آموزش کار با دستگاه جوجه کشی – جوجه کشی با موفقیت بالا

خانه » بلاگ » مقالات » آموزش کار با دستگاه جوجه کشی – جوجه کشی با موفقیت بالا

آموزش کار با دستگاه جوجه کشی – جوجه کشی با موفقیت بالا

 

آموزش کار با دستگاه جوجه کشی – جوجه کشی با موفقیت بالا
دستگاه جوجه کشی یک وسیله ساده است. در تمامی دستگاه های جوجه کشی چهار اصلی زیر رعایت می شود:

 1.  تولید حرارت
 2.  تهیه رطوبت
 3. تهویه مناسب
 4. چرخاندن تخم

نمونه چند دستگاه جوجه کشی ساده ، خانگی و صنعتی :

دستگاه جوجه کشی ساده _ ساخته شده توسط شخص

آموزش کار با دستگاه جوجه کشی - home-incubation

آموزش کار با دستگاه جوجه کشی – جوجه کشی با موفقیت بالا

دستگاه جوجه کشی خانگی و صنعتی حرفه ای

آموزش کار با دستگاه جوجه کشی - industrial-incubation

آموزش کار با دستگاه جوجه کشی – جوجه کشی با موفقیت بالا

آموزش کار با دستگاه جوجه کشی: مدت زمان جوجه در آوری از تخم توسط دستگاه جوجه کشی در پرندگان پرورشی متفاوت می باشد.

دوره جوجه کشی در پرندگان پرورشی

نوع پرنده

دوره جوجه کشی ( روز )

نوع پرنده

دوره جوجه کشی ( روز )

مرغ های بومی

۱۹-۲۰ روز

اردک

۲۹-۲۷

مرغ های نژاد متوسط

۲۰ روز

غاز

۳۱-۲۸

مرغ های نژاد سنگین

۲۱-۲۳

کبوتر

۱۶-۱۸

مرغ های نژاد سبک

۲۰-۲۱

شترمرغ

۴۳-۴۵

بلدرچین

۱۷

بوقلمون

۳۰-۲۸

 

 

دستگاه جوجه کشی از دو بخش ستر(انکوباتور) و هچر تشکیل شده است.

الف: راه اندازی ستر دستگاه جوجه کشی 

در یک جمله میتوان ستر را اینگونه تعریف کرد که مدت زمان لازم برای قرار دادن تخم های نطفه دار در داخل دستگاه جوجه کشی و چرخش تخم ها در داخل دستگاه جوجه کشی تا آماده شدن جوجه برای خروج از تخم.

آموزش کار با دستگاه جوجه کشی - ستر-دستگاه-جوجه-کشی

 

آموزش کار با دستگاه جوجه کشی - ستر دستگاه جوجه کشی

 

آموزش کار با دستگاه جوجه کشی – جوجه کشی با موفقیت بالا

آموزش کار با دستگاه جوجه کشی: نکات کاربردی برای افزایش عملکرد ستر
• درجه حرارت مناسب، رطوبت مناسب، تبادل گازی کافی و مطلوب و چرخش منظم تخم ها در هر ستر لازم می باشد.
• سترها معمولاً هوای تازه را از خارج دستگاه یا اتاقی که واقع شده اند می گیرند و این هوا، اکسیژن و مقداری از رطوبت مورد نیاز تخم ها را تأمین می کند و گاز کربنیک و حرارت اضافی تولید شده توسط تخم ها را خارج می کند.
• بیشتر سترها در رطوبت نسبی ۵۰ درصد کار می کنند . هوای وارده به ستر معمولارطوبت کمتری داشته بنابراین به منظور جلوگیری از فشار زیاد به دستگاه، تأمین رطوبت ستر، برای ایجاد رطوبت نسبی کافی هوای وارده به سترها باید تا حد ۵۰ درصد رطوبت نسبی مرطوب شود و درجه حرارت این هوا باید حدود ۲۴ درجه سانتی گراد باشد .

عملکرد چهار گانه ستر در دستگاه جوجه کشی
۱. حرارت

المنت دستگاه جوجه کشی با ظرفیت کم

 

المنت-دستگاه-جوجه-کشی

 

درجه حرارت، میزان متابولیسم جنین و در نتیجه میزان رشد و تکامل آن را تعیین می کند. درجه حرارت مطلوب جهت بدست آمدن یک جوجه و همچنین درصد جوجه در آوری خوب، حدود ۳۷/۵ درجه سانتی گراد می باشد. چنانچه درجه حرارت از این حد بیشتر یا کمتر شود موجب رشد سریعتر یا کندتر جنین و در نتیجه کاهش درصد جوجه در آوری می گردد.
میزان درجه حرارت در سترهایی که کل ظرفیت یک بار در دستگاه چیده می شود با توجه به رشد جنین و حرارت تولیدی آن متغیر بوده و در روزهای اول با ۳۷/۶ درجه سانتی گراد شروع و طی مراحل مختلف به تدریج کاهش می یابد تا هنگام انتقال تخم به هچری درجه حرارت به ۳۷/۱ درجه سانتگراد می رسد. ولی در ماشین هایی جوجه کشی که تخم ها طی چند مرحله در ستر چیده می شود، درجه حرارت داخل ستر دچار تغییرات عمده ای خواهد شد. مثلاً اگر سترها به طور کامل پر نشود و خالی باشند باعث کاهش درجه حرارت شده و در نتیجه مدت زمان جوجه کشی افزایش می یابد و بالعکس چنانچه در هر نوبت بیش از اندازه تخم چیده شود موجب افزایش درجه حرارت به میزان بیش از حد می گردد و در هر دو حالت درصد جوجه در آوری و کیفیت جوجه پائین می آید.

۲. رطوبت

رطوبت سنچ دستگاه جوجه کشی

آموزش کار با دستگاه جوجه کشی - رطوبت-سنج-دستگاه-جوجه-کشی

رطوبت-سنج-ماشین-جوجه-کشی

آموزش کار با دستگاه جوجه کشی – جوجه کشی با موفقیت بالا

در خلال زمان جوجه کشی آب تخم ها از طریق منافذ موجود در پوسته تبخیرمی شود. میزان رطوبتی که تخم در ماشین جوجه کشی از دست می دهد به نوع تعداد این منافذ و میزان رطوبت هوای سترها بستگی دارد. در بهترین حالت یک تخم در طول زمان جوجه کشی باید حدود ۱۲ درصد از وزن خود را از دست بدهد . در شرایط یکسان از نظر رطوبتی میزان درصد وزنی که تخم ها از دست می دهند با توجه به اختلاف آنها در ساختمان پوسته و تعداد منافذ متفاوت است. در تخم های حاصل از گله مادر یک دست، این اختلاف ناچیز است و تأثیر زیادی بر روی درصد جوجه در آوری ندارد . ولی به هر حال با افزایش سن گله و یا تغذیه نامناسب یا بیماری که موجب تولید تخم – های با پوسته ضعیف می گردد جهت جلوگیری از کاهش درصد جوجه در آوری و کیفیت جوجه باید رطوبت داخل ماشین را به نحوی تنظیم نمود که این نقیصه برطرف گردد.

۳. تهویه

سترها احتیاج به یک مقداری هوای ثابت دارند، بنابراین میزان هوای ورودی به ستر باید طوری تنظیم گردد که مقدار گاز کربنیک در داخل ستر از حد ۰/۴ درصد بیشتر تجاوز نکند. معمولاً خود دستگاه ستر میزان گاز کربنیک را در همین حد تنظیم و کنترل می کنند.
تامین اکسیژن مورد نیاز برای رشد و نمو جوجه های داخل تخم اصلی ترین وظیفه سیستم تهویه در دستگاه جوجه کشی میباشد. جوجه های داخل تخم در دستگاه جوجه کشی به افزایش اکسیژن واکنش بهتری دارند نسبت به کاهش آن ، بنابراین در دستگاه های جوجه کشی و جوجه کشی از طیور این مهم بایستی مد نظر قرار گیرد.

سیستم تهویه و چرخش هوای دستگاه جوجه کشی صنعتی

سیستم-تهویه-دستگاه-جوجه-کشی
سیستم تهویه و چرخش هوای دستگاه جوجه کشی صنعتی

چرخش-هوا-در-داخل-دستگاه-جوجه-کشی
سیستم تهویه و چرخش هوای دستگاه جوجه کشی صنعتی

تهویه-دستگاه-جوجه-کشی

۴. چرخشی

سیستم چرخش دستگاه جوجه کشی با ظرفیت کم

آموزش کار با دستگاه جوجه کشی - سیستم-گردش-دستگاه-جوجه-کشی

در خلال زمان جوجه کشی در دستکاه ستر تخم ها باید چرخانده شوند. این عمل جب جلوگیری از چسبیدن جنین به غشاء پوسته به خصوص در هفته اول شده و همچنین به رشد و تکامل غشاهای جنینی نیز کمک می کند.

تحقیقات نشان داده که در هنگام چیدن، انتهای باریک تخم باید رو به پایین باشد و هر ساعت به میزان ۴۵ درجه نسبت به حالت عمودی به طرفین چرخانده شود. بهترین نتیجه جهت جلوگیری از چسبیدن جنین به غشاء پوسته می دهد. ولی در عمل به ندرت این حالت اتفاق افتاد و حداکثر ۴۰ درجه چرخش بیشتر انجام نمی گیرد. با رشد بیشتر جنین و افزایش حرارت داخلی آن چرخش منظم تخم به رسیدن هوای کافی و خنک شدن تخم کمک می کند. بهتر است تخم ها در هر ساعت یک بار چرخانده شود. این عمل به ویژه در شروع دوره جوجه کشی از اهمیت خاصی برخوردار است . در هفته آخر جوجه کشی اثبات فواید چرخاندن تخم دشوارتر می باشد، به هر حال در بعضی از دستگاه ها این کار حتی برروی توزیع حرارت در ماشین جوجه کشی تأثیر مثبتی دارد. چرخاندن تخم باید تا حد امکان با ملایمت انجام شود زیرا تخم ها نسبت به لرزیدن و تکان خوردن بسیار حساس هستند و این حساسیت به ویژه در مراحل ابتدایی جوجه کشی و روزهای اول بیشتر است . نسبت دستگاه شمارنده برای مکانیسم چرخش و بازدید روزانه آن بسیار مفید می باشد . چسبندگی های نابهنگام در مراحل اولیه جوجه کشی می تواند منجر به از دست دادن آب و مرگ جنین گردند. در مراحل نهایی، این حالت باعث میشود که جنین ها به هنگام خروج از تخم در موقعیت غیرطبیعی قرار گیرند و مرگ جنین در داخل پوسته تخم اتفاق افتاد .

