مرور رده

مرغ مینا

گونه های مختلف میناها

گونه های مختلف میناها خانواده میناها و سارها بسیار بزرگ است و شامل پرندگانی استثنایی در زیبایی است که می توان همه آنها را به سهولت در قفس یا پرنده خانه…