رفتارهای اجتماعی و حرکات جمعی شترمرغ در طول روز
حرکات جمعی شترمرغ : شترمرغ ها حدود ۱۲ ساعت از روز را در فعالیت به سر میبرند. به طور متوسط ۲٫۵ ساعت در حالت نشسته به سر می برند.
مدیر سایت
X