New-Hampshire
خروس نیوهمشایر New Hampshire نام انگلیسی: New Hampshire نام فارسی: نیوهمشایر نیوهمشایر New Hampshire  خصوصیات: این نژاد تقریباً نژاد جدیدی است که از نژاد رد ایلند منشأ گرفته است. بدن آن به جمع و جوری نژاد رد ایلند رد نیست. ...
مدیر سایت
X