ميليون سال پيش مي زيستند و در مناطق گـسترده اي از چـين، هند و شرق اروپا و آفريقا گسترش يافته بودند. از جمله نژاد های شناخته شده شترمرغ عبارتند از :

شترمرغ ماسائی ( massaicus camelus Struthio )

شترمرغ ماسائی ( massaicus camelus Struthio ) - چیکن دیوایسشترمرغ ماسائي كـه در شـرق آ فريقـا يافت ميشود و از مركز كنيا تا جنوب غربـي تانزانيـا پراكندگي دارنـد. پوست عریان و گـردن لخت پرنده نر صورتي رنگ است كه در طي فصل جفتگيري قرمز رنگ ميشود. پرهـاي دم اين زير گونه سفيد هستند و به طور ناهماهنگي پرهاي خاكي رنگ متمايـل بـه قهـوه اي در ميان آن وجود دارد. ي ك حلقه پر سفيد رنگ در روي گردن اين زير گونه وجود دارد.

شترمرغ سومالی (molybdophanes camelus Struthio )

شترمرغ سومالی (molybdophanes camelus Struthio ) - چیکن دیوایسگــستردگي ايــن زيرگونه در منطقه شمال شرقي كنيا و جنوب شـرقي اتيـوپي اسـت و بـه راحتـي از شـترمرغ ماسائي قابل تشخيص است. اين زير گونه داراي پاهايي با رنـگ پوسـت آبـي و خاكـستري هستند. پرهاي خاكي رنگ در دم ايـن زيـر گونـه وجـود نـدارد و پرهـاي دم سـفيد روشـن هستند. حلقه سفيد دور گردن نيز در شترمرغ سومالي وجود ندارد.

شترمرغ جنوب آفريقا australis camelus Struthio :

شترمرغ جنوب آفريقا australis camelus Struthio - چیکن دیوایسبيشتر در اطراف رود گينـه زندگي ميكنند. اين نژاد نيز داراي گردن آبي رنگ است و به راحتي رام ميشود.

شترمرغ های شمال آفريقا camelus camelus Struthio :

در بخــش جنــوبي صحراي بزرگ آفريقا و در بخشهائي از ساحل عاج و موريتاني تا اتيوپي پـراكنش دارنـد. اين زير گونه بزرگترين نوع شترمرغ است و شباهت زيادي بـه شـترمرغ هـاي ماسـائي دارد و گردن اين نژاد صورتي روشن است.

شترمرغ های عربی syriacus camelus Struthio :

شترمرغ های عربـی syriacus camelus Struthio - چیکن دیوایسدر صحراهاي عربي و كشورهاي همسايه كشورمان مي زيستند و در حال حاضر منقرض شده است. گونهاي از شترمرغ نيز به نام شـترمرغ كوتولـه (spatzi camelus Struthio (وجـود دارد كه به عنوان يك گونه باغ وحشي شناخته مي شود و در منطفه ريودارو زنـدگي مـي كننـد و تخ مهاي كوچكتري به نسبت ساير گونه ها ميگذارند.

شترمرغ آمریکایی

این شترمرغ که به نام ریا (rhea) شناخته شده است، در آمریکایی جنوبی زندگی می کند و به اندازه یک گوسفند دیده می شود. آنها دارای دو زیر گونه به نام ریای بزرگ و ریای کوچک هستند. امکان پرورش و استفاده از گوشت و پر و پوست این نژاد نیز وجود دارد، برای دریافت اطلاعات بیشتر در این مورد می توانید به مقاله شترمرغ آمریکایی مراجعه کنید. 

شترمرغ استرالیایی

شترمرغ استرالیایی - چیکن دیوایساین شترمرغ که با نام امو یا همان emu شناخته می شود در زبان علمی به آن Dromaius novaehollandiae ld می گویند و پس از شترمرغ آفریقایی دومین پرنده بزرگ جهان است. این پرنده متعلق به کشور استرالیا می باشد و در  مناطق وسیعی از استرالیا زندگی می کنند. آنها همانند شترمرغ های آفریقایی قادر به پرواز نیستند اما دارای پرهای نرمی هستند به همین دلیل از پر ، پوست و گوشت آنها استفاده کرد. آنها تا ۲ متر نیز می توانند افزایش قد پیدا کنند و در صورت لزوم می توانند با سرعت ۵۰ کیلومتر بر ساعت بدوند. 

