سنسور دستگاه جوجه کشی LM35
سنسور دستگاه جوجه کشی LM35 : یکی از مهمترین اجزای اصل در دستگاه جوجه کشی سنسور تشخیص دما و رطوبت آن می باشد.وقتی صحبت از سنسور آن هم در یک ماشین جوجه کشی به میان می آید.
مدیر سایت
X