رطوبت ساز مرغداری – مهپاش مرغداری

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , ,
 

 رطوبت ساز مرغداری  –  رطوبت ساز نازلی  – رطوبت ساز  مهمترین عامل در رشد و یکنواختی جوجه در مرغداری استفاده از رطوبت سازاست . به خاطر اینکه در مرغداری اکثریت …