جوجه ضعیف

مشخصات جوجه های ضعیف و درجه 2

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , ,
 

 مشخصات جوجه های ضعیف و درجه 2 عفونت کیسه زرده این حالت عفونت ناف نیز نامیده می شود. بیماری ناشی از آلودگی باکتریایی کیسه زرده می باشد. نشانه ها: بیماری…