خورده شدن تخم توسط مرغ

چگونه مرغ ها را از خوردن تخم هایشان باز داریم!

21 comments برچسب: , , , , , , , , , ,
 

 چگونه مرغ ها را از خوردن تخم هایشان باز داریم! مرغ ها را از خوردن تخم هایشان باز داریم: این امکان که بعضی مرغ ها شروع به خوردن تخم هایشان کنند…