Shiraz-hovabator-festivall00

نمایشگاه شیراز و دستگاه جوجه کشی

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , ,

نمایشگاه شیراز و دستگاه جوجه کشی  : نمایشگاه شیراز در سال ۱۳۹۴ هم به پایان رسید. شاید پربار تر از سال ۱۳۹۳ این بار هم همراه با نمایندگان فروش خود…