روش جهانی شدن روند تجارت سریع مرغ در سال ۲۰۱۴

خانه » بلاگ » مقالات » روش جهانی شدن روند تجارت سریع مرغ در سال ۲۰۱۴

روش جهانی شدن روند تجارت سریع مرغ در سال ۲۰۱۴
برزیل و ایالات متحده ۶۰ درصد از گوشت مرغ صادر شده به آمریکا را در اختیار دارند، در حالی که تحلیل گر صنعتی ” تری ایوانز” پیشرفت تجارت در آرژانتین را در طول دهه گذشته بررسی کرده است.
تجارت جهانی در گوشت مرغ تازه یا منجمد با توجه به گزارش سازمان فائو در سال ۲۰۱۴ با ۲.۱ درصد ۱۳ونیم تن افزایش یافته است. در حالی که به نظر می رسد صادرات ازاقتصاد توسعه یافته با تضعیف شیب ۱درصد به ۶میلیونتن برسد. حمل و نقل از کشورهای در حال توسعه با ۴.۶ درصد رشد از ۷.۱ میلیون تن به ۷.۵ میلیون تن رسیده است.
تجارت در گوشت مرغ تازه منجمد با بیش از ۵ درصد در بین سالهای ۲۰۰۰ و ۲۰۱۱ در مجموع از ۶.۹ به ۱۲.۵میلیون تن صعود کرده است. (جدول ۱) اگر چه این تصور واقعی به احتمال زیاد اغراق آمیزاست چون بسیاری از صادرات از هنگ کنگ مجدد از برزیل و ایالت متحده صادر می شود. در حال حاضر این تصور به آمریکا اختصاص دارد.

 

 

جدول ۱.تجارت جهانی در گوشت مرغ

منطقه

۲۰۰۰

۲۰۰۵

۲۰۰۷

۲۰۰۸

۲۰۰۹

۲۰۱۰

۲۰۱۱

تجارت جهانی در گوشت مرغ منجمد (‘۰۰۰ تن):

صادرات:

آفریقا

۹.۵

۴.۸

۶.۵

۹.۵

۴۶.۲

۶۱.۵

۵۶.۲

آمریکا

۳,۶۲۷.۴

۵,۵۱۶.۰

۶,۳۶۶.۴

۷,۳۱۱.۶

۷,۲۳۴.۹

۷,۲۵۲.۷

۷,۵۳۰.۴

آسیا

۱,۴۳۲.۲

۴۲۰.۶

۶۳۹.۱

۷۶۵.۸

۸۷۶.۲

۱,۱۸۷.۷

۱,۳۷۳.۱

اروپا

۱,۸۰۵.۱

۲,۱۳۷.۳

۲,۳۰۲.۶

۲,۳۴۴.۷

۲,۵۹۲.۱

۳,۱۱۵.۷

۳,۴۷۷.۸

اقیانوسیه

۱۴.۳

۲۱.۸

۲۸.۲

۳۱.۰

۳۳.۳

۲۹.۲

۳۲.۸

جهان

۶,۸۸۸.۴

۸,۱۰۰.۶

۹,۳۴۲.۹

۱۰,۴۶۲.۶

۱۰,۷۸۲.۷

۱۱,۶۴۶.۸

۱۲,۴۷۰.۲

واردات:

آفریقا

۲۵۹.۰

۵۱۲.۹

۶۷۳.۶

۷۱۷.۸

۸۶۱.۲

۱,۰۶۵.۵

۱,۲۵۴.۴

آمریکا

۵۵۶.۰

۹۱۰.۵

۱,۱۳۲.۳

۱,۳۷۳.۷

۱,۳۸۰.۳

۱,۴۱۶.۶

۱,۵۰۹.۸

آسیا

۳,۲۷۶.۷

۲,۷۶۷.۲

۳,۶۵۴.۰

۴,۲۷۴.۹

۴,۶۷۰.۹

۵,۰۲۱.۵

۵,۷۸۰.۰

اروپا

۱,۸۱۱.۲

۳,۲۲۳.۶

۳,۱۷۱.۰

۳,۳۷۴.۲

۳,۰۹۵.۰

۲,۸۷۹.۷

۲,۷۹۰.۳

اقیانوسیه

۲۶.۴

۳۵.۵

۳۵.۶

۳۷.۹

۴۲.۶

۴۷.۰

۵۷.۰

جهان

۵,۹۲۹.۳

۷,۴۴۹.۸

۸,۶۶۶.۵

۹,۷۷۸.۵

۱۰,۰۵۰.۰

۱۰,۴۳۰.۴

۱۱,۳۹۱.۵

تجارت جهانی در نگهداری مرغ:

صادرات:

آفریقا

۱,۸۲۳

۲,۰۵۵

۳,۲۷۲

۱,۳۷۶

۱,۰۱۰

۷۹۸

۶۷۸

آمریکا

۹۲,۸۶۶

۲۷۰,۲۳۱

۳۸۱,۹۰۸

۴۲۷,۰۵۳

۴۱۸,۴۴۵

۴۲۷,۶۱۱

۴۲۴,۷۷۷

آسیا

۲۱۲,۳۹۰

۵۱۵,۸۰۰

۶۰۶,۴۹۹

۵۹۹,۳۴۳

۶۰۲,۹۶۱

۷۰۰,۷۸۴

۸۱۴,۵۶۷

اروپا

۲۶۰,۷۸۱

۴۳۲,۶۹۲

۵۵۱,۹۰۹

۶۳۵,۰۲۴

۶۸۰,۲۶۱

۶۹۴,۸۳۱

۷۴۶,۳۲۰

اقیانوسیه

۲,۲۲۰

۱,۸۱۰

۶۴۱

۱,۰۲۲

۱,۸۰۰

۲,۹۳۰

۳,۴۰۲

جهان

۵۷۰,۰۸۰

۱,۲۲۲,۵۹۰

۱,۵۴۴,۲۳۰

۱,۶۶۳,۸۲۰

۱,۷۰۴,۴۸۰

۱,۸۲۶,۹۵۰

۱,۹۸۹,۷۴۰

واردات:

آفریقا

۱,۸۶۰

۶,۹۹۵

۸,۷۱۲

۸,۸۷۵

۷,۳۱۳

۷,۶۶۷

۱۰,۶۸۹

امریکا

۶۷,۷۵۰

۹۰,۵۸۳

۱۱۹,۳۶۷

۱۲۷,۴۳۱

۱۲۲,۳۵۸

۱۳۷,۰۲۹

۱۵۴,۸۲۹

آسیا

۱۸۶,۷۰۴

۳۸۹,۵۷۱

۴۴۸,۳۲۷

۴۱۲,۵۶۸

۴۲۹,۳۴۶

۵۳۸,۲۲۶

۶۴۸,۸۹۸

اروپا

۳۰۴,۲۶۸

۶۷۷,۶۲۵

۸۰۴,۰۷۶

۹۳۲,۲۲۵

۹۴۷,۹۶۳

۱,۰۰۹,۱۹۰

۱,۰۷۴,۹۹۰

اقیانوسیه

۱,۲۵۶

۲,۰۰۵

۳,۱۴۵

۴,۱۲۴

۵,۳۸۹

۸,۸۴۸

۹,۹۶۲

جهان

۵۶۱,۸۳۸

۱,۱۶۶,۷۸۰

۱,۳۸۳,۶۳۰

۱,۴۸۵,۲۲۰

۱,۵۱۲,۳۷۰

۱,۷۰۰,۹۶۰

۱,۸۹۹,۳۷۰

منبع: سازمان فائو

صادرات:

آفریقا

۱,۸۲۳

۲,۰۵۵

۳,۲۷۲

۱,۳۷۶

۱,۰۱۰

۷۹۸

۶۷۸

آمریکا

۹۲,۸۶۶

۲۷۰,۲۳۱

۳۸۱,۹۰۸

۴۲۷,۰۵۳

۴۱۸,۴۴۵

۴۲۷,۶۱۱

۴۲۴,۷۷۷

آسیا

۲۱۲,۳۹۰

۵۱۵,۸۰۰

۶۰۶,۴۹۹

۵۹۹,۳۴۳

۶۰۲,۹۶۱

۷۰۰,۷۸۴

۸۱۴,۵۶۷

اروپا

۲۶۰,۷۸۱

۴۳۲,۶۹۲

۵۵۱,۹۰۹

۶۳۵,۰۲۴

۶۸۰,۲۶۱

۶۹۴,۸۳۱

۷۴۶,۳۲۰

اقیانوسیه

۲,۲۲۰

۱,۸۱۰

۶۴۱

۱,۰۲۲

۱,۸۰۰

۲,۹۳۰

۳,۴۰۲

جهان

۵۷۰,۰۸۰

۱,۲۲۲,۵۹۰

۱,۵۴۴,۲۳۰

۱,۶۶۳,۸۲۰

۱,۷۰۴,۴۸۰

۱,۸۲۶,۹۵۰

۱,۹۸۹,۷۴۰

 