نژادهای تجاری و پرورشی شترمرغ

نژادهاي تجاري و پرورشي از سال ۱۷۷۵ ميلادي با شـروع پـرورش ايـن پرنـدگان در مزارع آفريقاي جنوبي به تدريج شكل گرفتند. در سال ۱۸۵۷ مـيلادي در الجزايـر نخـستين مزرعه پرورشي اين پرنده شكل گرفت و از سال ۱۸۶۳ نيز فعاليت هايي در راسـتاي اصـلاح نژاد ايـن پرنـده در آفريقـاي جنـوبي انجـام شـد. در سـال ۱۸۶۷ مـيلادي نيـز اولـين مزرعـه تخصـصي اصـلاح نـژاد شـكل گرفـت. بـا گذشـت سـاليان متـوالي و از آميخـتن نژادهـاي گوناگون سه نژاد تجاري با نام هاي گردن قرمز، گردن آبي و گردن سياه آفريقـاي جنـوبي به وجود آمد كه هر يك مشخصات نژادي خاص خود را دارند كه مشخصه هاي اين نژادها به طور خلاصه ذكر ميگردد.

شترمرغ نژاد گردن قرمز :

اين نژاد جثه بسيار بزرگي نسبت به ساير نژادهاي تجاري  دارد. پتانـسيل تخـم گـذاري و جوجه درآوري در اين نژاد كمتر است، داراي رفتار تهاجمي است و نگهـداري و مهـار آن مشكلتر اسـت. جوجـه هـاي توليـد شـده از ايـن نـژاد در محـيط هـاي پرورشـي مانـدگاري پايينتري دارند. سن بلوغ در اين نژاد ديرتر اسـت و در نتيجـه ديرتـر بـه توليـد و بهـره وري ميرسد كه اين امر در سودآوري مزارع نقش به سزايي ايفا مي كنـد. پوسـت بـدن و گـردن اين پرنده صورتي كمرنگ است. عمده شترمرغهاي پرورشي در قـاره آمريكـا از ايـن نـژاد هستند.

شترمرغ نژاد گردن آبی :

اين نژاد با نام گردن آبي زيمباوه اي نيز شناخته ميشود كه در بيـشتر در كـشور زيمبـاوه پرورش داده مي شود. از شاخصه هاي اصلي اين نژاد ميتوان به بدن پهن و حجـيم و گـردن بلند همراه با قد كشيده اشاره كـرد. فوليكـول پـر بـر روي پوسـت در ايـن نـژاد گـستردگي بيشتري دارد. اين نژاد داراي راندمان توليد گوشت بالاتري است و رفتار آن قابـل مـديريت است. اين نژاد در مناطق سردسير سازگاري بيشتري از خود نشان مي دهد. كيفيت پر در ايـن نژاد پايين است.

شترمرغ نژاد گردن سياه :

نژاد گردن سياه كه حاصل ۱۳۰ سال تلاش اصـلاح نـژادي در كـشور آفريقـاي جنـوبي است از آميخته گري دو زير گونه استروتيو كاملوس كاملوس (شترمرغهاي شمال آفريقـا ) و زير گونه استروتيو كاملوس استراليس (شترمرغ جنوب آفريقا ) بدست آمده است كه بـا نـام سياه آفريقايي نيز شناخته ميشود. شترمرغهاي گردن سياه آفريقـايي داراي گـردن و قـدي كوتاه هستند و بدن فشرده تري دارند. پرهاي اين نژاد داراي كيفيـت بـسيار بـالايي هـستند و پوست آن نيز كيفيت مناسبي دارد. رنگ پر اين نژاد تيرهتر است و آرامتر از ساير نـژاد هـاي پرورشي هستند به طوري كه امروزه بخش عمده شترمرغهاي پرورشي در دنيـا از ايـن نـژاد هستند.

شترمرغ ها دارای چه نژادهایی هستند؟

شترمرغ ها دارای چه نژادهایی هستند؟ - چیکن دیوایسآنها نژادهای زیادی دارند که برخی از آنها منقرض شده اما برخی نیز به دلیل صرفه اقتصادی که دارند در کشورهای مختلف پرورش داده می شوند. از جمله آنها می توان به شترمرغ آفریقایی ، ماسایی ، سومالی ، آمریکایی ، استرالیایی و…اشاره کرد. 

شترمرغ ها در چه مکان هایی قابل پرورش هستند؟

آنها بدن مقاومی دارند و شرایط آب و هوایی گرم و سرد را به خوبی تحمل می کنند، بنابراین می توانید آنها را در هر منطقه ای از ایران پرورش بدهید، اما باید زمین و مرتع بزرگی را برای آنها در نظر بگیرید چون که نیاز به زندگی آزادانه و چریدن در مراتع دارند و این بهترین روش پرورش شترمرغ خواهد بود. در مقاله مناطق مناسب پرورش شترمرغ اطلاعات کاملتری به دست خواهید آورد. 

شترمرغ های تجاری چه ویژگی هایی دارند؟

به شترمرغ هایی گفته می شود که امکان پرورش و کسب درآمد از آنها وجود دارد، دارای سه نوع گردن قرمز ، گردن سیاه و گردن آبی هستند و همگی اصالتا متعلق به کشور آفریقا هستند اما امروزه در هر نقطه ای از دنیا می توان آنها را یافت. 

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا