اصطلاحات کبوتر بازی بخش دوم

اصطلاحات کبوتر بازی

اصطلاحات کبوتر بازی

اصطلاحات کبوتر بازی

اصطلاحات کبوتر بازی، توفاق بستن : توفاق بستن یعنی پر شماره ۳ ، ۴ ، ۵ را به صورتی زنجیری بستن البته شمارش به صورت بالا باید انجام شود.

تو لک رفتن : در مواقعی از سال مانند آخر تابستان و یا پس از فصل جوجه گیری کبوتران شروع به ریختن پرهای کهنه کرده و پرهای نو را جایگزین ان پرها می کنند در این زمان می گویند کبوتر تو لک رفته است.

تن کردن : وقتی کبوتران را با یکدیگر جفت می کنند می گویند تن کرده ایم . تنگ بام : به کبوترانی که نزدیک هم پرواز می کنند می گویند تنگ بام آمده اند. تیپ : به دسته ای از کبوتران که با یکدیگر در پروازند تیپ گفته می شود. برای تیپ کردن کافی است چند روز کبوتران را از صبح تا شب بیرون کرد، در یک مکان آب و دان داد و با هم به پرواز در آورد.

تیپ باز : به پرورش دهندگانی که نقش را پرورش می دهند و به صورت دسته جمعی کبوتران را به پرواز در می اورند تیپ باز می گویند.

جلد کردن : وقتی پرورش دهنده ای کبوتری را به لانه عادت داده و پرنده پس از پرواز به لانه بازگردد. به این روش جلد کردن می گویند.

جوجه جیرجیری : به کبوتری گویند که کمتر از حدودا ۶۰ روز سن دارد و هنوز هیچ کدام از پرهایش نریخته است و صدایی مثل جیر جیر از خود در می آورند.

جوجه خنگ : به کبوتر های کم سن و سالی گویند که هنوز بالغ و عادتی نشده اند و ممکن است هر جا که به آن هافشار آمد، در همان جا بنشینند.

چشم تا به تا : به کبوترانی که چشمانی دو رنگ دارند یعنی هر کدام از چشمانشان یک رنگ است چشم تا به تا گویند.

چشم خروسی : به کبوترانی که چشمانی به رنگ خروس و قرمز دارند اطلاق می شود.

حمال، به کبوترانی که برای ازدیاد نسلی بهتر از آن ها استفاده شده و به جای جفت اصلی بر روی تخم ها خوابیده و جوجه ها را بزرگ می کند حمال میگویند.

حرومی ها : کبوتر دارای ۱۰ شاه پر اصلی میباشد. به پرهای دیگر به غیر از آن شاه پرها حرومی گفته می شود.

حریف : به کسی که در مقابل پرورش دهنده دیگری قرار گرفته و کبوتران طرف مقابل را صید نموده و به او پس نمی دهد حریف می گویند.

نمایند، خوش سو می گویند.

دان گیری : یکی از مراحل پرواز کبوترها، تحت رژیم قرار دادن آن ها است. به رژیم غذایی که در آن مقدار معینی دانه را در روز به آن ها می رساند دان گیری گویند. عمل دان گیری روزی یکبار می باشد.

داور: به معتمدی وارد به کار پرورش و مسابقه که طرفین برای مسابقه در نظر می گیرند و حرف او را کاملا قبول دارند داور می گویند. داور معمولاً از پیش کسوتان این رشته می باشد.

دم کل : به کبوتری که دم آن قیچی و یا کنده شده و بی دم است دم کلی گویند.

دم فاق : به دم کبوتری گفته می شود که یک یا دو عدد و یا بیشتر، از پرهای دمش در

رم کردن : وقتی که کبوتر بر اثر دیدن حیوان شکاری مانند عقاب، کلاغ و… یا شنیدن صدای بلند ناهنجار به پرواز در آمده و بی اختیار به این طرف و آن طرف بپرد می گویند کبوتر کرم کرده است.

سئله: محل فروش کبوتر و لوازم مربوط به نگه داری کبوتران را سله – سئله – سهله

سئله دار: به شخصی که مغازه کبوتر فروشی و پرندگان زینتی دارد، سئله دار می گویند.

ساخته شدن : وقتی کبوتر توسط پرورش دهنده به امادگی جسمی برسد میگویند

 

اصطلاحات کبوتر بازی بخش اول

مدیر سایت
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.