واردات:

آفریقا

۱,۸۶۰

۶,۹۹۵

۸,۷۱۲

۸,۸۷۵

۷,۳۱۳

۷,۶۶۷

۱۰,۶۸۹

آمریکا

۶۷,۷۵۰

۹۰,۵۸۳

۱۱۹,۳۶۷

۱۲۷,۴۳۱

۱۲۲,۳۵۸

۱۳۷,۰۲۹

۱۵۴,۸۲۹

آسیا

۱۸۶,۷۰۴

۳۸۹,۵۷۱

۴۴۸,۳۲۷

۴۱۲,۵۶۸

۴۲۹,۳۴۶

۵۳۸,۲۲۶

۶۴۸,۸۹۸

اروپا

۳۰۴,۲۶۸

۶۷۷,۶۲۵

۸۰۴,۰۷۶

۹۳۲,۲۲۵

۹۴۷,۹۶۳

۱,۰۰۹,۱۹۰

۱,۰۷۴,۹۹۰

اقیانوسیه

۱,۲۵۶

۲,۰۰۵

۳,۱۴۵

۴,۱۲۴

۵,۳۸۹

۸,۸۴۸

۹,۹۶۲

جهان

۵۶۱,۸۳۸

۱,۱۶۶,۷۸۰

۱,۳۸۳,۶۳۰

۱,۴۸۵,۲۲۰

۱,۵۱۲,۳۷۰

۱,۷۰۰,۹۶۰

۱,۸۹۹,۳۷۰

منبع: سازمان فائو

 

 

از این رو صادرات جهانی فرآورده های مرغ آماده از کمتر از ۶۰۰،۰۰۰ تن در سال ۲۰۰۰ به نزدیک ۲ملیون تن در ۲۰۱۱ افزایش یافته است

با این حال بدست آوردن شکل صادرات کامل، نیازهای تجارت در مهیا ساختن گوشت مرغ به شمار می رود. حالت دوم به عنوان یک نتیجه در برخی از کشورهای منع واردات حمل و نقل فرآورده های تازه منجمد به علت آنفولانزای مرغی بوده است. از این رو صادرات جهانی فرآورده های مرغ آماده از کمتر از ۶۰۰،۰۰۰ تن در سال ۲۰۰۰ به نزدیک ۲ملیون تن در ۲۰۱۱ افزایش یافته است(نیمه پایین جدول ۱). این معادل حدود ۲.۹ میلیون تن وزن خالص تولید کل جهان است زمانی که به شکل یخ زده، تازه در نیمه بالای جدول در حدود ۱۵.۵ میلیون تن افزوده شده است.
در درجه اول که کل صادرات گوشت جوجه های گوشتی توسط وزارت کشاورزی ایالت متحده منتشر شده کمتر از شکل سازمان فائو برای جوجه های گوشتی قابل توجه اند چون وزارت کشاورزی ایالت متحده مستثنی از فروش به کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. با این حال پیش بینی وزارت کشاورزی ایالت متحده برای صادرات جوجه های گوشتی در سال ۲۰۱۵ از ۱۰.۹ میلیون تن یک افزایش ۱.۳ میلیون تن یا ۳.۴ درصد در هر سال بیش از ۲۰۱۱ رقم ۹.۶ میلیون تن را نشان می دهد. واضح است که همچنان تجارت جهانی در مرغ گوشتی با سرعت زیاد در حال رشد است.
برزیل و ایالات متحده مشتری ۶۰ درصد از صادرات مرغ آمریکا
تسلط معامله گران پیشرو جهان مانند برزیل و ایالات متحده تعجب آور نیست چون آمریکا بزرگترین منطقه صادرات برای بیش از ۷.۵ میلیون تن و یا ۶۰ درصد از مجموع جهانی در سال ۲۰۱۲ (جدول ۱) به شمار می رود. در حالی که همچنین در تصویر جهانی واردات، واردات به آمریکا ۱.۵ میلیون تن نماینگر تنها ۱۲ درصد از کل جهان از ۱۲.۵ میلیون تن در مقایسه با ۵.۸ میلیون تن آسیا و ۲.۸ میلیون تن اروپا است. با توجه به تجارت در تهیه و حفظ جوجه های گوشتی آمریکا حدود یک پنجم از کل صادرات و کمتر از ۱۰ درصد از واردات به حساب می آید. از جدول ۱ واضح است که مقادیر تهیه و حفظ جوجه های تازه یا منجمد و صادرات و واردات در یک سال انجام شده تعادل ندارند. دلایل بسیاری برای این رویداد وجود دارد:
• برخی از کشورها اطلاعات را به جای اینکه به صورت جزئی ارائه کنند به صورت کلی مطرح می کنند.
• ممکن است داده ها فقط یکبار درسال مالی یا بازار به جای هر روز یکسال معرفی شوند.
• یک تأخیر زمانی بین محصول خارج شده از کشور، مثلأ دسامبر و پس از رسیدن به مقصد خود در ژانویه سال بعد وجود دارد .
• می تواند یک طبقه بندی نادرست از محصول بین صادر کننده و وارد کننده وجود داشته باشد.
• امکان دارد در مقصد نهایی درمورد مبدأ ناسازگاری وجود داشته باشد. به عنوان مثال کشور A ممکن است گزارش دهد که مقصد نهایی کشور C است، اما محصولات در واقع از طریق کشوردیگر B به C می رسد. و در کشور C منبع کشور B معرفی می شود در حالی که مبدأ اصلی کشور Aبوده است.
علاوه بر این محصولات می توانند در طول حمل و نقل نابود شوند، در حالی که گاهی اوقات تفاوت ها به علت تایپ کردن و یا محاسبه با خطا رخ می دهد. با نگاهی به داده های کشورها به صورت انفرادی (جدول ۲) به وضوح برزیل و ایالات متحده از بازیکنان کلیدی با ترکیب صادرات خود از حدود هفت میلیون تن ،۹۳ درصد از کل منطقه از ۷.۵ میلیون تن در سال ۲۰۱۱ را بیان می کنند.