سیستم چرخش دستگاه جوجه کشی صنعتی

سیستم-چرخش-دستگاه-جوجه-کشی-صنعتی

آن دسته از جوجه ها که از تخم خارج می شوند اغلب درجه دو می باشند یعنی ضعیف، نسبتاً کوچک و دارای کرک پرهای به هم چسبیده و نامرغوبی هستند که گاهی اوقات قطعاتی از پوسته تخم به آنها چسبیده است. اگر تخم طوری در دستگاه چیده شوند که اتاقک هوایی آنها برعکس به سمت پایین قرار بگیرد نیز چنین نشانه هایی ظاهر می شوند. اگر انتهای باریک تخم چیده شده در دستگاه به سمت بالا باشد و چرخش کافی انجام شود انتظار می رود میزان جوجه در آوری پایین باشد. بین سن گله مادر و چرخاندن تخم ها در دستگاه نوعی ارتباط متقابلی وجود دارد. در صورت کافی نبودن چرخش تخم در دوره جوجه کشی تخم های گله مسن تر در مقایسه با تخم های گله جوان صدمات بیشتری را متحمل می گردند. هرچه به انتهای دوره تخمگذاری نزدیکتر شویم، پوسته تخم ها نازکتر می شود و با نازک شدن پوسته ها شانس بروز چسبندگی های زودرس ناشی از کاهش رطوبت افزایش می یابد. با چرخاندن مکرر تخم ها نیز می توان از بروز این حالت پیشگیری نمود لرزش و تکان شدید در طول مراحل اولیه جوجه کشی و حتی قبل از شروع جوجه کشی ممکن است موجب بروز ناهنجاریهای جنین گردد . این جوجه های ناقصی الخلقه معمولا از تخم خارج نمی شوند.
کندل کردن (نوربینی)

همچنین بخوانید :   خروس کریوی کور CreVecoeur

کندلینگ تخم طفه دار

آموزش کار با دستگاه جوجه کشی – جوجه کشی با موفقیت بالا

با انجام آزمایش نوربینی بر روی تخم ها در روز پنجم یا ششم جوجه کشی می توان نطفه داری تخم ها را کنترل کرد. تخم های بدون نطفه را باید از تخم هایی که حاوی جنین تلف شده می باشند، تفکیک نمود. آزمایش نوربینی را می توان مجدداً در زمان انتقال تخم ها به هچر نیز انجام داد. جهت پیشگیری از سرد شدن بیش از حد تخم ها در هنگام عمل نوربینی، نباید آنها را بیش از ۲۰ دقیقه خارج از دستگاه جوجه کشی نگه داشت .

 

آموزش کار با دستگاه جوجه کشی - هچر-دستگاه-جوجه-کشی

آموزش کار با دستگاه جوجه کشی – جوجه کشی با موفقیت بالا

انتقال تخم از ستر به هچر
تخم داخل جوجه کشی معمولاً دو روز مانده به پایان دوره جوجه کشی باید از دستگاه ستر به دستگاه هچری انتقال یابد و این زمان در مورد تخم های مرغ در روزهای ۱۸ یا ۱۹ می باشد و در مورد تخم های شترمرغ از روزهای ۴۲ الی ۴۳ و در مورد تخم های بلدرچین روز ۱۵ الی ۱۶ می باشد. در این زمان تخم ها از دستگاه جوجه کشی خارج و به سینیهای هچری منتقل می گردند. این کار به دو دلیل انجام می شود :

۱. تخم هایی که در ستر کیسه هوایی آنها رو به بالا بوده در هچری باید به پهلو خوابانده شوند تا جوجه ها در موقع خارج شدن از تخم امکان حرکت آزاد در خارج از پوسته را داشته باشند و از طرفی هم وقتی از تخم خارج می شوند روی سینی قرار گیرند.
۲. این کار از نظر بهداشتی نیز مفید است زیرا در حین خروج جوجه از تخم مقدار زیادی پوش پر ایجاد می گردد و این آلودگی بالقوه می تواند در اطراف جوجه کشی پراکنده شود. این کرک ها می تواند در نقاط مختلف پخش شده و موجب آلودگی گردند. در صورتیکه انتقال تخم ها از ستر به هچر زودتر یا دیرتر انجام شود منجر به کاهش جوجه در آوری می گردد زیرا جنین تحت شرایط نامناسبی قرار می گیرند. نکاتی که می بایست در زمان انتقال تخم ها به هچر مورد توجه قرار گیرند عبارت است از :
• عملیات انتقال تخم ها به هچر باید به سرعت و با ملایمت انجام پذیرد تا از تأخیر در خروج جوجه ها از تخم، به علت سرد شدن تخمها در هنگام جابه جایی اجتناب گردد.
تخم ها در سینی های هچری که ممکن است دارای پوشش کاغذی باشند، قرار داده می شوند. این پوشش از بیرون ریختن بقایای تخم از میان سینی جلوگیری می کند و با بهبود موقعیت ایستادن جوجه ها در هچر باعث کاهش جوجه های وازده (مردود) میشود و همچنین در هنگام استفاده از کاغذ در روی سینیهای هچری، شستشوی سینی راحت تر می باشد ولی اگر این پوشش های کاغذی جلوی جریان هوای مورد نیاز را بگیرند نباید از آنها استفاده شود.
• در زمان انتقال تخم به هچری، پوسته تخم ها شکننده تر است زیرا جنین ها مقداری از کلسیم پوسته را جهت رشد استخوان بندی خود برمی دارند. بنابراین باید در موقع جابه جا نمودن تخم ها، مراقب جلوگیری از شکسته شدن آنها بود. تکان دادن تخم ها در این مرحله ممکن است باعث جراحت یا خونریزی گردد.
• قبل از منتقل کردن جوجه ها اطمینان حاصل نمایید که سبدهای هچری به خوبی شسته و کاملاً خشک شده باشند. اگر سینیها خیس باشند به هنگام تبخیر آب در داخل هچری تخم ها سرد خواهند شد.
• در هنگام انتقال تخم ها به هچری، تخم ها یکی یکی نوربینی شود و بوسیله نوربینی تخم هایی که جنین آن حرکت ندارد و تخم های فاسد و یا جنین مرده را جدا کرده و معدوم گردند.

ب: راه اندازی هچر

آموزش کار با دستگاه جوجه کشی : سبد هچر ماشین جوجه کشی

در جاهایی که از دستگاه جوجه کشی استفاده می کنند که به صورت متناوب تخم در دستگاه گذاشته می شود ممکن است هفته ای یک بار از هچری استفاده شود، در این مواقع باید بعد از هر هچ، هچری کاملاً شسته و ضدعفونی گردد. به همین جهت ساختمان هچریها باید کاملا مقاوم باشد و به نحوی طراحی شوند که شستن آنها نیز آسان باشد.
نکات کاربردی در مورد تهویه، رطوبت و حرارت داخلی هچر
* در دستگاه هچری که تخمها روی سینی قرار می گیرد نیاز به چرخش تخم وجود ندارد و تخم ها در ۲ الی ۳ روز داخل هچری هستند، به صورت خوابیده روی سینی قرار می گیرند به طوری که تخم ها به هم چسبیده نباشند و پراکنده و با فاصله چیده شوند. از لحظه انتقال تخم به هچری تا زمان نوک زدن جوجه شرایط داخل هچری تقریبا شبیه
ستر می باشد .
* رطوبت عامل بسیار مهمی در هچر است و با تأمین رطوبت کافی غشاء های پوسته نرم باقی مانده و موجب بیرون آمدن بهتر و راحت تر جوجه ها از تخم می گردد. وقتی جوجه ها شروع به نوک زدن می کنند رطوبت داخلی هچر براساس درجه حرارت مرطوب تا ۳۳ درجه سانتی گراد بالا می رود. درجه حرارت مرطوب هچری باید
پایین تر از سترها باشد ولی رطوبت نسبی را می توان در همان سطحی که در ستر بود، نگه داشت اما در فاصله زمانی بین نوک زدن جوجه ها به پوسته تا هنگامیکه تمام جوجه ها از تخم خارج می شود، افزایش رطوبت به میزان ۱۰ درصد می تواند سودمند باشد یعنی می توان رطوبت را تا ۸۰ الی ۸۵ درصد افزایش داد و در این مرحله در درجه حرارت ۳۲/۵ الی ۳۴ درجه سانتیگراد می باشد.
* تهویه هچری نیز مهم است زیرا میزان گاز CO2 هوا نباید از ۱ تا ۰/۸ درصد بیشتر باشد، لذا تعبیه یک سیستم هواکش مناسب در نزدیکی خروجی هوای هچر باعث تقویت کردن تهویه و محدود نمودن مشکلات ناشی از گرد و غبار و کرک پرهای جوجه ها که بوسیله هوا منتقل می گردند، می شود. سیستم هواکش ممکن است مستقیما
به هچر متصل نباشد ولی می توان این عمل را به طور مستقیم انجام داد . جوجه ها تا کاملاً خشک نشده اند از دستگاه هچری خارج نکنید.
* سینیهای داخل هچری که جوجه ها از تخم خارج می شود نباید لغزنده باشند و کف آنها باید ترجیحا با یک لایه کاغذ زبر جاذب الرطوبه پوشانده شود و سینیهای صاف مخصوصی اگر تعداد کمی تخم بر روی آنها قرار گیرد منجر به در رفتن پاهای جوجه ها بعد از خروج از تخم می گردند
* درجه حرارت اتاقی که هچری در آن قرار دارد توصیه می شود که در حدود ۲۰ درجه سانتی گراد باشد.
* جوجه ها زمانی آماده خروج از هچری هستند که خشک شده باشند . پوش پرهای آنها باد کرده و پشت گردن تعداد کمی از آنها حدود ۵ درصد هنوز مرطوب باشد.
* نگه داشتن جوجه ها بیش از حد در هچری باعث دهیدراته شدن جوجه ها و از دست دادن آب بدن آنها می گردد. در اتاقی که جوجه ها در آن از دستگاه خارج می شوند توزیع یکنواخت گرما را کنترل نمایید. هوا باید به خوبی جریان یابد تا اطمینان حاصل شود که حرارت تمام اتاق یکنواخت است
• در جاهایی که از دستگاه جوجه کشی استفاده می کنند که به صورت متناوب تخم در دستگاه گذاشته می شود ممکن است هفته ای یک بار از هچری استفاده شود، در این مواقع باید بعد از هر هچ، هچری کاملاً شسته و ضدعفونی گردند. به همین جهت ساختمان هاچری ها باید کاملاً مقاوم باشد و به نحوی طراحی شوند که شستن آنها نیز
آسان باشد.
آموزش کار با دستگاه جوجه کشی : راهنمای عمومی جوجه کشی
۱
. ابتدا قبل از هر اقدامی محل استقرار دستگاه جوجه کشی را با توجه به شرایط زیر انتخاب نمایید :
* حداقل دمای محیط و مکانی که دستگاه در آنجا قرار می گیرد ، ۱۸ درجه سانتی گراد بیشتر نباشد .
* رطوبت محیط بالاتر از ۸۰ درصد نباشد.
* تهویه مناسب داشته باشد بطوریکه حداقل هر ۲ ساعت یکبار هوای کل محل تعویض گردد.
* سطح استقرار دستگاه صاف و بدون شیب باشد.
* عاری از هرگونه گردوغبار و آلودگی باشد.
۲. دستکاه جوجه کشی (ستر) ۲۴ ساعت قبل از قرار دادن تخم، روشن شود و نکات زیر را کنترل نمایید :
* یک دماسنج جهت صحت کالیبراسیون تهیه نموده و داخل دستگاه قرار دهید.
* از صحت دمای نشان داده شده توسط نمایشگر دستگاه مطمئن شوید.
* در صورت وجود اختلاف دمای بیش از ۱ درجه سانتی گراد عدد نمایشگر را اصلاح نمایید.
* درون دستگاه را با دستمال تمیز و بدون گردوغبار باشد.
۳. با استفاده از یک دستمال تمیز و خشک تخم مرغ ها را تمیز کرده و به ترتیب زیر عمل کنید :
* از قرار دادن تخم های ترک خورده و یا بد شکل درون دستگاه خودداری کنید.
* تخمها را طوری درون شانه قرار دهید که سطح تیز آن رو به پائین قرار گیرد.
* برای قرار دادن هرنوع تخم از شانه مخصوصی که برای آن تهیه شده است استفاده نماید.( دستگاه های جوجه کشی صنعتی EIG دارای شانه های همه کاره برای قرار دادن تمامی تخم ها با سایز های مختلف در یک شانه می باشد.)
* قبل از استقرار شانه ها درون دستگاه، دستگاه را خاموش کنید.
* شانه ها را طوری داخل دستگاه بگذارید که ردیف ها به صورت افقی قرار گیرند تا در هنگام گردش تخم از شانه خارج نشود.
* پس از اتمام چیدن، درب دستگاه را ببندید و ۳۰ دقیق صبر کنید، سپس دستگاه را روشن کنید.
۴. سه روز مانده به خارج شدن جوجه ها از تخم، تخم ها را به ترتیب زیر وارد هچری کنید :
* دمای اتاق محل استقرار دستگاه را به ۳۰ تا ۳۳ درجه سانتی گراد افزایش دهید.
* سینی های داخلی هچری نباید سرد باشند . درجه حرارت بین ۳۰ تا ۳۵ درجه داشته باشند، در غیر این صورت موجب ورود شوک به تخم می شود .
* تخم ها را بدون وارد کردن ضربه و تکان شدید به سینیهای هچری منتقل کنید.سینیها را درون دستگاه قرار دهید و دستگاه هچری را روشن کنید.
* رطوبت در هچری نباید پایین تر از ۷۰ درصد و بالاتر از ۹۰ درصد باشد .
* حرارت هچری معمولاً ۰/۵ درجه سانتی گراد از دستگاه جوجه کشی ستر باید پائین تر باشد.
* باز کردن بیش از حد درب دستگاه جوجه کشی در سه روز پایانی موجب نوسانات رطوبت شده و میزان هچ را کاهش میدهد.
* ۳۶ ساعت بعد از خروج اولین جوجه از تخم، بهترین زمان برای انتقال جوجه ها از دستگاه می باشد.
* در صورتیکه دستگاه دارای سینی آب است روی آن را با قوری فلزی بپوشانید تا مانع ورود جوجه ها به داخل سینی آب شود.
* جوجه ها را تا خشک شدن کامل پرها از درون دستگاه هچری خارج نکنید.
* زود خارج کردن جوجه ها مانع جذب کیسه زرده شده و دیر خارج کردن جوجه ها موجب از دست دان آب بدن جوجه ها می شود .

