حساب کاربری

لطفا از حروف a-z,A-Z,0-9 استفاده نمایید - حداقل 5 کاراکتر

حداقل 8 کاراکتر

دورۀ بیـن 5 تـا ۱۶هفتگـی پرورش مرغ تخمگذار بخش دوم

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (0 امتیاز | اولین امتیاز دهنده باشید)
Loading...
image_pdf

دورۀ بیـن 5 تـا ۱۶هفتگـی پرورش مرغ تخمگذار

 دورۀ بیـن 5 تـا ۱۶هفتگـی پرورش مرغ تخمگذار : دورۀ بیـن 5 تـا ۱۶هفتگـی ( ایجـاد توانایـی بـرای دورۀ تخمگـذاری )

در مطلب قبل در مورد دوره پرورشی مرغ تخمگذار (۰ تا ۵ هفتگی) نوشتیم .

بعـد از شـروعی خـوب در چنـد هفتـۀ اول، هـدف از پرورش در سـنین بیـن 5 تـا ۱۶هفتگـی، آماده کـردن جوجه هـا بـرای تولیـد تخم مرغ در آینـده اسـت.

بنابرایـن در ایـن دوره بایـد نکات زیـر را هدف قـرار داد :

 •  رشد اسکلتی مناسب.
 •  وزن مناسب بدن مطابق با جدول استاندارد.
 •  یکنواختی خوب در گله ( بیش از 80درصد).
 • رشد مناسب دستگاه گوارش.

برای رسیدن به اهداف فوق، کارهای زیر را باید انجام دهید:

 •  انتخاب کـردن تراکمـی صحیـح و مناسـب بـرای گلـۀ خـود. همچنیـن مناسـب و اسـتانداردبودن فضـا و امکانـات سـالن.
  • داشتن برنامۀ نوری خوب و مناسب با نوع سالن پرورش
 • انجام برنامه نوکچینی صحیح توسط افراد آموزشدیده.
 •  مدیریت خوب برنامه تغذیه و روشهای انجام آن.
 •  اجرای کامل موارد ایمنی زیستی

 

تراکم و تجهیزات مناسب سالن در پرورش مرغ تخمگذار

 

 دورۀ بیـن 5 تـا ۱۶هفتگـی پرورش مرغ تخمگذار
دورۀ بیـن 5 تـا ۱۶هفتگـی پرورش مرغ تخمگذار

پیگیری گله با کنترل هفتگی رشد جوجه ها

بـرای آگاهـی از رشـد و تکامـل واقعـی گلـه، ضـروری اسـت وزن را به صـورت هفتگـی کنتـرل کنیـد.

همچنیـن هرچـه زودتر مشـکالت را بیابیـد، زودتـر میتوانیـد آنهـا را اصلاح کنیـد.

نحوۀ انجام صحیح وزن گیری از گله:

 •  هر هفته 100 پرنده را جداگانه وزن کشی کنید.
 •  در سیسـتم پـرورش قفـس، هـر هفتـه 10 پرنـده جداگانـه از هـر قفس وزن کشـی کنید ( این قفـس را علامت گذاری کنید( و بـرای دقـت و صحـت وزن کشـی مرتبـا ً از همیـن قفسهـا وزن گیـری انجـام گـردد.
 •  بـا اسـتفاده از تـرازوی دیجیتالـی که یکنواختی را نیز محاسـبه میکنـد، مرغهـا را جداگانـه توزیـن نمایید.

پیگیری گله با کنترل هفتگی رشد جوجه ها

کنتـرل یکنواختـی گلـه در دورۀ بیـن 5 تـا ۱۶هفتگـی پرورش مرغ تخمگذار :

هنگامـی یـک گلـه یکنواخت اسـت که 80 % از وزنهـا در محـدودهی بیـن 10 ± درصـد از میانگیـن باشـند.

اهداف کلی از کنترل وزن و رشد در دورۀ پرورش

 •  تولیـد گلـهای یکنواخـت همراه با وزن مناسـب و مطابق با سـن مدنظـر در زمان بلوغ جنسـی.
 •  به دسـت آوردن وزن مناسـب در سن 4هفتگی به منظور اطمینان از رشـد اسکلت بدن.
 •  داشـتن رشـد مداوم بین سـنین 4 تا 16هفتگی همراه با رشـد و توسعه خوب دسـتگاه گوارش.
همچنین بخوانید :
ضوابط صدور مجوز جوجه یک روزه تخمگذار

 

اهداف کنترل وزن در دورۀ تولید
اهداف کنترل وزن در دورۀ تولید

اهداف کنترل وزن در دورۀ تولید | دورۀ بیـن 5 تـا ۱۶هفتگـی پرورش مرغ تخمگذار

 • اطمینـان از اینکـه در فاصلـۀ بیـن 5درصـد و پیـک تولیـد، وزن بـدن در نـژاد تخمگـذار سـفید 250 تـا300 گـرم افزایـش مییابـد.
  • بـه همیـن دلیـل کنتـرل هفتگـی وزن از هفتـۀ اول تـا هفتـۀ 30 ضـروری اسـت و پـس از آن، حداقـل ماهـی یـک بـار بایـد انجـام گیـرد.
 •  کنتـرل میـزان مصـرف دان در سـالن نمیتوانـد شـما را از رشـد خـوب گلـه مطمئـن سـازد؛ زیـرا نیـاز پرندهها بـه دان براسـاس موقعیتهـای زیـر متفاوت اسـت:
  •  سطح انرژی دان
  •  دمای سالن
  • وضعیت سالمت گله

 

مطالب مرتبط جوجه کشی :

 

مدیر سایت
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.