چرخش تخم ها در دستگاه جوجه کشی

طرز قرار گرفتن و چرخش تخم مرغ های نطفه دار در دستگاه جوجه کشی

۲۴ comments برچسب: , , , , ,

طرز قرار گرفتن و چرخش تخم مرغ های نطفه دار در دستگاه جوجه کشی طرز قرار گرفتن و چرخش تخم مرغ های نطفه دار در دستگاه جوجه کشی : تخم…

جوجه در حال خروج از تخم

مراحل رشد جنین در طی هر یک از روزهای دوره جوجه کشی

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , , ,

مراحل رشد جنین در طی هر یک از روزهای دوره جوجه کشی ۲۱ روز دوره جوجه کشی مصنوعی با دستگاه جوجه کشی   روز اول: در این روز آثاری از…