آماده نمودن سالن پرورش مرغ بومی
آماده نمودن سالن پرورش مرغ بومی آماده نمودن سالن پرورش مرغ بومی : قبل از انتقال جوجه ها به سالن بایستی سالن و ابخوری ها و دانخوری ها را خوب شسته و ضد عفونی کرد. بهتر است در صورت امکان کف ...
مدیر سایت
X