انواع نژاد شترمرغ را بشناسیم | طبقه بندي جانورشناسي شترمرغ

خانه » بلاگ » مقالات » انواع نژاد شترمرغ را بشناسیم | طبقه بندي جانورشناسي شترمرغ

انواع نژاد شترمرغ را بشناسیم | طبقه بندي جانورشناسي شترمرغ

انواع نژاد شترمرغ : طبقه بندي جانورشناسي شترمرغ به عنوان بزرگترين پرنده جهان شناخته شده است. ارتفاع يك نر بالغ در حالـت ايستاده ۷/۲ -۱/۲ متر است. معمولاً ماده ها كمي كوچكتر هستند. وزن شترمرغ بالغ با توجه به نژاد آن بين ۸۶ تا ۱۴۵ كيلوگرم متغير است. اســـم گونـــه ايـــن جـــانور Camelus Struthio اســـت كـــه از واژه يونـــاني Struthocamelous مشتق شده و بـه عنـوان شـترمرغ معرفـي شـده اسـت. اسـتفاده از واژه Camelus كه به معني شتر مي باشد به علت شباهتي اسـت كـه ايـن پرنـده بـه شـتر دارد از قبيل: ماهيچه هاي قوي پا، مژه هاي ب لند چشم، اندازه بزرگ بدن و اين كه علف خـوار اسـت ودر بيابان ميتواند زنده بماند. شترمرغ تنها گونه زنده از خانواده Struthionidea است.  

دوازده گونه منقرض شده از Struthio براساس فسيل هاي پيدا شده ، شناسايي شده است.

  اين گونه ها غالبـاً از گونـه هـا ي امروزي بزرگتر بودند كه تا ۵ ميليون سال پيش مي زيستند و در مناطق گـسترده اي از چـين، هند و شرق اروپا و آفريقا گسترش يافته بودند. زير گونه هاي شترمرغ در طي قرن بيستم ۵ گونه مختلف از شترمرغ معرفي شدند كه عبارتند از :  

شـترمرغ ماسـائي
شـترمرغ ماسـائي

۱-شـترمرغ ماسـائي ( massaicus camelus Struthio )

شـترمرغ ماسـائي كـه در شـرق آ فريقـا يافـت ميشود و از مركز كنيا تا جنوب غربـي تانزانيـا پراكنـدگي دارنـد. پوسـت عریان و گـردن لخت پرنده نر صورتي رنگ است كه در طي فصل جفتگيري قرمز رنگ ميشود. پرهـاي دم اين زير گونه سفيد هستند و به طور ناهماهنگي پرهاي خاكي رنگ متمايـل بـه قهـوه اي در ميان آن وجود دارد. ي ك حلقه پر سفيد رنگ در روي گردن اين زير گونه وجود دارد.    

۲-شــترمرغ ســومالي (molybdophanes camelus Struthio )

  (گــستردگي ايــن زيرگونه در منطقه شمال شرقي كنيا و جنوب شـرقي اتيـوپي اسـت و بـه راحتـي از شـترمرغ ماسائي قابل تشخيص است. اين زير گونه داراي پاهايي با رنـگ پوسـت آبـي و خاكـستري هستند. پرهاي خاكي رنگ در دم ايـن زيـر گونـه وجـود نـدارد و پرهـاي دم سـفيد روشـن هستند. حلقه سفيد دور گردن نيز در شترمرغ سومالي وجود ندارد.) شترمرغ جنوب آفريقا

۳-شترمرغ جنوب آفريقا australis camelus Struthio :

(بيشتر در اطراف رود گينـه زندگي ميكنند. اين نژاد نيز داراي گردن آبي رنگ است و به راحتي رام ميشود.)

۴-شــترمرغهــاي شــمال آفريقــا camelus camelus Struthio :

(در بخــش جنــوبي صحراي بزرگ آفريقا و در بخشهائي از ساحل عاج و موريتاني تا اتيوپي پـراكنش دارنـد. اين زير گونه بزرگترين نوع شترمرغ است و شباهت زيادي بـه شـترمرغ هـاي ماسـائي دارد و گردن اين نژاد صورتي روشن است.)

۵-شــترمرغهــاي عربــي syriacus camelus Struthio :

(در صــحراهاي عربــي و كشورهاي همسايه كشورمان مي زيستند و در حال حاضر منقرض شده است. گونهاي از شترمرغ نيز به نام شـترمرغ كوتولـه (spatzi camelus Struthio (وجـود دارد كه به عنوان يك گونه باغ وحشي شناخته مي شود و در منطفه ريودارو زنـدگي مـي كننـد و تخ مهاي كوچكتري به نسبت ساير گونه ها ميگذارند.)  

