جوجه ضعیف
مشخصات جوجه های ضعیف و درجه 2 عفونت کیسه زرده این حالت عفونت ناف نیز نامیده می شود. بیماری ناشی از آلودگی باکتریایی کیسه زرده می باشد. نشانه ها: بیماری بسیار حاد است و مرگك در چند روز اول رخ ...
مدیر سایت
X