همچنین بخوانید :   چگونه جوجه ها را رنگ کنیم ( عملی که اصلا پیشنهاد نمیشود)

 

 

جدول ۲. صادرات گوشت مرغ تازه یا منجمد از کشورهای آمریکا (برحسب تن)

کشور

۲۰۰۰

۲۰۰۵

۲۰۰۷

۲۰۰۸

۲۰۰۹

۲۰۱۰

۲۰۱۱

آنتیگوا / باربودا

۲۴

۰

۰

۰

۰

۲۵

۱۴

آرژانتین

۱۶,۶۱۶

۱۱۱,۶۹۶

۱۵۱,۰۴۸

۱۹۳,۱۵۹

۲۰۹,۲۷۱

۲۵۱,۰۱۹

۲۶۶,۴۸۷

آروبا

۰

۰

۰

۰

۵۲

۱۵

۹

باهاما

۰

۰

۱۵

۰

۰

۰

۰

باربادوس

۲۸

۱۰۶

۱۵۱

۲۰۴

۱۷۶

۱۵۰

۹۸

بولیوی

۱۶۶

۷۶

۱,۰۷۱

۸۲۹

۱,۰۸۵

۱,۹۱۹

۱,۶۸۵

برزیل

۹۰۶,۷۵۳

۲,۷۶۱,۹۶۶

۳,۰۰۷,۰۷۵

۳,۲۶۷,۸۸۹

۳,۲۶۵,۷۴۹

۳,۴۶۰,۷۶۰

۳,۵۶۹,۹۰۳

کانادا

۵۹,۵۵۶

۹۰,۴۷۰

۱۲۵,۹۶۶

۱۳۸,۴۵۶

۱۳۲,۷۵۳

۱۲۸,۸۸۲

۱۲۴,۵۷۳

چیل

۱۳,۴۵۷

۵۵,۶۷۳

۳۷,۹۲۱

۴۶,۸۴۹

۸۱,۴۰۷

۷۳,۳۴۱

۸۰,۰۲۹

کلمبیا

۰

۰

۱۲۹

۴,۲۶۲

۲,۱۲۸

۴,۶۸۱

۴,۲۷۰

کاستاریکا

۲,۶۶۳

۳,۹۲۵

۳,۱۱۳

۲,۱۹۲

۲,۷۳۵

۳,۶۴۷

۲,۹۸۸

کوبا

۳

۰

۰

۰

۰

۰

۰

جمهوری دومینیکن

۰

۲,۹۶۸

۰

۲

۱

۷۰۹

۷۰۹

اکوادور

۴,۸۴۹

۱۹

۶۸۲

۴۹۴

۴۹۳

۳۸۳

۳,۳۰۴

السالوادور

۴,۳۹۱

۹۸۲

۲,۵۶۷

۲,۹۱۶

۳,۴۴۸

۵,۴۹۵

۴,۵۶۹

گرانادا

۲۳

۰

۰

۰

۰

۰

۰

گواتمالا

۱,۹۸۰

۱,۶۱۷

۴,۱۱۴

۴,۸۷۷

۵,۳۸۴

۵,۱۱۸

۴,۸۸۸

گویان

۰

۰

۰

۰

۰

۱۱

۰

جزیره هاییتی

۲

۰

۰

۰

۰

۰

۰

هندوراس

۱۳۶

۲,۵۹۰

۲,۱۳۵

۱,۹۶۴

۲,۶۶۵

۲,۷۳۷

۱,۸۶۱

جامائیکا

۲۴۰

۲۲۲

۱۸۵

۲۱۵

۲۱۶

۲۰۵

۲۰۵

مکزیک

۱,۴۷۹

۱,۷۷۹

۳۴۴

۱,۶۷۴

۵,۶۴۷

۱۰,۶۲۶

۱۳,۴۶۹

نیکاراگوئه

