کبک-ایرانی

محدودیتهای پرورش و تولید کبک

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , ,

محدودیتهای پرورش و تولید کبک محدودیتهای پرورش و تولید کبک : دورہ پرورش کبک به نسبت سایر پرندگان بیشتر است. کبک در انسانی ۳-۴ ماهگی برای کشتار و درسن ۶-۷…