خروس دومینیک DOminique

DOminique
خروس دومینیک DOminique   نام انگلیسی: DOminique نام فارسی: دومینیک خروس دومینیک DOminique خصوصیات: این نژاد در نتیجه آمیزش نژادهای دورکینگ و لیگهورن در آمریکا به وجود آمده است و از صفات اقتصادی مهمی برخوردار است. این نژاد علاوه بر ...
مدیر سایت
X