برنامه نوری به منظور تحریک جوجه ها برای تغذیه و رشد

راهنمای مدیریت عمومی و تغذیه مرغ تخمگذار بخش اول

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , ,
 

 راهنمای مدیریت عمومی و تغذیه مرغ تخمگذار دوره پرورش مرغ تخمگذار : راهنمای مدیریت عمومی و تغذیه مرغ تخمگذار : در ده بخش مختلف میخواهیم به مدیریت عمومی و تغذیه…