رفتارهای اجتماعی و حرکات جمعی شترمرغ در طول روز

رفتارهای اجتماعی و حرکات جمعی شترمرغ در طول روز 

یک دیدگاه برچسب: , , , ,
 

حرکات جمعی شترمرغ : شترمرغ ها حدود ۱۲ ساعت از روز را در فعالیت به سر میبرند. به طور متوسط ۲٫۵ ساعت در حالت نشسته به سر می برند.