تخم های نطفه دار
عوامل متعددی در نطفه داری تخمموثرند که عبارتند از : سن پرنده : سن پرنده بر باروری تاثیر قابل توجهی دارد . پرندگان نر جوان با وجود اینکه از نظر جنسی به بلو ...
مدیر سایت
X