جوجه در حال خروج از تخم

مراحل رشد جنین در طی هر یک از روزهای دوره جوجه کشی

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , , ,
 

 مراحل رشد جنین در طی هر یک از روزهای دوره جوجه کشی 21 روز دوره جوجه کشی مصنوعی با دستگاه جوجه کشی   روز اول: در این روز آثاری از…