جوجه-کشی

مشکلات جوجه درآوری در واحد های جوجه کشی

7 comments برچسب: ،،،،،،،،،

مشکلات جوجه در آوری در واحدهای جوجه کشی

سالن-پرورش-جوجه-کشی
مشکلاتی که تخم در دستگاه جوجه کشی تبدیل به جوجه نمی شود و یا تبدیل به جوجه با کیفیت پایین میشود به ۳ بخش تقسیم بندی می شوند:

۱- مشکلات ناشی از دستگاه جوجه کشی
۲- روش حمل و نقل و نگهداری تخم

۳- مشکلات گله مرغ مادر

لازم است بعد از اولین کندل کردن (نوربینی) مشکلات تخم هایی که جنین رشد نکرده و یا بدون نطفه هستند، بررسی شوند :
۱- تخم هایی در کندل کردن، شفاف هستند و درون تخم شکسته شده فقط سفیدرنگ بدون خون و غیربارور مشاهده می گردد و یا به عبارتی تخم بدون نطفه می باشد.
علت آن:

• ممکن خروس ها نابالغ باشند و نیاز به دو هفته تحریک نوری زود تر نسبت به مرغ ها داشته باشند .
• خروس های با اسپرم غیرطبیعی یا مرغ های با تخم غیر طبیعی . این شکل اغلب در گله های مادر خیلی پیر یا خیلی جوان بوجود می آیند.
• تعداد خروسی خیلی کم باشد که منتج به نزاع و تداخل جنسی می شود . نسبت مرغ به خروس باید نسبت ۱۲ به ۱ تا ۱۵ به ۱ باشد. در نژادهای سنگین و در نژادهای سبک نسبتا ۱۰ به ۱ تا ۱۲ به ۱ باشد .
• شرایط آب و هوایی سخت و نامتعادل
• گله مرغ مادر پیر باشد.
• در گله مرغ مادر بیماری وجود داشته باشد. بیماری گله اغلب با ظهور تخم های زبر، بد شکل یا پوسته نازک خود را نشان می دهد.
• گله مرغ مادر و به ویژه خروس های گله چاق باشند.
• کمبودهای تغذیه ای در گله مرغ مادر وجود داشته باشد.
• در گله مرغ مادر مشکلات پا و زانو باشد به ویژه در خروس ها که نتوانند خوب جفتگیری کنند.
• ممکن است استفاده برخی داروها و آفت کش ها و مواد شیمیایی باعث مشکلات شود.
• ممکن است کاهش فراوانی جفتگیری یا عدم جفتگیری باشد.
• ممکن برنامه نوردهی نامناسب باشد.
2-تخم مرغ ها در کندل کردن (نوربینی )روشن هستند ولی در تخم های شکسته صفحه زاینده رشد کرده ( تخم بارور است ) این حالت پلاستودرم بدون جنین نامیده میشود.
علت آن :
• ممکن است ذخیره طولانی مدت تخم مرغ ها در انبار ذخیره باشد که این مدت باید حداکثر یک هفته باشد.
• نگهداری تخم ها تحت شرایط نامناسب باشد. دما نوسان داشته باشد، دما بالا یا پایین گردد.
• ضد عفونی و دود دادن نادرست باشد . مثلاً دود دادن خیلی شدید باشد یا غوطه ور کردن نادرست در محلول ضدعفونی .
• صدمه دیدن تخم ها در حین جابه جایی و انتقال ناشی از شوک دمایی و تکان خوردن تخم ها
• بسته شدن منافذ پوسته تخم به هر دلیلی که مانع تنفس جنین در حال رشد داخل تخم میشود..
• دمای بالا در اوایل جوجه کشی
• خیلی جوان یا خیلی پیر بودن گله مادر
• وجود بیماری ها در گله مادر
• آلودگی های قابل انتقال از طریق تخم به جوجه
• مصرف داروها و سموم و آفت کش ها
• جمع آوری نامرتب و نادرست تخم ها
۳- تخم در کندلینگ روشن دیده می شوند ولی تخم های شکسته شده دارای حلقه خونی یا جنین کوچکی است که پس از ۳ الی ۴ روزه گی در داخل تخم تلف شده اند. علت آن :
• ذخیره طولانی مدت تخم ها یا نگهداری آنها تحت شرایط دمای نامناسب
• ضد عفونی و دود دهی نامناسب
• دمای بالا یا پائین در اوائل جوجه کشی
• صدمه دیدن تخم ها در طی نقل و انتقال
• وجود بیماری در گله
• گله مرغ مادر پیر باشد.
• همخونی و ناهنجاریهای کروموزومی
• کمبودهای شدید و تغذیه ای
• آلودگی و استفاده از سموم و آفت کشها و غیره
۴- اگر جنین بعد از مرحله ۳ تا ۶ روزگی در دستگاه جوجه کشی مرده باشد و سیستم گردش خون و کیسه زرده باشد و جنین بدون نوک در سمت چپ توسعه یافته باشد.
علت آن:
• همه عللی مربوط به مورد ۳ صدق می کند.
• نبود تهویه یا بسته شدن منافذ پوسته و حضور میزان زیاد دی اکسید کربن
• چرخش نادرست تخم در دستگاه جوجه کشی
• کمبود ویتامین ها در جیره
۵- اگر جنین بعد 7 تا 17 روزگی در دستگاه جوجه کشی مرده باشد و جنین دارای نوک، ناخن، پا و فولیکول باشد.
علت آن :
• ممکن رطوبت، دما، چرخش و تهویه در دستگاه نامناسب باشد.
• آلودگی دستگاه
• کمبودهای تغذیه ای
• اثر ژن های کشنده
۶- اگر بعد از ۱۸ روزه گی جنین مرده باشد.
علت آن :
• دما، رطوبت، چرخش و تهویه نامناسب استر و یا دما، رطوبت و تهویه نامناسب هچر
• آلودگی بویژه ناشی از کپکها و قارچ ها
• سرد شدن تخم در حین انتقال از ستر به هچری
• شکسته شدن پوسته تخم در حین جوجه کشی یا در حین انتقال به هچری
• قرار گرفتن جنین در وضعیت غیرنرمال
• کیفیت ضعیف پوسته
• باز شدن خیلی زیاد هچری در حین نوک زدن و تفریخ جوجه ها
• دوقلوزایی
۷- جنین کامل نوک نزده، کیسه زرده بزرگ و ممکن است بقایای آلبومین یا سفیده هنوز وجود داشته باشند. علت آن :
• چرخش ناکافی که منتج به کاهش جذب مواد مغذی شود.
• دمای خیلی پائین در ستر یا دمای خیلی بالا در هچری
• سرد شدن تخم ها در حین انتقال به هجری
• کمبودهای تغذیه ای
• تهويه ناکافی
• ذخیره طولانی مدت تخم در انبار نگهداری تخم
۸- جنین نوک زده ولی در داخل پوسته مرده است. علت آن :
• رطوبت یا دمای خیلی پائین به مدت طولانی در دستگاه جوجه کشی
• دمای بالا در طول جوجه کشی
• کمبودهای تغذیه ای
• تهویه ضعیف
• چرخشی ناکافی در ۱۲ روز اول جوجه کشی
• وارد شدن آسیب و صدمه به تخم در زمان انتقال به هچری
• ذخیره طولانی مدت در انبار ذخیره تخم
۹- جنین نوک زده ولی ناقص و جنین ممکن زنده یا مرده باشد. علت آن :
• کلیه موارد ۸
• دود دادن و ضد عفونی بیش از حد
• گذاشتن تخم ها در دستگاه به صورت نوک به بالا یا به عبارتی کیسه هوایی روبه پایین باشد.

