گله پرورش مرغ بومی
مدیریت در گله پرورش مرغ بومی مدیریت در گله پرورش مرغ بومی  - اگر چه هدف از نگهداری مرغ بومی تولید پروتئین با استفاده از ضایعات کشاورزی و مازاد غذا در روستا میباشد. اما با حفظ این هدف می توان با ...
مدیر سایت
X