پرورش طیور

پرورش طیور

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , ,
 

 پرورش طیور اهميت پرورش طیور امروزه یکی از معیار های پیشرفت جوامع وضعیت تغذیه به ویژه تغذیه پروتئین توسط افراد آن جامعه است. وظیفه متخصصین علوم دامی تولید پروتئین با…