دستگاه گردش خون و دستگاه گوارش خروس لاری – بخش سوم

دستگاه گوارش خروس لاری

ادامه مقاله دستگاه گوارش خروس لاری – غدد ضمیمه دستگاه گوارش
کبد : یکی از غدد ضمیمه دستگاه گوارش که وظیفه آن تولید صفرا میباشد. دو مجرا، صفرا را از کبد به روده منتقل میکند. مجرای سمت راست در مسیر خود بزرگ شده و کیسه صف میسازد. صفرا یک مایع نسبتا چسبناک و زرد متمایل به سبز بوده و حاوی نمکهای صفراوی و کاملا قلیایی است. صفرا آنزیم گوارشی ندارد. نمکهای صفراوی شامل سدیم، پتاسیم و نمکهای دیگر است.
پانکراس یا لوزالمعده : این غده در طیور در سمت راست حفره شکمی و در خمیدگی دوازدهه واقع شده است. بخاطر عمده اوزالمعده مسئول ساخت آنزیمها و ترشح آنها از طریق مجاری ویژه به دوازدهه هستند، قوی ترین آنزیمهای گوارشی از بخش برون ریز لوزالمعده ترشح می شود.

 

دستگاه گوارش خروس لاری
سیستم عصبی
در مهرمان اران مسئول ایجاد ارتباط بین حیوان و محیط و همچنین مسئول برقراری تعادل در اندامهای داخلى بدن حیوان میباشد. حیوان به وسیله گیرندههای حسی با محیط اطراف خود در ارتباط است. محیط داخلی بدن توسط گیرنده های دستگاه عصبی موجود در ماهیچه ها، مفاصل، لیگمان ها و اندامهای موجود در حفره شکمی کنترل می شود. رشته های عصبی آوران، اطلاعات حسی را به دستگاه عصبی مرزک رسانده و رشته های عصبی و ایران، اطلاعات حرکتی را از دستگاه عصبی مرکزی به اندامهای مختلف
بدن از قبیل ماهیچه ها و غدد منتقل میکنند. دستگاه عصبی طیور از مغز و نخاع به عنوان مرکز اعمال ارادی و اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک تشکیل شده است.
هیپوتالاموس
قسمتی از مغز که از چهار هسته تشکیل شده است. این قسمت از مغز پرندگان همانند هیپوتالاموس در پستانداران مرکز بسیاری از اعمال غیر ارادی مانند، تنطیم درجه حرارت بدن، تنفس، تشنگی، گرسنگی و قعالیت جنسی و کنترل غده هیپوفیز است.
دستگاه عصبی سمپاتیک
این دستگاه در طیور ، رشته های عصبی وابران تشکیل شده است و از طریق شاخه های شکمی اعصاب سینه ای و کمری ، نخاع را ترک و عقده های شوکی موجود در موازات ستون مهرها وارد میشوند
دستگاه عصبی پاراسمپاتیک
تمام اعصابی که از تنه سمپاتیک منشا نمی گیرند متعلق به سیستم عصبی پاراسمپاتیک میباشند. آنها نیز به همان اندام و بافت هایی عصب می دهند که اعصاب سمپاتیک عصب دهی می کنند. در کل می توان گفت که این دو سیستم کارهای متضادی روی اندام ها انجام می دهند، مانند افزایش یا کاهش جریان خون به یک اندام که باعث تنظیم واکنش پرنده به محیط اطراف می شود.

 

عکس خروس
غداد داخلی
غدد دورن ریز
به غددی گفته می شوند که فاقد مجرا بوده و ترشحات خود را مستقیما وارد جریان خون می کنند ترشحات غدد درون ریز را هورمون گویند. هورمون ها مستقیما روی بافت ها و سلول های اندام مورد نظر تاثیر می گذارند.
غده هیپوفیز: غدهای به وزن تقریبا ۱ گرم و به اندازه دانه گندم که از دو قسمت پیشین و پسین دستگاه گوارش خروس لاری تشکیل شده است. هورمون های بخش پیشین در همان قسمت ساخته می شوند ولی هورمون های قسمت پسین در هیپوتالاموس ساخته و در بخش پسین ذخیره می گردند. هورمون پرولاکتین در طیور باعث شروع کرچی می شود و با تزریق این هورمون می توان مرغ را به حالت کرچی برد.
لوزالمعده یا پانکراس : لوزالمعده طیور در سمت راست حفره شکمی و در بین خمیدگی دوازدهه واقع شده است. بخش عمده لوزالمعده مسئول ساخت آنزیمها و ترشح آنها از طریق مجاری خاصی، به دوازدهه هستند و فقط ۱ تا ۲ درصد این بافت تحت عنوان جزایر خوشه ای خصوصیات غدد درون ریز را دارند و هیچ گونه ترشحی در مجاری لوزالمعده نداشته و ترشحات خود را مستقیما وارد خون می کنند. این سلول ها انسولین و گلوکاگون را به صورت مستقیم تولید و ترشح نموده که قند خون (گلوگز) را در بدن ثابت نگه می دارند. این هورمون ها میزان متابولیسم و مصرف قند در سلولهای بدن تنظیم می شود.
غدد فوق کلیوی : یک جفت غده فوق کلیوی در مبحث دستگاه گوارش خروس لاری و در قسمت بالا و میانی کلیه ها، نزدیک هم قرار گرفته اند. این غدد شامل دو بخش قشری و مرکزی هستند که برخلاف پستانداران کاملا از هم متمایز نیستند. این غدد، اپینفرین و نور اپینفرین ترشح میکنند. اپینفرین در تجزیه قند پیچیده گلیکوژن و در نتیجه تولید گلوکز و افزایش قند خون نقش دارد و نور اپینفرین عکس این عمل را انجام داده و موجب سنتز و ذخیره سازی گلیکوژن می شود.دستگاه گوارش خروس لاری از بخش قشری این غده در طیور هورمون های دیگری ترشح می شود که مهمترین آنها کورتیکوسترون و آلدسترون است. کورتیکوسترون موجب تسهیل در تخمگذاری می شود.

مدیر سایت
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.