دستگاه گوارش خروس لاری
غده تیروئید: ادامه مقاله دستگاه گوارش خروس لاری - در پرندگان غدد تیروئید بصورت یک جفت غده بیضی شکل و به رنگ قرمز تیره در دو طرف نای قرار دارند. اندازه تیروئید طیور اهلی با افزایش سن به نسبت وزن ...
مدیر سایت
X