همچنین بخوانید :   ساخت ساخت دستگاه جوجه کشی ساده | به همراه تصویر

آموزش کار با دستگاه جوجه کشی – جوجه کشی با موفقیت بالا

آموزش کار با دستگاه جوجه کشی: عوامل مؤثر در مدت زمان جوجه کشی

۱. درجه حرارت در طول زمان جوجه کشی
درجه حرارت معمولاً برای هر دستگاه جوجه کشی ثابت است ولی برای رسیدن به یک زمان مناسب جهت تخلیه جوجه ها با توجه به سن و اندازه تخم ها باید تغییرات و اصلاحاتی در زمان چیدن تخم ها داده شود .
۲. سن تخم ها (نگهداری در انبار)
هرچه تخم ها بیشتر در انبار نگهداری شود طول دوره جوجه کشی بیشتر خواهد شد و بعد از ۵ روز به ازای هر روز بیشتر نگهداری تخم در انبار حدود نیم ساعت به طول مدت جوجه کشی اضافه می گردد. زمان چیدن تخمها با توجه به فصل و تعداد تخم و اندازه تخم که در دستگاه چیده می شود و همچنین نوع دستگاه جوجه کشی می تواند درجه حرارت و زمان جوجه کشی را تغییر داد.
۳. اندازه تخم ها
عوامل متعددی بر اندازه تخم مرغ اثر دارند که این عوامل شامل: * وزن بدن در سن بلوغ: یک همبستگی نزدیک بین وزن تخم مرغ و وزن جوجه حاصل از آن وجود دارد. به طوری که هر چه وزن بدن در سن بلوغ کمتر باشد اندازه تخم مرغ نیز کوچکتر خواهد بود. به همین دلیل تولید کنندگان با محدودیت غذایی و به کارگیری روش های نوری سن بلوغ را ۲ تا ۳ هفته به تعویق می اندازند تا تخم مرغ های تولید شده برای جوجه کشی و مصرف، قابل استفاده باشد. وزن جوجه یک روزه، یک مؤلفه مهم و مؤثر در وزن ۷ روزگی می باشد و در شرایط مناسب مدیریتی، وزن بدن در ۷ روز گی تأثیر زیادی بر وزن نهایی جوجه های گوشتی خواهد داشت. از این رو اهمیت وزن اولیه تخم مرغ بسیار واضح است.
* نژاد:
تخم مرغ های نژادهای سنگین تر، وزن بیشتری دارند. زیرا همبستگی مثبتی بین وزن بدن و وزن تخم مرغ وجود دارد. ولی نژاد لگهورن با این که وزن بدن پایینی دارند، اندازه تخم مرغ ها بزرگتر است و این از خصوصیات خوب این نژاد است.
* سن:
با افزایش سن، راندمان تخمگذاری نیز کاهش می یابد. تقریباً، راندمان سال دوم ۸۰ درصد سال اول و راندمان تخمگذاری سال سوم حدوداً ۸۰ درصد سال دوم می باشد. مسئله کاهش راندمان تولید در رابطه با افزایش سن می تواند با مقدار خون و ترکیب آن نیز ارتباط داشته باشد. معمولاً ۹ تا ۱۰ درصد وزن بدن را خون تشکیل می دهد که با افزایش سن مرغ ها این درصد کاهش می یابد. وزن متوسط تخم مرغ ها در سال دوم تخمگذاری بیشتر از سال اول است. این روند تقریباً در سال سوم نیز حفظ می شود. ولی با افزایش بیشتر سن تا ۱۰ سالگی مرتباً کاهش می یابد.

* تولید سالیانه:
معمولاً گله های با تولید پایین تر، تخم مرغ های درشت تری دارند. بنابراین به حداکثر رساندن میزان تولید تخم مرغ در کل سیکل تخمگذاری، در مرغ های تخم گذار به کنترل اندازه نهایی تخم مرغ ها کمک شایانی خواهد کرد.
* سیکل تخمگذاری:
در یک سیکل تخمگذاری اولین تخمی که گذاشته می شود بزرگ تر است و به تدریج کوچک تر می شود تا سیکل پایان یابد. این روند در هر سیکل تخمگذاری تکرار میشود.
* حرارت محیط:
حرارت به عنوان عامل محیطی، تأثیر معنی داری بر وزن تخم مرغ دارد. ولی تغییرات جزیی حرارت از روزی به روز دیگر تآثیر بسیار ناچیزی بر روی راندمان تخم گذاری می گذارد. همچنین افزایش مستمر ولی جزیی حرارت نیز تأثیر چندانی بر روی راندمان تولید ندارد. در حالی که تغییرات ناگهانی سبب تأثیر شدید بر روی راندمان می شوند. ضمناً اثر کاهش شدید حرارت خیلی بیشتر از افزایش شدید آن است. مقدار مصرف خوراک با افزایش حرارت کاهش می یابد و مصرف آب روبه فزونی می گذارد. بهترین درجه حرارت برای تولید، ۱۳ تا ۱۶ درجه سانتی گراد می باشد.
* نور:
مرغداران می توانند با استفاده از نور و برنامه های نوری، راندمان تخمگذاری و وزن تخم مرغ ها را تحت تأثیر قرار دهند. همبستگی تخمک گذاری با نور کاملاً به اثبات رسیده است. نور نه تنها بر روی زمان تخمک گذاری (اوولاسیون) اثر می گذارد، بلکه سن بلوغ را نیز می تواند تحت تأثیر قرار دهد. امروزه برای بالا بردن راندمان تخمگذاری و وزن تخم مرغ ها از برنامه های خاص نوری در داخل مرغداریها استفاده می نمایند.
* تغذیه:
تغذیه مناسب می تواند اندازه تخم مرغ ها در مراحل نهایی تولید را تنظیم نماید. برای رسیدن به حداکثر تولید بایستی مواد مغذی مورد نیاز پرندگان به طور استاندارد فراهم شود. مهمترین مواد مغذی مورد نیاز برای کنترل اندازه تخم مرغ، اسید لینولئیک (امگا ۶)، پروتئین و اسیدهای آمینه خاص (متیونین و سیستئین) می باشد. کاهش یک یا ترکیبی از مواد مغذی فوق در جیره غذایی باعث کاهش اندازه تخم مرغ می شود. اما کاهش این مواد مغذی نبایستی کمتر از ۴۰ هفتگی رخ دهد، در غیر این صورت موجب کاهش تولید می شود. ارائه یک جیره ثانویه و اضافی در گله های مادر از سن ۴۵ هفتگی در کنترل اندازه تخم مرغ بسیار مؤثر خواهد بود. کاهش مقدار اسید لینولئیک این جیره سودمند خواهد بود. اما توجه به این نکته ضروری است که تهیه این جیره غذایی بر پایه ذرت به مراتب دشوارتر از گندم است. کاهش پروتئین جیره در کل دوره تولید ممکن است مفید باشد اما کاهش پروتئین جیره در یک مرحله از تولید موجب کاهش تعداد تخم مرغ و اندازه آنها می شود. مهمترین اسید آمینه مؤثر در وزن تخم مرغ متیونین می باشد. کاهش متیونین در جیره ثانویه مرغ های مادر (از سن ۴۵ هفتگی) در کنترل اندازه تخم مرغ های نهایی تولید شده مؤثر می باشد. یک تعادل خوب بین تداوم تولید و کنترل اندازه تخم مرغ های نهایی وجود دارد. یک مشکل مهم در گله هایی که پایین تر از محدوده عملکرد استاندارد هستند، رساندن آنها به پیک تولید و سپس افزایش مقدار خوراک جهت جبران انرژی مورد نیاز می باشد. این نوع عملکرد به ندرت موفقیت آمیز خواهد بود و اغلب پس از رسیدن به پیک، افت سریع و شدید تولید رخ میدهد. مرغ های تخمگذار که بیش از حد مورد نیاز خود برای تخمگذاری تغذیه می شوند، بافت تخمدان غیر طبیعی و افزایش وزن زیاد خواهند داشت و متعاقب آن تولید افت پیدا می کند و وزن تخم مرغ ها افزایش پیدا می کند.

