دستگاه جوجه کشی چیست
دستگاه جوجه کشی چیست ؟ دستگاه جوجه کشی چیست - دستگاه جوجه کشی یک وسیله ساده است.در تمامی دستگاه های جوجه کشی چهار اصل زیر رعایت میشود : تولید حرارت تهیه رطوبت تهویه مناسب چرخاندن تخم مدت زمان جوجه درآوری ...
مدیر سایت
X