نژادهاي تجاري و پرورشي شترمرغ :

نژادهاي تجاري و پرورشي از سال ۱۷۷۵ ميلادي با شـروع پـرورش ايـن پرنـدگان در مزارع آفريقاي جنوبي به تدريج شكل گرفتند. در سال ۱۸۵۷ مـيلادي در الجزايـر نخـستين مزرعه پرورشي اين پرنده شكل گرفت و از سال ۱۸۶۳ نيز فعاليت هايي در راسـتاي اصـلاح نژاد ايـن پرنـده در آفريقـاي جنـوبي انجـام شـد. در سـال ۱۸۶۷ مـيلادي نيـز اولـين مزرعـه تخصـصي اصـلاح نـژاد شـكل گرفـت. بـا گذشـت سـاليان متـوالي و از آميخـتن نژادهـاي گوناگون سه نژاد تجاري با نام هاي گردن قرمز، گردن آبي و گردن سياه آفريقـاي جنـوبي به وجود آمد كه هر يك مشخصات نژادي خاص خود را دارند كه مشخصه هاي اين نژادها به طور خلاصه ذكر ميگردد.  

شترمرغ نژاد گردن قرمز :

اين نژاد جثه بسيار بزرگي نسبت به ساير نژادهاي تجاري  دارد. پتانـسيل تخـم گـذاري و جوجه درآوري در اين نژاد كمتر است، داراي رفتار تهاجمي است و نگهـداري و مهـار آن مشكلتر اسـت. جوجـه هـاي توليـد شـده از ايـن نـژاد در محـيط هـاي پرورشـي مانـدگاري پايينتري دارند. سن بلوغ در اين نژاد ديرتر اسـت و در نتيجـه ديرتـر بـه توليـد و بهـره وري ميرسد كه اين امر در سودآوري مزارع نقش به سزايي ايفا مي كنـد. پوسـت بـدن و گـردن اين پرنده صورتي كمرنگ است. عمده شترمرغهاي پرورشي در قـاره آمريكـا از ايـن نـژاد هستند.

شترمرغ نژاد گردن آبي :

اين نژاد با نام گردن آبي زيمباوه اي نيز شناخته ميشود كه در بيـشتر در كـشور زيمبـاوه پرورش داده مي شود. از شاخصه هاي اصلي اين نژاد ميتوان به بدن پهن و حجـيم و گـردن بلند همراه با قد كشيده اشاره كـرد. فوليكـول پـر بـر روي پوسـت در ايـن نـژاد گـستردگي بيشتري دارد. اين نژاد داراي راندمان توليد گوشت بالاتري است و رفتار آن قابـل مـديريت است. اين نژاد در مناطق سردسير سازگاري بيشتري از خود نشان مي دهد. كيفيت پر در ايـن نژاد پايين است.

شترمرغ نژاد گردن سياه :

نژاد گردن سياه كه حاصل ۱۳۰ سال تلاش اصـلاح نـژادي در كـشور آفريقـاي جنـوبي است از آميخته گري دو زير گونه استروتيو كاملوس كاملوس (شترمرغهاي شمال آفريقـا ) و زير گونه استروتيو كاملوس استراليس (شترمرغ جنوب آفريقا ) بدست آمده است كه بـا نـام سياه آفريقايي نيز شناخته ميشود. شترمرغهاي گردن سياه آفريقـايي داراي گـردن و قـدي كوتاه هستند و بدن فشرده تري دارند. پرهاي اين نژاد داراي كيفيـت بـسيار بـالايي هـستند و پوست آن نيز كيفيت مناسبي دارد. رنگ پر اين نژاد تيرهتر است و آرامتر از ساير نـژاد هـاي پرورشي هستند به طوري كه امروزه بخش عمده شترمرغهاي پرورشي در دنيـا از ايـن نـژاد هستند.  


   

  • ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

    دستگاه جوجه کشی شترمرغ ۱۶ تایی

  • ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

    دستگاه جوجه کشی شترمرغی ۲۴ تایی

  • ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

    دستگاه جوجه کشی شترمرغ ۶۴ تایی

مطالب مفید دیگر در صنعت جوجه کشی :

 

 


 

 


 

مدیر سایت
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X