تاریخچه کبوتر

تاریخچه کبوتر

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , ,
 

 تاریخچه کبوتر تاریخچه کبوتر : تاریخچه اهلی شدن کبوتر تاریخ دقیق پیدایش کبوتر و زمان اهلی  شدن و استفاده  از آن  در جنگ و صلح  به درستی معلوم نیست. مدارک…