مرور رده

عروس هلندی

جفت گیری عروس هلندی

آشنایی با نحوه جفت گیری عروس هلندی چالش برانگیزترین قسمت پرورش عروس هلندی جفت گیری این پرنده است. جفت گیری عروس هلندی، زمان بسیار زیادی می برد. این پرنده…
تماس