۶۸۶

۲۲۷

۲۶۴

۷۴۹

۳۰۸

۴۱۲

۲۰۱

پاناما

۶۶

۳۰

۱۲۷

۱۴۲

۱۶۶

۰

۵۰۳

پاراگوئه

۴۵

۱,۳۳۲

۰

۷۳۴

۲,۵۳۵

۸۶۱

۲۶۰

پرو

۰

۳۵

۹۰

۱۳۵

۷۱

۲۴

۱۷۷

سنت لوسیا

۰

۲۴

۲۵

۱

۱

۱

۱

سنت وینسنت / گرنادین

۰

۲

۰

۰

۰

۰

۰

ترینیداد / توباگو

۱۷۷

۷۸

۱۸۱

۲۷

۱۶۹

۲۳۱

۵۳۰

ایالات متحده

۲,۶۱۳,۶۲۰

۲,۴۸۰,۱۳۰

۳,۰۲۶,۹۴۰

۳,۶۳۷,۸۴۰

۳,۵۱۱,۱۷۰

۳,۲۹۷,۳۱۰

۳,۴۴۵,۰۸۰

اروگوئه

۳۲۶

۷۶

۲,۲۷۰

۵,۹۲۵

۷,۲۳۰

۳,۹۲۱

۳,۷۰۴

ونزوئلا

۱۰۱

۰

۰

۵۵

۰

۰

۰

آمریکا

۳,۶۲۷,۳۹۰

۵,۵۱۶,۰۲۰

۶,۳۶۶,۴۱۰

۷,۳۱۱,۵۹۰

۷,۲۳۴,۸۶۰

۷,۲۵۲,۷۱۰

۷,۵۳۰,۳۸۰

منبع:سازمان فائو

 

در سال های اولیه دهه گذشته،  ایالت متحده آمریکا اولین صادر کننده مرغ گوشتی بوده است اما در سال ۲۰۰۴ برزیل بیش از این مقدار گوشت وارد کرده است و از این گذشته بعد از آن نیز این روند حفظ شده است. در واقع پیش بینی وزارت کشاورزی ایالات متحده در سال ۲۰۱۵ صادرات ۳.۸ میلیون تن برزیل را در مقایسه با ۳.۳ میلیون تن ایالت متحده نشان می دهد.

همچنین بخوانید :   صفر تا صد پرورش و جوجه کشی بلدرچین

(جدول ۳ و شکل۱)

پیش بینی می شود صادرات جوجه های گوشتی در ایالات متحده در سال ۲۰۲۳ نزدیک به ۳.۹ است. با این حال سازمان همکاری و توسعه فائو در یک دوره طولانی تا ۲۰۲۳ صادرات گوشت مرغ را برای این دو کشور در حدود  ۴.۸میلیون تن پیش بینی کرده است.

این مقاله ادامه دارد ….

مدیر سایت
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X