تخم های نطفه دار

عوامل موثر در نطفه دار شدن تخم

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , ,

عوامل متعددی در نطفه داری تخمموثرند که عبارتند از :
سن پرنده : سن پرنده بر باروری تاثیر قابل توجهی دارد . پرندگان نر جوان با وجود اینکه از نظر جنسی به بلو …