 

 

 

دانلود نسخه کتاب الکتریکی ( PDF ) آموزش کار با دستگاه جوجه کشی 

مدیر سایت
دیدگاه کاربران ۲۰۲ دیدگاه
 • علی ۱۴ شهر ۱۳۹۷ / ۱۰:۴۱:۵۵

  سلام
  می خواستم ببینم اگر تخم مرغ هارا به صورت نامنظم بچرخانیم مثلا ساعت۹بعد ساعت ۱۱بعد ساعت۱۵بعد ساعت۱۶و…
  مشکلی درهچ تخم ها ایجاد می شود یا نه؟؟؟
  باتشکر

  • مدیر سایت ۱۴ شهر ۱۳۹۷ / ۱۱:۱۶:۰۹

   سلام
   تا حد امکان زمان های مرتب و مشخصی داشته باشید ، در صورت که مقدور نیست مشکلی ندارد.

 • مهران ۲۴ مرد ۱۳۹۷ / ۲:۴۱:۱۴

  سلام
  من یک دستگاه جوجه کشی خانگی درست کردم اگه رطوبت بیش ازهد ممکن باشه به تخم ها اسیب میرسونه ؟
  من تخم هارو دستی می چرخونم هر دو ساعت تخم هارو و هر یک ساعت فن رو روشن میکنم ایا مشکلی ایجاد میکنه ؟

  • مدیر سایت ۲۷ مرد ۱۳۹۷ / ۹:۰۶:۱۹

   سلام
   رطوبت نباید از حد مورد نیاز تخم بیشتر باشه و در صورتی که برای مدت طولانی این رطوبت زیاد باشه بله آسیب وارد میکنه به تخم های نطفه دار.

   چرخش روزی ۵۶ مرتبه کفایت می کنه. فن رو هم بسته به دما روشن و خاموش کنید.

 • منصور ۱۸ ارد ۱۳۹۷ / ۶:۰۰:۵۱

  سلام
  من یک دستگاه جوجه کشی ۹۶تایی خریدم ولی شونه های تخم ها نمیچرخه میخواستم بدونم هر چند وقت یک بار باید بچرخه ممنون

  • مدیر سایت ۱۸ ارد ۱۳۹۷ / ۸:۱۲:۳۷

   سلام
   چرخش شانه ها بسیار آهسته هست و مستقیم دیده نمیشه ، شما اگر چند ساعت بعد شانه ها رو ببینید خواهید دید که زاویه اونها تغییر کرده.

 • سعيد یارصالحی ۱۵ ارد ۱۳۹۷ / ۱:۳۳:۰۹

  با سلام
  یک دستگاه جوجه کشی ۱۶۸ تای اسکندری دارم
  در حالت تنظیم دستی تخم ها ثابت میمانند
  چه کار کنم.
  با تشکر از شما

  • مدیر سایت ۱۵ ارد ۱۳۹۷ / ۸:۵۱:۳۰

   سلام
   چنانچه چراغ زرد رنگ هچر ( آخرین چراغ در پنل انتخاب پرنده ) چشمک زن باشد به معنی اتوماتیک کار کردن موتور می باشد اما چنانچه ثابت روشن باشد به معنی قفل بودن سیستم چرخش است.برای تبدیل هچر باز حالت ثابت به چشمک زن از دکمه ستر و هچر استفاده کنید.

 • سعید منیوحی ۱۴ ارد ۱۳۹۷ / ۴:۱۶:۱۹

  سلام.من یک دستگاه جوجه کشی ۱۶۸تای دارم،.در حالت تنظیمات دستی راکها حرکت نمی کنند چه کار کنم… با تشکر از شما

  • مدیر سایت ۱۵ ارد ۱۳۹۷ / ۸:۵۳:۰۱

   سلام
   پاسخ داده شد

 • اسماعیل ۱۰ ارد ۱۳۹۷ / ۱۰:۲۸:۰۵

  سلام اگه برق قطع بشه دستگاه جوجه کشی چقدر دوام داره تا تخم های نطفه دار خراب نشه

  • مدیر سایت ۱۰ ارد ۱۳۹۷ / ۱۲:۰۶:۳۵

   سلام
   در صورت قطع شدن برق بایست دمای اتاق و محیط دستگاه جوجه کشی را بالا ببرید در این صورت دستگاه تا چند ساعت می تواند تخم ها را گرم نگهداری کند.

 • اسماعیل ۱۰ ارد ۱۳۹۷ / ۱۰:۲۶:۵۶

  هزینه یک دستگاه جوجه کشی ۴۸تای با یک مبدل برق و یک باطری چقدر میشود

  • مدیر سایت ۱۰ ارد ۱۳۹۷ / ۱۲:۰۷:۵۹

   دستگاه جوجه کشی ۴۸ تایی ۵۴۰ تومان می باشد با هزینه حمل رایگان + ۲۰۰ هزار تومان قیمت مبدل برق است.
   گروه صنعتی اسکندری باطری به فروش نمی رساند.می تواند از هر نوع باطری خودرو و موتور سیکلت استفاده نمایید.

 • فرزاد ۱۰ ارد ۱۳۹۷ / ۱۰:۲۵:۳۲

  سلام دستگاه مبدل برق باید باطری هم بخرم اگه باید باطری هم بخرم با دستگاه جوجه کشی ۹۶تایی چقدر هزینه دار

 • فرزاد ۹ ارد ۱۳۹۷ / ۱:۳۴:۲۴

  سلام اگر برق قطع بشه باید چیکار کنم

  • مدیر سایت ۹ ارد ۱۳۹۷ / ۳:۳۷:۵۶

   سلام
   در چه محصولی

 • حسین ۹ ارد ۱۳۹۷ / ۱۱:۱۴:۱۱

  سلام من دستگاه جوجه کشی ۹۶تایی خریدم حتما باید ۹۶تا تخم نطفه دار مرغ داخلش بزارم

  • مدیر سایت ۹ ارد ۱۳۹۷ / ۱۲:۲۴:۰۰

   سلام
   خیر ، به هر میزان که تمایل داشتید می تونید تخم نطفه دار داخل دستگاه قرار دهید.

 • فرزاد ۹ ارد ۱۳۹۷ / ۱۱:۰۹:۱۹

  سلام دستگاه جوجه کشی ۴۸ تایی با مبدل برق خواستم میشه قیمت رو به من بگین

  • مدیر سایت ۹ ارد ۱۳۹۷ / ۳:۳۸:۵۴

   سلام
   قیمت دستگاه جوجه کشی ۴۸ تایی ۵۴۰ هزار تومان هستن و مبدل برق ۲۰۰ هزار تومان که می تونید به صورت آنلاین مستقیم از کارخانه در همین سایت خریداری کنید.

 • م.ح.م.د ۱ ارد ۱۳۹۷ / ۳:۳۰:۰۳

  سلام
  من حدود يك هفته هست كه يك دستگاه آركام از شما خريداري كردم،اوليم مشكلم اين هست كه وقتي توي نور و با دقت به دستگاه نگاه ميكنم متوجه خط هاي بسيار زيادي روي بدنه و اطراف دستگاه ميشم انگار كه بارها دستگاه با دستمالي زبر تميز شده و حس ميكنم قبلا مورد استفاده قرار گرفته،اين موضوع بسيار باعث ناراحتي و عدم رضايت قلبي و شرعي من به شركت شما خواهد بود.
  موضوع دوم : دما ثابت ولي رطوبت با نوسانات سه درصدي در گاهي از مواقع همراه است ،ايا اين موضوع طبيعي يا اشكال ميباشد؟
  باتشكر از مدريت محترم سايت

  • مدیر سایت ۱ ارد ۱۳۹۷ / ۱۱:۰۳:۲۱

   سلام
   از اینکه گروه صنعتی اسکندری را برای خرید خود انتخاب کردید سپاسگذاریم.
   در مورد سوال اول شما ، تمامی بسته بندی و قطعات آرکام به صورت پلمپ شده و دارای برچسب می باشند و خریدار پلمپ محصول را باز می کند . یعنی امکان باز کردن بسته بندی و قطعات بدون خدشه دار شدن پلمپ نمی باشد.
   گروه صنعتی اسکندری تمام محصولات وارداتی را به صورت پلمپ شده به دست مشتری میرساند و امکان ارسال دستگاه معیوب یا دست دوم به عنوان محصول پلمپ وجود ندارد.
   در مورد سوال دوم شما ، رطوبت کاملا طبیعی می باشد و هیچ آسیبی به تخم ها وارد نمی کند.

 • &&&&&& ۱ ارد ۱۳۹۷ / ۰:۱۰:۴۲

  سلام وقتتون بخیر
  من یه دستگاه ۴۸تایی اسکندری گرفتم خواستم بدونم باید چندتا از مخزن اب های دستگاه رو پر کنم و این که چطو بفهمم اکسیژن کافی به تخم ها میرسه؟

  • مدیر سایت ۱ ارد ۱۳۹۷ / ۱۰:۱۷:۰۶

   سلام
   رطوبت مورد نیاز جوجه کشی بستگی به محل زندگی شما داره ، ابتدا دستگاه با مقدار کمی آب استفاده کنید تا رطوبت در یک درصد مشخص ثابت شود و بعد در صورت نیاز آب اضافه کنید یا کم کنید.
   برای اکسیژن در دمای اتاق و شرایط معمول زندگی معمولا اکسیژن کافی می باشد.

 • اسدی ۳۱ فرو ۱۳۹۷ / ۱۱:۴۹:۴۹

  سلام وقتتون بخیر
  من یه دستگاه ۴۸تایی اسکندری گرفتم ،خواستم بدونم باید چند تا از مخزن های جای اب رو پر کنم
  و این که چطور بفهمم اکسیژن کافی به تخم ها میرسه

  • مدیر سایت ۱ ارد ۱۳۹۷ / ۱۰:۱۷:۱۸

   سلام
   پاسخ داده شد.

