شما در برچسب

رطوبت ساز مرغداری – مهپاش مرغداری

قرار گرفته اید

رطوبت ساز مرغداری – مهپاش مرغداری

[ssba]

FOg-maker رطوبت ساز مرغداری  -  رطوبت ساز نازلی  - رطوبت ساز  مهمترین عامل در رشد و یکنواختی جوجه در مرغداری استفاده از رطوبت سازاست . به خاطر اینکه در مرغداری اکثریت  وقت فن های مرغداری کار می کند رطوبت در سال مرغداری کاهش می یابد و در صورت کاهش رطوبت در مرغداری صدمات جبران ناپذیری را در بر دارد . در صورت کاهش رطوبت گلوی مرغ خشک شده و باعث کم شدن خوراک جوجه میگردد و این پروسه در روند تولید مرغ در مرغداری  صدمات بسیار زیادی بر جایی میگذارد به همین دلیل برای یکنواختی رطوبت مرغداری باید از رطوبت ساز نازلی و یا از کم هزینه ترین رطوبت ساز می توان به رطوبت ساز پروانه ای یا دیسکی اشاره کرد این نوع رطوبت ساز با بهترین کبفیت و با گارانتی یک ...