صادرات دستگاه جوجه کشی به افریقا
صادرات دستگاه جوجه کشی به آفریقا صادرات دستگاه جوجه کشی به آفریقا : بعد از بیش از یک سال رایزنی و در پی تقلیل و کاهش تحریم های بین المللی امروز دوشنبه 19 مرداد ماه 1394 قرار داد صادرات دو ...
مدیر سایت
X