 • حسین ۱۸ فرو ۱۳۹۷ / ۱:۲۰:۵۷

  سلام به همه‌ی بچه ها
  من یه دستگاه با چوب درست کردم و یک راک برای سبد تخم ها درست کردم و سبد تخم ها رو در اون گذاشتم و یک نخ به اون وصل کردم واز بالای دستگاه اون رو بیرون آوردم که بدون اینکه درب دستگاه رو باز کنم تخم ها در ۴۵ درجه قرار می‌گیرد. برای تامین رطوبت و دما از دو عدد لامپ و دیرم و یک ظرف آب استفاده کردم دما تقریبا روی ۳۷.۷ درجه قرار گرفته اما رطوبت حدود ۸۰و۹۰ درصد است.
  از رطوبت سنج HTC2 استفاده کردم.
  چگونه رطوبت را کنترل کنم که ۶۰درصد بماند؟
  آیا جوجه‌ای به عمل می‌آید یا خیر؟
  من تخم ها رو روز ۹۶/۱/۳ در دستگاه قرار دادم روز ستر و هچر آنها چندم میشود؟
  لطفا راهنمایی کنید ممنون

  • مدیر سایت ۱۸ فرو ۱۳۹۷ / ۸:۱۸:۱۷

   سلام
   چقدر آب داخل دستگاه ریختید؟دریچه ای برای تهویه قرار دادید؟

 • غلامرضا سلطانی ۳ فرو ۱۳۹۷ / ۰:۳۵:۲۸

  سلام بنده دستگاه ۴۸ تایی از گروه صنعتی اسکندری خریداری کردم ، تخم مرغ ها رو داخل دستگاه گذاشتم تنظیم اتوماتیک رو زدم دما روی ۳۷/۸ هستش ولی رطوبت از ۷۰ تا ۸۰ بصورت چشمک زن میاد قطع و وصل میشه چکار باید بکنم لطفا بنده رو راهنمایی کنید

  • مدیر سایت ۶ فرو ۱۳۹۷ / ۸:۵۱:۳۷

   سلام
   مقدار آب داخل دستگاه رو کم کنید.کدام شهر هستید؟

 • علی اکبر ۲۸ اسف ۱۳۹۶ / ۱۰:۰۶:۲۷

  با عرض سلام و خسته نباشید من از شما یک دستگاه ۹۶ تایی ۲ سال پیش خریدم فراموش کردم زمانی که ستر و هچر همزمان با هم است باید فن کوچیکه که اسمش و نمی دونم روشن باشه یا خاموش؟ و دما و رطوبت باید الان چقدر باشد ؟جواب فوری لطفا الان در مرحله هچ هستم.با تشکر

  • مدیر سایت ۷ فرو ۱۳۹۷ / ۱۲:۳۳:۴۰

   سلام
   فن بایست خاموش باشه.دما و رطوبت هم اگر به صورت ستر و هچر همزمان استفاده می کنید تغییر ندهید.

 • علی ۱۴ اسف ۱۳۹۶ / ۷:۲۹:۳۹

  سلام من دستگاه۱۶۸تایی اسکندریه گرفتم میشه کامل برام توضیح دهید که باید از اول نصب رطوبت چگونه تنظیم چگونه و….. از دفترچه راهنما استفاده کردم ولی هیچی نفهمیدن

 • علی ۱۴ اسف ۱۳۹۶ / ۷:۱۵:۰۵

  لطفا جواب بدید? آقای مدیریت سایت؟

 • علی ۱۴ اسف ۱۳۹۶ / ۷:۱۱:۴۵

  بعد چرخاندن دیگه اتوماتیک یا باید هم تنظیم بشه

 • علی ۱۴ اسف ۱۳۹۶ / ۷:۰۵:۲۴

  سلام من دستگاه۱۶۸تایی اسکندی گرفتم برای رطوبت باید کاسه ی پراز آب بگذارم یا احتیاج نیست بعد تنظیم کردم برای ستر دیگه ایام هچر خوبه خود تنظیم میشه

 • محمد ۸ اسف ۱۳۹۶ / ۵:۴۵:۰۴

  سلام من تازه یک دستگاه جوجه کشی اتوماتیک خریدم اما از قضا بلد نیستم چرخاندن اتوماتیک را تنظیم کنم این دستگاه سی صد عدد تخم غاز میگیره .لطفا اگر کارکرد این دستگاه رو بلدین بهم کمک کنید با تشکر

  • مدیر سایت ۹ اسف ۱۳۹۶ / ۸:۲۷:۲۰

   سلام
   اگر از محصولات گروه صنعتی اسکندری هستش ، می تونید ا دفترچه راهنما استفاده کنید.

 • هوشمند ۸ اسف ۱۳۹۶ / ۱۲:۱۸:۲۹

  سلام ببخشید در اثر ضربه همه تخم ها آسیب میبینن از کجا بفهمیم که سالم هستند

  • مدیر سایت ۹ اسف ۱۳۹۶ / ۸:۲۵:۳۴

   سلام
   می تونید نطفه سنجی کنید، ببینید جنین تشکیل شده ، رشد کرده؟

 • هوشمند ۸ اسف ۱۳۹۶ / ۱۲:۱۴:۲۴

  باتشکر از پاسختون فقط میخاستم بدونم در اثر ضربه احتمال جوجه شدن وجود ندارد یعنی احتمال دارد بقیه تخم ها هم جوجه نشود یانه

  • مدیر سایت ۹ اسف ۱۳۹۶ / ۸:۲۵:۰۸

   نه برای سایر تخم ها امکان جوجه کشی شدن هست ادامه بدید همین طوری جوجه کشی رو

 • هوشمند ۸ اسف ۱۳۹۶ / ۹:۳۵:۰۰

  سلام من وشیک دستگاه جوجه کشی ۴۸ تایی از گروه اسکندری خریداری کردم ۸۰ عدد تخم بلدرچین داخل دستگاه گذاشتم در روز چهارم متاسفانه به دستگاه ضربه با پام وارد شد که چندین تخم به داخل آب پایین دستگاه ریخت وچندین تخم هم از شانه سرریز شد ایا دیگه تخم ها جوجه نمیشن راه حل چیست ایا خوردن ضربه کاملا آسیب زده یا نه

  • مدیر سایت ۸ اسف ۱۳۹۶ / ۱۰:۰۳:۴۷

   سلام
   در این مورد دقت داشته باشید بهتر تخم های ریخته شده رو خارج کنید از دستگاه و این بهتره ولی اگر نمیخواهید می تونید ادامه بدید ولی درصد جوجه شدن اونها خیلی کم.
   و اینکه فرمودید ضربه خورده با پا ، یعنی دستگاه روی زمین و در این حالت گردش هوا نخواهید داشت داخل دستگاه ، حتما دستگاه رو در یک ارتفاع یک متری مثل اپن آشپزخانه یا میز و … قرار بدید.

 • مسعود ۲ اسف ۱۳۹۶ / ۱۱:۱۵:۱۳

  سلام
  یه راهنمایی میخواستم ،تخم غاز به صورت کامل تبدیل به جوجه میشه،ولی یا کلا همان طوری توی تخم میمونه وممیره و یا وقتی که جیک زده اینقدر توان نداره تا تخم خودشو بشکنه و بیرون بیاد واگر کمک نشه به جوجه بعد ۲۴ساعت همان طوری میمیره،این مورد فقط د مورد تخم غاز هست در موردتخم مرغ واردک چنین اتفاقی نمی افته،دلیل چیست؟؟؟؟

 • علیرضا ۲۸ بهم ۱۳۹۶ / ۱:۲۶:۱۴

  سلا م خسته نباشی من دستگاه ایزوباتور ۲تایی ۹۶خریدم تخم ها از شانه میریزه ?سوال دیگه فن به سمت اب باشه یا المنت?گیربکس شانه بکدام سمت باشه لطفا زود جواب بدید ممنون

  • مدیر سایت ۳۰ بهم ۱۳۹۶ / ۹:۰۸:۴۱

   سلام
   در مورد ریزش تخم ها ، این کاملا به سایز تخم بستگی داره در تخم های خیلی درشت امکان ریزش هست که می تونید با قطع کردن شاخک های کوچک محل قرار گیری تخم ها ( چهار شاخک کوچک که رو به روی هم قرار گرفته اند ) از ریزش تخم های درشت جلوگیری کنید.

  • هوشنگ حسنی ۳۰ بهم ۱۳۹۶ / ۱۲:۵۴:۲۴

   سلام دوست عزیز فن بالای ظرف آب باشد،شانه ها در عرض قرارگیرد

 • milad1072 ۲۷ بهم ۱۳۹۶ / ۲:۵۸:۱۳

  سلام
  رطوبت واسه تخم بوقلمون ۵۲-۵۷درصد هست وقتی ازاین میزان رطوبت تعرض میکنه دستگاه واکنشی نشون نمیده درصورتی که دمادقیقا۳۷.۵هست همین که بالاتریاپایین ترمیره چراغ هیترخاموش یاروشن میشه وخیلی زود تنظیم میشه به صورت اتوماتیک
  میخواستم بدونم مشکل چیه
  درضمن دستگاه ایزی باتور۴۸عددی ازتون خرید کردم
  باتشکر

  • مدیر سایت ۳۰ بهم ۱۳۹۶ / ۹:۱۲:۱۰

   سلام
   در مورد رطوبت طبیعی و تا ۶۵ درصد می تونه افزایش رطوبت داشته باشه ، در مورد دما هم شما از حالت انتخاب پرنده استفاده کردید یا حالت جوجه کشی دستی ( حرفه ای ) ؟

 • رحمت ۲۰ بهم ۱۳۹۶ / ۵:۰۹:۰۹

  سلام
  آیا گذاشتن علامت روی تخم با ماژیک برای تخمها مشکل ایجاد نمیکنه؟
  با تشکر

  • مدیر سایت ۲۱ بهم ۱۳۹۶ / ۸:۴۳:۵۳

   سلام
   بهتر با مداد باشه

 • امیررضا ۱۰ بهم ۱۳۹۶ / ۹:۳۶:۰۳

  باسلام .لطفا طرز تنظیم کردن دستگاه ۹۶ تایی هوا باتور رو برای تخم بوقلمون به صورت دستی بهم بگین .و زمان روز شمار رو بر اساس هچر یا ستر ذخیره کنم

  • مدیر سایت ۲۳ بهم ۱۳۹۶ / ۱۰:۰۲:۴۸

   سلام
   لطفا دفترچه راهنمایی محصول رو مطالعه کنید.

 • علی ۲۰ دی ۱۳۹۶ / ۶:۵۲:۴۸

  با سلام آیا در زمان هچ باید فن کوچک رو خاموش کنیم لطفا راهنمایی کنید

  • مدیر سایت ۲۷ دی ۱۳۹۶ / ۸:۳۰:۱۷

   سلام
   اگر منظور شما دستگاه جوجه کشی ۹۶ تایی هستش فقط در زمان ستر و هچر بایست فن کوچک رو خاموش کنید در غیر این صورت خیر نیاز نیست.

