مرور برچسب

پرورش بلدرچین

سالن پروش بلدرچین

سالن پروش بلدرچین سالن پروش بلدرچین :سالن های باز دسته اول سالن هایی که به میزان 25-30 درصد از دیوار های  طولی طرفین شان باز می باشد و بیشترین استفاده از…