دستگاه جوجه کشی ستر-هچر همزمان

معرفی انواع دستگاه های ستر جوجه کشی

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , , ,

در دستگاه های ستر جوجه کشی چند مرحله ای تخم ها ه در یک مرحله بلکه در چند مرحله با فواصل زمانی چند روزه بین هر محموله ی تخم در داخل ستر قرار داده می شوند. پس از پایان دوره ستر برای هر محموله تخم، آنها را به داخل هچر منتقل می کنند و فضای خالی برای محموله …