 • حميد ۱۳ دی ۱۳۹۶ / ۳:۰۶:۰۵

  سلام من مدت زياديست كه با اين سايت هستم خودم هم از دوران بچگي با جوجه ومرغ وخروس به دليل علاقه اي كه دارم بودم نياز شديد به يك دستگاه جوجه كشي دارم ولي به علت بالا بودن قيمت دستگاها قدرت خريدم كمه چنانچه يك دستگاه جوجه كشي دست دوي سالم رو كسي در نظر داشته باشه كه بفروشه بنده خريدارم شماره موبايل بنده …. با تشكر از همه شما ونكته هايي كه در اين سايت عنوان مي كنيد

  • مدیر سایت ۱۳ دی ۱۳۹۶ / ۵:۱۱:۳۴

   سلام
   بسیار خوشحالیم که شما بازدید کننده سایت ما هستید.
   شماره تماس شما به بخش فروش شرکت تحویل داده شد ، چناچنه دستگاه جوجه کشی برای فروش به صورت دست دوم موجود بود با شما تماس گرفته میشود.

 • مسعود ۱۱ دی ۱۳۹۶ / ۱۰:۱۷:۵۶

  سلام
  قیمت سنسور برای دستگاه ۲۵۲تایی چقدره،
  وبا توجه به اینکه همه چیز دستگاه در درجه اول به سنسورش بستگی داره یک سنسور اضافه به عنوان یدک به همراه دستگاه ارسال نمیشه که در مواقع خرابی سنسور ،شخص بتونه سنسور را عوض کنه و از خسارات جلوگیری کنه

  • مدیر سایت ۳۰ دی ۱۳۹۶ / ۳:۰۹:۳۳

   سلام
   همیشه امکان خرابی قطعات برقی وجود داره و قوی ترین برند های دنیا مانند سونی ، سامسونگ و … نیز درصدی خرابی دارند.
   اما درصد خرابی سنسور در سال گذشته در گروه صنعتی اسکندری دو دهم درصد بوده یعنی تقریبا دو دستگاه از هر هزار دستگاه ، که تعداد بسیار پایینی هست و نیازی به اضافه کردن سنسور وجود ندارد.
   توجه داشته باشید که درصد خرابی برند برینسا که ساخت برتانیاست ، چهار درصد می باشد.

 • مسعود ۷ دی ۱۳۹۶ / ۸:۳۵:۲۳

  سلام
  من در زمان هچر رطوبت راتنظیم کردم ۷۵دما را۳۷/۵بعد یک ساعت داخل دستگاه بخار بست ورطوبت رو نمایشگر امد روی۴۸ایستاد،درب دستگاه را باز کردم و دستگاه را خاموش کردم،بعد اینکه دستگاه را روشن کردم کل سنسور دستگاه بهم ریخت،دما نشان میده۶۰رطوبت نشان میده۱۲۶ولی دما دستگاه بیت درجه نمیشه و رطوبت هم خیلی کمه،چکار باد کرد

  • مدیر سایت ۸ دی ۱۳۹۶ / ۹:۴۹:۳۳

   سلام
   از چه دستگاهی استفاده می کنید و از چه مارکی؟

  • مسعود ۸ دی ۱۳۹۶ / ۸:۲۹:۱۳

   ۲۵۲تایی،تولیدی خودتون«اسکندری»،البته دیر جواب دادین،هرچی میخواست بر سرتخم ها بیاد تا الان امده،راحل حلش چیه،چکار باید کرد

  • مدیر سایت ۸ دی ۱۳۹۶ / ۹:۵۶:۳۲

   در این مواقع حساس باید سریع با واحد خدمات پس از فروش شرکت تماس بگیرید چون این سوالاتی نیست که بشه رو سایت پاسخ سریع داد بهش
   الانم خونسری خودتون رو حفظ کنید و صبح ساعت هشت و نیم با شماره ۰۴۴٫۳۳۷۴۴۹۸۸ ۰۹۱۰۴۴۲۳۴۰۵ اقای اشرفی تماس بگیرید تا شما رو راهنمایی کنه

  • مسعود ۹ دی ۱۳۹۶ / ۶:۵۹:۵۳

   خدمات پس از فروش که گوشی را نمیدن

  • مدیر سایت ۹ دی ۱۳۹۶ / ۸:۴۰:۳۰

   جواب میدن قربان شما تماس بگیرید.
   گاهی وقت ها امکان داره خط مشغول باشه ولی شما تماس بگیرید مطمئن باشید جواب میدن.

 • محمد ۲۹ آذر ۱۳۹۶ / ۹:۵۸:۵۸

  ببخشید در دستگاه جوجه کشی ۹۶ تایی میشه تخم شتر مرغ گزاشت

  • مدیر سایت ۲۹ آذر ۱۳۹۶ / ۱۲:۳۸:۰۰

   سلام
   خیر . شترمرغ دستگاه جوجه کشی مخصوص به خود را می خواهد که می تونید در سایت دستگاه های جوجه کشی شترمرغ رو مشاهده کنید.
   دستگاه جوجه کشی ۹۶ تایی قابلیت جوجه کشی از اکثر پرندگان به جز شترمرغ را دارد.

 • مسعود ۲۶ آذر ۱۳۹۶ / ۸:۵۱:۰۷

  سلام
  میزان مصرف دستگاه ۲۵۲تایی چند وات وچند آمپر هست؟چه ممیزان برق مصرف میکنه

  • مدیر سایت ۲۶ آذر ۱۳۹۶ / ۱:۵۲:۴۸

   با سلام
   متوسط مصرف دستگاه جوجه کشی ۲۵۲ تایی ۲۰۰ وات و ۴ میلی آمپر هستش

  • ناصر+الف ۲۸ آذر ۱۳۹۶ / ۱۱:۳۸:۴۸

   با سلام . من یک دستگاه ۶۷۲ تایی دارم که چندین بار مبادرت به جوجه کشی با آن نموده ام و هر دفعه سبد های چیده شده در سمت چپ هچ بالایی دارند ولی سبد های دست راست دستگاه هچ آنها بسیار پائین حتی کمتر از ۵% است . و در خاتمه پس از شکستن تخم های هچ نشده مشاهده می شود که اکثر آنها به طور کامل به جوجه تبدیل شده ولی در مرحله آخر از بین رفته اند . به نظر من توزیع نا مناسب رطوبت در دستگاه می تواند عامل آن باشد . نظر شما که سازنده دستگاه هستید به عنوان علت آن و رفع عیب چیست . با تشکر

  • مدیر سایت ۲۹ آذر ۱۳۹۶ / ۱۲:۴۲:۳۸

   با سلام
   شما دستگاهتونو چه مدتیه که خریدین ؟
   چند بار جوجه کشی کردین ؟(چه جوجه کشی موفق چه ناموفق)

  • ناصر+الف ۴ دی ۱۳۹۶ / ۹:۰۲:۰۱

   با سلام . مدت ۸ماه است که خریده ام و ۴بار جوجه کشی کرده ام که یکبار آن با تخم بوقلمون بود که حتی یکی هم هچ نشد که آن هم اکثرا تا مرحله پایانی تشکیل جنین رسیده ولی هچ نشده بودند . ۳مورد دیگر هم با تخم مرغ بود با همان مشکل که قبلا ذکر نمودم و سرجمع حدود ۵۰% جوجه در آوری داشتم .

  • مدیر سایت ۵ دی ۱۳۹۶ / ۸:۳۲:۳۶

   سلام
   از چه دستگاه جوجه کشی استفاده کردید؟
   ایا به طور کامل آموزش دیدید؟

  • ناصر+الف ۵ دی ۱۳۹۶ / ۸:۱۷:۵۱

   با سلام . از دستگاه ۶۷۲ تایی ساخت شرکت خودتان (اسکندری ) و آموزش آن را هم طبق کتاب راهنما و کاتولوگهای ارسالی همراه دستگاه و از اینترنت به طور کامل مطالعه و اجرا نموده ام .

  • مدیر سایت ۶ دی ۱۳۹۶ / ۸:۱۳:۰۰

   جوجه کشی درصدیش مربوط میشه به دستگاه و درصدیش مربوط میشه به تجربه شخص در جوجه کشی
   وقتی دستگاه از ۱۰ تخم نطفه دار برای نمونه ۵ تخم نطفه دار را جوجه کشی می کند و تبدیل به جوجه می کند یعنی توانایی جوجه کشی را دارد حال آن ۵ تخم دیگر یا نطفه نداشته اند یا عوامل دیگری باعث این کار شده است.
   به صورت کامل نطفه سنجی نموده اید؟
   در دوران جوجه کشی دچار شک دمایی نشده اند؟
   به هر حال شما هر لحظه می توانستید با واحد پشتیبانی شرکت تماس بگیرید تا شما رو راهنمایی کنند در هنگام جوجه کشی

 • مسعود ۲۳ آذر ۱۳۹۶ / ۳:۱۵:۰۳

  سلام،برای جوجه کشی تخم غاز در در طول دوره ستر با دستگاه جوجه کشی سوپر مینیاتور باز نیاز به آبپاشی تخم ها در طول روز است یا خیر؟

  • مدیر سایت ۲۳ آذر ۱۳۹۶ / ۳:۲۸:۲۱

   با سلام
   به طور کلی برای در دستگاه جوجه کشی و برای تخم غاز نیاز به اسپری آب می باشد و دستگاه جوجه کشی اسکندری نیز از این قاعده مستثنا نیست.

 • رضا ۲۰ آذر ۱۳۹۶ / ۱:۳۲:۵۳

  سلام،خسته نباشید،در روز۱۹م جوجه کشی با ایزی باتور هستم،بعد از اینکه جوجه ها بیرون اومدن،چه مدت بعد از دستگاه خارج شون کنم،داخل دستگاه واسه شون آب بذارم واسه خوردنشون؟؟؟!!!
  ممنون میشم راهنمایی کنید.

  • مدیر سایت ۲۰ آذر ۱۳۹۶ / ۸:۴۰:۱۵

   سلام
   جوجه ها بعد از در آمدن از تخم تا ۲۴ ساعت به هیچ آب و غذایی احتیاج ندارند.
   بعد از خشک شدن کامل جوجه ها را به محل نگهداری انتقال بدید.

 • مهران ۲ آذر ۱۳۹۶ / ۳:۳۷:۵۹

  سلام تخم روز اول ۱۰ساعت تو دستگاه موند فرداش ۷ساعت برق رفت ایا خراب شدن ممنون

  • مدیر سایت ۴ آذر ۱۳۹۶ / ۱۰:۳۶:۰۹

   با سلام
   بستگی به دمای محیط داره ، بایست محیط گرم باشه و دمای دستگاه زیاد از دست نره ، صبر کنید و چند روز دیگه نطفه سنجی کنید.

 • ☆مبین☆ ۲۸ آبا ۱۳۹۶ / ۵:۴۴:۵۷

  سلام آقا امروز هفتمین روز تخم مرغم هام است رفتم نگاه کنم که حالت شون چگونه است با چراغ بهشون نگاه می کردم بیشترشان رشد کرده بود اما یکی شو که داشتم نگاه میگردم یک اتفاقی افتاد و کمی از زیرش ترک خورد خودشمی تخم مرغیر رشد کرده بود یکم به جای ترک خورده نوار چسب زدم آیا کار درستی کردم و باید چه کار کنم تا نمی رد به نظر تون تخم مرغ به جوجه تبدیل میشود؟؟؟؟
  فقط جواب رو به ایمیل بفرستید خیییلی ممنون میشم.

