قناری

تاریخچه قناری، قناری های رنگی، آوازخوان و نژادهای معروف

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , , , , ,
 

 تاریخچه قناری، قناریهای رنگی، آوازخوان و نژادهای معروف تاریخچه قناری، قناری های رنگی، آوازخوان و نژادهای معروف : در علوم زیست شناسی و طبق دسته بندیهای موجود قناری وحشی جزایر…