آناتومی خروس لاری

فیزیولـوژی و آناتومی خروس لاری – بخش سوم

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , ,
 

  سیستم عضلانی آناتومی خروس لاری : پرندگان دارای سیستم ماهیچه ای پیچیدهای هستند و به طور معمول رنگ عضله های آنان سفید می باشد. بافت ماهیچهای از اعضای قابل…

آناتومی خروس لاری

فیزیولـوژی و آناتومی خروس لاری – بخش دوم

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , ,
 

    طرز رویش پر فیزیولـوژی و آناتومی خروس لاری – بخش دوم : پرها از مجاری مخصوصی در پوست به نام مجرای پر تشکیل می شوند. این مجاری و…

عکس خروس لاری

فیزیولـوژی و آناتومی خروس لاری – بخش اول

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , ,
 

 فیزیولـوژی و آناتومی خروس لاری – بخش اول   آناتومی خروس لاری : شکل عمومی بدن نژاد لاری با نژادهای دیگر متفاوت است و به طور کلی بدن بلند و…