  • مدیر سایت ۲۹ آبا ۱۳۹۶ / ۱۰:۲۰:۴۰

   با سلام
   نیاز به چسب نیست ، درصد بالای امکان داره جنین دچار مشکل بشه ،حالا به علت های مختلف ، شما دست نگاه دارید و در روز های بعد دوباره تخم رو بررسی کنید ببنید پیشرفتی داشته یا نه

 • علی ۲۳ آبا ۱۳۹۶ / ۷:۳۰:۵۰

  سلام
  من یک دستگاه جوجه کشی شترمرغ دارم ۴۲تایی
  برای تخم شترمرغ دما و رطوبتش رو چ درجه ایی باشه باید

  • مدیر سایت ۳۰ آبا ۱۳۹۶ / ۹:۰۸:۱۸

   با سلام
   دستگاهی که شما فرمودید تولید گروه صنعتی اسکندری نیست ، بهتر با سازنده دستگاه صبحت بفرمایید.
   به طور کل برای شترمرغ معمول در کشور دمای ۳۶.۳ درجه و رطوبت ۱۵ درصد توصیه میشود

 • مهدی ۷ شهر ۱۳۹۶ / ۱:۲۴:۱۶

  باسلام من دیروز از سایت شما دستگاه جوجه کشی ۴۸ تایی خرید انلاین کردم ……این دستگاه بعد چند روز دست من فرستاده میشه….من ساکن مازندرانم با تشکر

  • مدیر سایت ۷ شهر ۱۳۹۶ / ۲:۰۹:۰۵

   با سلام
   سفارش به اسم چه کسی ثبت شده قربان؟
   سفارش های ما دو تا سه روز کاری بسته به محل زندگی خریدار به دست مشتری می رسند.

 • حسینی ۵ شهر ۱۳۹۶ / ۱۱:۴۷:۴۴

  سلام خسته نباشید….من دستگاه ۲۰۲۴تایی jdr-900 ازتون خریداری کردم میخواستم بدونم برای تخم غاز آیا نیاز به خنک کردن تخمها و آبپاشی هست؟ممنون از لطفتون

  • مدیر سایت ۶ شهر ۱۳۹۶ / ۹:۰۸:۵۹

   با سلام
   لطفا با واحد خدمات پس از فروش شرکت
   مهندس اشرفی تماس بگیرید.
   مهندس اشرفی ۰۴۴.۳۳۷۴۴۹۸۸
   ۰۹۱۰۴۴۲۳۴۰۵

 • محمد ۲۷ مرد ۱۳۹۶ / ۰:۴۲:۰۸

  سلام من یک دستگاه ۹۶ نایی خریده ام ولی شماره بارکد را هرچه به سایت روی کارت گارانتی میفرستم مینویسه نا درست است لطفا تا سه روز نشده راهنمایی کنید

  • مدیر سایت ۲۸ مرد ۱۳۹۶ / ۵:۰۲:۳۴

   با سلام
   لطفا با واحد خدمات پس از فروش شرکت تماس حاصل فرمایید.
   مهندس اشرفی ۰۴۴.۳۳۷۴۴۹۸۸

 • ناشناس ۱۹ مرد ۱۳۹۶ / ۱۱:۴۲:۱۷

  سلام خسته نباشید من یه دستگاه هزار تای گرفتم میخوام اشتغال زایی کنم میشه راهنمایی کنید

  • مدیر سایت ۲۱ مرد ۱۳۹۶ / ۳:۵۸:۳۱

   با سلام
   در چه موردی نیاز به راهنمایی دارید؟

 • Reza ۱۵ مرد ۱۳۹۶ / ۳:۱۱:۱۸

  سه روز آخر باید تخم ها را بچرخونیم یا نه

  • مدیر سایت ۱۷ مرد ۱۳۹۶ / ۸:۱۵:۰۴

   با سلام
   خیر در دوران هچر ( سه روز آخر در مرغ ) نیازی به چرخش تخم ها نیست

 • Ali ۵ مرد ۱۳۹۶ / ۰:۰۲:۵۱

  با سلام وعرض ادب دوتا سوال خدمتون داشتم من یه دستگاه ۱۶۸تایی دارم .اگه بخوام تنظیماتش را به کارخانه بازگشت بدهم.اختلال در سیستم هوش مصنوعی به وجود نمی اید.و یک سوال دیگر ــــ پشت دستگاه یه سوراخ تبیه شده که درون سوراخ یه پیچ هم وجود دارد ایا باید سوراخ باز باشه یا بسته باشه به همین صورتی که الان هست.

  • Ali ۵ مرد ۱۳۹۶ / ۰:۱۰:۱۳

   علت یکسان نبودن دما در دستگاه ۱۶۸تایی چیست من تازه یه دستگاه خریدم .تنظیمات را روی مرغ انتخاب می کنم یعنی دما باید ما بین۳۷.۸یا۳۷.۷باشه .اما دما بعضی موقع میاد روی ۳۷.۶یا۳۷.۹ایا دستگاه مشکلی دارد .شما که می گویید دستگاه اسکندری خیلی دقیق می باشد با درصد خطا۱/.پس چرا اینطوری هست.به نظر شما مشکلی ندارد طبیعی هست یا بایداقدام به تعمیرش کنم.

 • حبیب جهانتیغ ۲۹ تیر ۱۳۹۶ / ۶:۲۵:۲۹

  درضمن من چند بار دستگاه را روشن وخاموش کردم که شاید درست بشه ووقتی نتیجه نگرفتم دستگاه را به تنظیمات کارخانه برگرداندم ولی باز هم درست نشد سوکتها راهم چک کردم درست بود سنسور هم سالم بود وهیچگونه شکستگی یا خرابی ظاهری نداشت.خیلی ممنون

  • مدیر سایت ۳۱ تیر ۱۳۹۶ / ۸:۴۵:۵۴

   پاسخ داده شد

 • حبیب جهانتیغ ۲۹ تیر ۱۳۹۶ / ۶:۲۰:۴۸

  سلام خسته نباشید من یک دستگاه جوجه کشی ۳۳۶ تایی خریدم یک بار داخلش تخم گذاشتم این دفعه دوم هستش ،امروز داخل دستگاه بخار زیاد بود طوری که شیشه بخار گرفته وازدوطرف پایین دستگاه اب میچکید ورطوبت ان روی۳ بود دستگاه بخارساز هم یکسره بدون اینکه قطع کند کار میکرد انرا از دستگاه جوجه کشی جداکرده ودستگاه رو بدون رطوبت ساز یکی دوساعت روشن ک دیم تا بخار داخل ان خشک شود ودوباره که بخارساز رو به دستگاه وصل کردم رطوبت ساز دوباره یکسره کار میکرد ورطوبت دستگاه تا ۵۳ رفت ودوباره به ۳برگشت لطفا اگه میشه راهنمایی میکردید چطور عیب دستگاه رو برطرف کنم اخه داخل دستگاه تخم مرغ هستش با خدمات پس از فروش هم تماس گرفتم جواب ندادن،ممنون

  • مدیر سایت ۳۱ تیر ۱۳۹۶ / ۸:۴۵:۲۲

   با سلام خدمت شما
   لطفا با خدمات پس از فروش شرکت تماس بگیرید تا شما رو به صورت کامل راهنمایی کنند.
   در صورتی که به تماس شما پاسخ داده نشد لطفا دوباره سعی کنید.
   مطمئتا در زمان تماس شما مسئول خدمات پس از فروش در حال پاسخگویی به شخص دیگری بوده اند.
   شماره خدمات پس از فروش
   مهندس اشرفی
   ۰۴۴.۳۳۷۴۴۹۸۸
   ۰۹۱۰۴۴۲۳۴۰۵

   زمان پاسخگویی و شنیدن صدای مشتری : ۸ صبح تا ۵ ظهر بجز ایام تعطیل
   زمان پاسخگویی : ساعت ۱۰ تا ۱۱ شب و جمعه ها ساعت ۲ تا ۳ ظهر

 • حسن قبول ۲۸ تیر ۱۳۹۶ / ۱۱:۰۲:۱۵

  با عرض سلام و احترام
  من تخم ها را در سبدهچر چيدم چند جوجه باز شده و روي تخم ها حركت مي كنند و موجب حركت تخم مي شود أيا براي ساير تخم ها كه باز نشده مشكل إيجاد نمي شود

  • مدیر سایت ۳۱ تیر ۱۳۹۶ / ۸:۳۸:۴۲

   پاسخ داده شد

 • حسن قبول ۲۸ تیر ۱۳۹۶ / ۱۰:۴۶:۳۱

  سلام و تشكر إز راهنمايي
  من تخم ها را در سبز هچر گذاشته أم چند جوجه متولد شده وًدايم روي تخم هاي ديگر راه مي روند و موجب حركت تخم ها مي شوند أيا براي ساير تخم ها مشكل إيجاد مي شود يا خير
  إز پايه شما متشكرم

  • مدیر سایت ۳۱ تیر ۱۳۹۶ / ۸:۳۸:۱۶

   بت سلام
   شما از چه دستگاه جوجه کشی استفاده میکنید؟
   تخم های که قرار دادید داخل سبد هچ با چه فاصله زمانی هستند؟
   جوجه ها میتونند تا ۲۴ ساعت بدون مشکل داخل دستگاه جوجه کشی بمانند.
   اینکه به سایر تخم ها آسیب وارد بشه باید مراقب باشد ، با اندکی تکان مشکلی پیش نمیاد.

 • نیما بهمنیار ۲۷ تیر ۱۳۹۶ / ۱۱:۱۹:۴۵

  سلام.ایا اکسیژن در دستگاه واجب است؟یا نه

 • نیما بهمنیار ۲۷ تیر ۱۳۹۶ / ۱۱:۱۶:۰۲

  سلام.آیا اکسیژن در دستگاه واجب است؟یا نه

  • مدیر سایت ۲۸ تیر ۱۳۹۶ / ۱۲:۵۷:۵۲

   سلام
   بله به صورت صد در صد لازم است.جنین نیاز به تنفس داره.

 • پویا ۹ تیر ۱۳۹۶ / ۲:۵۵:۰۷

  سلام من میخواستم بدونم که اگه برای جمع اوری تخم ها ۱۰روز طول بکشد بعد از ده روز به ماشین بگذاریم جوجه تشکیل میشه یا نه؟؟؟

  • مدیر سایت ۱۰ تیر ۱۳۹۶ / ۸:۵۱:۰۹

   با سلام
   بسته به شرایط محیطی حداکثر مدت نگهداری تخم ها ۷ روز بوده ، چرا که قابلییت جوجه درآوری پس از آن به مقدار زیادی کاهش می یابد.
   با گذشت زمان راندمان جوجه کشی کاهش خواهد یافت.

