خروس فریزیان FrieSian

FrieSian
خروس فریزیان FrieSian   نام انگلیسی: FrieSian نام فارسی: فریزیان خروس فریزیان فریزیان خصوصیات: این نژاد تخم گذار خوبی است و تخمهای سفید رنگ فراوانی می گذارد، اما نژادی عصبی به شمار می رود و نگهداری از آن در مناطق ...
مدیر سایت
X