جوجه-کشی

 

۱۰- جوجه در آوری زودرس، علت آن :
• یک دست نبودن تخم های کوچک و ریز
• اختلاف و تفاوت بین نژادی
• رطوبت پایین ستر
۱۱- جوجه در آوری دیررس، علت آن :
* یک دست نبودن تخم های بزرگ و درشت
• ذخیره طولانی مدت تخم ها در انبار
• پیر نمودن گله های مادر
•دمای پایین ستر
• رطوبت خیلی بالای ستر
•جنین های ضعیف
• مخلوطی از تخم هایی که ذخیره آنها در انبار طولانی بوده و تخم هایی که ذخیره آنها کوتاه مدت بوده است
• مخلوطی از تخم های گله پیر و جوان
• مخلوطی از تخم های ریز و درشت
• حمل و نقل نامناسب تخم ها
• وجود نقاط سرد و گرم در داخل دستگاه (عدم جابه جایی هوای داخل دستگاه)
• دمای خیلی بالا یا پائین در دستگاه جوجه کشی
• نامناسب بودن سیستم تهویه اتاق جوجه کشی
۱۳- روی سینیهای هچری از نظر میزان هچ و کیفیت جوجه یکسان نیستند. علت آن:
• مخلوط بودن تخم های کوچک و بزرگ
• مخلوط بودن تخم های گله های پیر یا جوان
• ذخیره و نگهداری طولانی تر تعدادی از تخم ها
• عدم تهویه یکنواخت در دستگاه
۱۴- چسبندگی جوجه ها و آغشته به سفیده تخم. علت آن:
• دمای بالا یا پایین دستگاه ستر
• چرخش نامناسب تخم ها
• تخم های کهنه
• تخم های خیلی بزرگ
•رطوبت پایین در انبار ذخیره تخم
• چرخش نامناسب تخم ها
• تخم ترک داشته باشد یا پوسته از کیفیت خوبی برخوردار نباشد.

۱۵-چسبیدن جوجه ها به پوسته و خشک بودن جوجه ها ، علت آن : 

•  رطوبت پایین در انبار ذخیره تخم

• چرخش نامناسب تخم ها

• تخم ترک داشته باشد یا پوسته از کیفیت خوبی برخوردار نباشد.
۱۶- جوجه های کوچک. علت آن:
• کوچک بودن تخم ها
• دمای بالا یا رطوبت پایین دستگاه جوجه کشی
• بالا بودن ارتفاع از سطح دریا . هچریها در ارتفاعات بالا ممکن است به خاطر پایین بودن رطوبت و اکسیژن باعث کاهش میزان رشد جنین شود.
۱۷- جوجه های ضعیف. علت آن:
• دمای بالای هچر
• تهویه ضعیف هچر
• دود دهی بیش از حد تخم ها
۱۸- پرهای کوتاه و پیچ خورده جوجه ها . علت آن:
• کمبودهای تغذیه ای
• دمای بالای دستگاه در دو هفته اول
19-سر و پشت گردن جوجه متورم . علت آن :
• کمبود های تغذیه ای
• کمبود ویتامین E و ماده معدنی سلینیوم

دیدگاه (7)

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.