جوجه ضعیف

مشخصات جوجه های ضعیف و درجه ۲

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , ,

مشخصات جوجه های ضعیف و درجه ۲ عفونت کیسه زرده این حالت عفونت ناف نیز نامیده می شود. بیماری ناشی از آلودگی باکتریایی کیسه زرده می باشد. نشانه ها: بیماری…