مرغ-بومی-2

تاریخچه پرورش مرغ بومی و پیدایش مرغ

دیدگاهی وجود ندارد برچسب: , , , , , , ,
 

  تاریخچه پرورش مرغ بومی و پیدایش مرغ   ۱- تاریخچه: مرغان بومی ایران مانند تمامی مرغان اهلی اقلیم های دیگر، از گونه ی Gallus DOmeSticus و جنس GalluS و…