حساب کاربری

لطفا از حروف a-z,A-Z,0-9 استفاده نمایید - حداقل 5 کاراکتر

حداقل 8 کاراکتر

شناسایی وضعیت طبیعی و غیرطبیعی جوجه در تخم

تخم نطفه دار غیرطبیعی

شناسایی وضعیت طبیعی و غیرطبیعی جوجه در تخم

 

تعداد کمی از جوجه ها بعلت وضعیت غیر طبیعی در تخم نمیتوانند از تخم خارج گردند . البته همه وضعیت های غیر طبیعب منجر به مرک جوجه نمیگردد ، اما این مشکلات باید توسط فردی که تخم ها را بررسی میکند مورد شناسایی قرار گرفته و ثبت شود .

 

وضعیت طبیعی جوجه در زمان خروج از تخم

وضعیت طبیعی حالتی است که ستون فقرات جنین موازی با محور طولی تخم بوده و منقار در زیر بال راست باشد، بال غشای پوسته را از صورت جنین دور نگه می دارد و بنابراین در این حالت منقار آزادی بیشتری برای تحرک دارد بعلاوه این که بالا جنین کمک به کشیدگی غشای داخلی پوسته کرده و کمک به شکافتن پوسته تخم نیز خواهد کرد. بدین ترتیب جنین به کیسه هوایی تخم دسترسی پیدا کرده و امکان ورود و خروج هوا به درون ریه هایش وجود خواهد داشت.

 

تخم نطفه دار غیرطبیعیتخم نطفه دار غیرطبیعی

 

شش وضعیت غیر طبیعی جنین در تخم شناسایی شده است که عبارتند از:

 

وضعیت غیرطبیعی ۱: سر بین پاها

این وضعیت برای بیشتر جنین های (به عنوان مثال جنين مرغ) ۱۸ روزه طبیعی بوده که بعد از آن سر جنین به طور طبیعی شروع به گردش به طرف کیسه هوایی کرده و در روز نوزدهم، جنین در وضعیت نرمال هچ قرار خواهد گرفت . اگر سر جنین در روز هچ، بین پاها قرار گرفته باشد نشان دهنده این است که احتمالا” جنین حدودا” در روز ۱۸ تلف شده است و یا این که اگر هنوز جنین زنده باشد جنین در رشد تاخیر داشته است.

 

وضعیت غیرطبیعی ۲: سر در بخش انتهایی باریک تخم

این موارد به راحتی تشخیص داده می شوند زیرا مفصل خرگوشی، کیسه زرده و ناف جنین هنگام باز شدن پوسته در بخش فوقانی کیسه هوایی به سرعت قابل مشاهده است. این وضعیت به طور معمول در تخم هایی دیده می شود که به طور وارونه در شانه تخم قرار گرفته اند و به طور شایع تری در تخم هایی وجود دارد که به طور افقی در دستگاه قرار گرفته اند. همچنین این وضعیت در تخم هایی که در معرضی دماهای بالا در ستر قرار گرفته باشند و یا زاویه چرخش تخم خیلی کم باشد دیده می شود. تخم هایی که به طور وارونه در ستر قرار گرفته اند می توانند تا روز هشتم جوجه کشی بدون ایجاد هیچ گونه اثر سوء معکوس گردند. معکوس کردن تخمها بعد از ۸ روزگی ریسک پارگی رگهای خونی را در کوریو آلانتوییس افزایش داده که این خود باعث شروع چسبیدگی کوریو آلانتوییس به غشای پوسته از روز نهم به بعد می گردد.

 

 

 

وضعیت غیرطبیعی ۳: گردش سر جنین به سمت چپ

اسن وضعیت بیشتر در مواردی شایع است که تخم ها بصورت افقی قرار گرفته باشند . دذ موارد زیادی منقار جنین در بخش فوقانی بال چپ قرار میگیرد . زمانی که سر جنین به سمت چپ گردش میکند باعث کاهش جوجه درآوری در حدود ۲۰% میگردد .

رشد سر جنین مرغرشد سر جنین مرغ

وضعیت غیر طبیعی ۴ : منقار جنین دور از کیسه هواکش میباشد .

وقوع این وضعیت در تخم هایی که به طور افقی انکوبه شده اند ، پنج برابر بیشتر از تخم هایی است که قسمت پهن آنها به سمت بالا قرار گرفته اند . این وضعیت سبب مرگ جنین خواهد شد . این وضعیت به سادگی قابل شناسایی نیست .

 

وضعیت غیر طبیعی ۵ : قرار گرفتن پاها بر روی سر

یک وضعیت شایع که یک یا هر دو پای جنین بین سر جنین و پوسته تخم قرار می افتد و از فشار طبیعی سر جنین به پشت که برای شکستن پوسته تخم نیاز است جلوگیری میکند . در وضعیت طبیعی زمانی که جنین برای خروج از تخم ، خودش را از بخش فوقانی پوسته جدا میکند پاهای جنین درگیر چرخش نهایی در تخم هستند. بنابراین اگر “وضعیت پاها روی سر” از شکستن پوسته تخم توسط جنین جلوگیری نکند ولی از چرخش نهایی و خروج جنین از تخم جلوگیری می کند. این وضعیت غیر طبیعی معمولا” از لحاظ شیوع در مرتبه دوم قرار دارد که حدودا” شامل ۲۰٪ از مجموع جنین های با وضعیت غیرطبیعی را شامل می شود.

 

جوجه درحال تکاملتکامل جوجه داخل تخم نطفه دار و دستگاه جوجه کشی

 

وضعیت غیر طبیعی ۶ : منقار بر روی بال راست

این وضعیت که متداول ترین وضعیت غیر طبیعی می باشد شامل بیش از ۵۰٪ از مجموع موارد وضعیت غیرطبیعی جنینی می باشد. بیشتر جنین ها با این وضعیت سر از تخم در آورده اند، به همین خاطر غالبا” یکی از انواع طبیعی وضعیت های نرمال به حساب می آید. اما اخیرا” پیشنهاد گردیده که کثرت جنین ها در این وضعیت می تواند نشانه وجود استرس گرمایی باشد. کمبود لینولئیک اسید نیز با این وضعیت غیر طبیعی مرتبط است،

مدیر سایت
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.