 • مجتبی ۹ تیر ۱۳۹۶ / ۱۲:۵۹:۰۷

  سلام من از دستگاه ۴۸تایی شما استفاده می کنم الان ۱۲۰ تا تخم بلدرچین توش گزاشتم آب دستگاه دیروز تموم شده بود و رطوبت به ۴۱درصد رسید بود فکرکنم پنج یا شش ساعت با این رطوبت بوده میخواستم ببینم واسه تخم ها مشکلی پیش اومده یا نه

  • مدیر سایت ۱۰ تیر ۱۳۹۶ / ۸:۵۳:۰۵

   با سلام
   دستگاه جوجه کشی ۴۸ تایی میتونه برای مدت زمانی شرایط ایده آل را حفظ کنه.اگر تخم ها مشکل خاصی نداشته باشند ، در عمل جوجه کشی مشکلی پیش نمیاد.
   ولی برای مطمن شدن بهتر در دو روز آینده نطفه سنجی کنید و ببینید رگه های خونی پیشرفت داشتند یا نه .

 • فرشید ۸ تیر ۱۳۹۶ / ۲:۴۱:۰۶

  سلا دوست عزیز ممنون از راهنمایاتون جناب یه دستگاه صد تای درست کردم اتومات با ام دی اف خام یعنی روکش نداره دمام مناسب ولی رطوب دستگاه از ۳۰ بالا تر نمیره به نظرت چیکار کنم تو دستگاه یه لایه pvc بزنم یا…. ام دی اف خام حرارت ورطوبط به خودش میگیره راهنمایم کن مرسی

 • کارو ۱۴ خرد ۱۳۹۶ / ۸:۰۸:۴۵

  سلام.قیمت دستگاه جوجه کشی ۱۰ تایی تمام اتوماتیک چقدره و یه توضیح مختصر هم در مورد کار کردنش بگید

  • مدیر سایت ۱۴ خرد ۱۳۹۶ / ۲:۲۰:۰۶

   با تشکر از دیدگاه شما
   ما به شما دستگاه جوجه کشی ۱۲ تایی را پیشنهاد میکنیم.
   توضیحات در مورد دستگاه جوجه کشی خانگی ارزان ۱۲ تایی را مطالعه فرمایید.

  • مجتبی ۹ تیر ۱۳۹۶ / ۱۲:۵۸:۳۱

   سلام من از دستگاه ۴۸تایی شما استفاده می کنم الان ۱۲۰ تا تخم بلدرچین توش گزاشتم آب دستگاه دیروز تموم شده بود و رطوبت به ۴۱درصد رسید بود فکرکنم پنج یا شش ساعت با این رطوبت بوده میخواستم ببینم واسه تخم ها مشکلی پیش اومده یا نه

 • فرشاد ۱۱ خرد ۱۳۹۶ / ۱۱:۲۲:۱۵

  سلام
  هچر و ستر همزمان یعنی چی؟
  نیازی نیست جوجه ها رو جابجا کنیم؟

  • مدیر سایت ۱۱ خرد ۱۳۹۶ / ۲:۳۶:۲۴

   با تشکر از دیدگاه شما
   ستر و هچر هم زمان یعنی در یک دستگاه جوجه کشی می توانید هم شرایط ستر و هر شرایط هچر را فراهم کنید.
   کف دستگاه جوجه کشی محل تعبیه شده برای حالت هچر می باشد.زمانی که تخم ها را در دستگاه قرار دادید می توانید در زمانی که نیاز به هچر بود تخم ها در محل گفته شده قرار دهید بدون آنکه نیاز به دستگاه دیگری داشته باشید.

 • اصفهانی ۱۰ خرد ۱۳۹۶ / ۶:۲۳:۵۸

  با سلام و درود خدمت عزیزان .ایا می شود ۱۰۰۰ تخم نطفه دار شترمرغ را تبدیل به جوجه کرد .بهترین راه چیست .سوال ۲..چگونه می تواتنیمم دستگاهی را خودمان بسازیم که ۱۰۰۰ تخم شترمرع را جا بدهد و راندمان بالا باشد سوال ۳..قیمت تخم نطفه دار شتر مرغ چنده .سوال ۴..کی می تونه کاملا من را راهننایی کنه در مورد ساخت دستگاه تخم شنرمرغی .می تونین به تلگرامم هم ارسال تصاویر کنید….با تشکر

  • مدیر سایت ۱۴ خرد ۱۳۹۶ / ۲:۳۳:۲۶

   با تشکر از دیدگاه شما
   به زودی با شما تماس حاصل خواهد شد.

 • محمود ۲۷ ارد ۱۳۹۶ / ۶:۰۱:۰۴

  سلام خسته نباشین
  من یه دستگاه ۹۶ تایی خریدم تست کردم همه چی اوکی بود الان تخم بلدرچین داخلش گذاشتم و روشنش کردم دماش ۳۷/۷ ثابته ولی رطوبتش که ۶۵ باید باشه الان رسیده به ۷۲ و فن بزرگه خاموش شده میخوام بدونم فن مشگلی داره یا کلا وقتی رطوبت میره بالا فن بطور خودکار خاموش میشه و ایا الانکه فن خاموشه واسه تخما مشکلی پیش نمیاد ؟؟؟
  لطفا سریعتر جواب بدین

 • بهنام آهاز ۲۵ ارد ۱۳۹۶ / ۱۲:۵۱:۴۰

  سلام.من جوجه کشی کردم و جوجه ها هنگام درآمدن به لایه ی نازک زیر پوسته چسبیده باید چیکار کنم در بیاد؟

 • امید هژبر ۲۴ ارد ۱۳۹۶ / ۸:۴۷:۲۸

  سلام وقتتون بخیر
  من دو دستگاه جوجه کشی ۵۸۸ تایی خریدم و برای باراول درون هر دستگاه تعداد۲۲۵ عدد تخم مرغ رسمی گذاشتم
  حالا سوالم اینه
  پس از اتمام دوره ستر وقتی میخوایم تخم هارو به سبد هچر منتقل کنیم میشه با شونه ستر درون سبد هچر قرار داد یا اینکه حتما باید تک به تک از درون شونه ستر تخم ها برداشته بشه؟
  چون که مدت زمان انتقال تک به تک ممکنه ریاد طول بکشه و تخم ها سر بشن و جوجه از بین بره
  لطفا راهنمایی بفرنایید
  باتشکر
  امید هژبر

  • مدیر سایت ۲۵ ارد ۱۳۹۶ / ۹:۱۷:۳۹

   با تشکر از دیدگاه شما و اینکه از دستگاه های گروه صنعتی اسکندری استفاده می نمایید.
   لطفا با واحد خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمایید.
   ۰۹۱۰۴۴۲۳۴۰۵

  • مدیر سایت ۳۰ ارد ۱۳۹۶ / ۹:۱۵:۳۷

   با سلام در این مورد با شماره تماس ۰۹۱۴۳۸۸۹۱۲۹ در ارتباط باشید تا به صورت تخصصی تر راهنمایی شوید.

 • ارش ۲۲ ارد ۱۳۹۶ / ۹:۱۲:۰۰

  سلام خسته نباشید. من یه دستگاه ۸۴ تایی اندیشه سبز دارم. ک اب داخل سینی میریزم برای ایجاد رطوبت. الان تخم بوقلمون گذاشتم ک الان وارد هچر کردم اما رطوبت از ۶۰ درصد بالاتر نمیره هر کاری میکنم. تنظیم رطوبتا تا ۹۰ بردم بالا اما رطوبت سنجی ک داخل دستگاه گذاشتم ۶۰ نشون میده.

  • مدیر سایت ۲۳ ارد ۱۳۹۶ / ۸:۳۹:۰۶

   لطفاً با شماره تماس ۰۹۱۰۴۴۲۳۴۰۵ در ارتباط باشید.

 • ایوب ۲۰ ارد ۱۳۹۶ / ۱۰:۱۵:۲۲

  سلام برای رطوبت باید چی بزارم

  • مدیر سایت ۲۳ ارد ۱۳۹۶ / ۹:۰۰:۰۰

   با سلام برای رطوبت شما میتوانید از یک کاسه آب استفاده نمائید و زیر لامپ قرار دهید. برای اطلاعات بیشتر میتوانید به این لینک مراجعه فرمائید و از دستگاه های ساخته شده توسط کاربران استفاده نمائید.

 • مهدی مهدیان ۱۹ ارد ۱۳۹۶ / ۱:۰۹:۰۷

  خیلی ممنون باعرض معذرت اون سوراخ پشت دستگاه را پیچی که درب سوراخ هست را باز کنم یابسته باشه ببندم

  • مدیر سایت ۱۹ ارد ۱۳۹۶ / ۸:۴۶:۱۳

   با تشکر از دیدگاه شما.
   لطفا برای کسب اطلاعات دقیق و تخصصی تر با واحد خدمات شرکت تماس بگیرید.
   ۰۴۴٫۳۳۷۴۴۹۸۸

 • مهدی مهدیان ۱۸ ارد ۱۳۹۶ / ۰:۰۵:۴۴

  سلام چکار باید کنم تخم مرغهام گران قیمتند

  • مدیر سایت ۱۸ ارد ۱۳۹۶ / ۸:۳۰:۱۵

   پاسخ شما در پیام قبلی داده شد.

 • مهدی مهدیان ۱۸ ارد ۱۳۹۶ / ۰:۰۲:۴۶

  سلام یه دستگاه ستر وهچر همزمان خریداری کرده ام و کمی تخم مرغها به هچ رسیده ولی کمی تخم مرغها چند روز دیگر است ودستگاه مدام هشدار به قرار دادن هچ دارد چه باید کرد

  • مدیر سایت ۱۸ ارد ۱۳۹۶ / ۸:۲۹:۵۴

   با تشکر از دیدگاه شما.
   شما بایست دستگاه را به حالت تنظیمات حرفه ای ( دستی ) ببرید تا رطوبت و دما ثابت بشه.در این حالت هشدار قرار داد هچ قطع میشه.
   برای هچ تخم مرغ ها رو در کف دستگاه قرار بدید.
   در صورتی که با مشکل بر خوردید می تونید با واحد خدمات پس از فروش شرکت تماس بگیرید.
   ۰۴۴.۳۳۷۴۴۹۸۸

 • مهدی ۱۷ ارد ۱۳۹۶ / ۱۱:۰۴:۰۱

  سلام ببخشید قیمت دستگاه جوجه کشی ۴۸عددی رو میخواستم

  • مدیر سایت ۱۷ ارد ۱۳۹۶ / ۱۲:۳۹:۰۱

   با تشکر از دیدگاه شما
   قیمت دستگاه جوجه کشی ۴۸ تایی با ارسال رایگان ۴۷۰ هزار تومان هستش که می تونید این محصول رو به صورت آنلاین از سایت خرید فرمایید.
   لینک معرفی و خرید دستگاه جوجه کشی ۴۸ تایی

 • مهدی ۱۷ ارد ۱۳۹۶ / ۱۰:۵۷:۵۰

  با عرض سلام و خسته نباشید میخواستم قیمت دستگاه جوجه کشی ۴۸تایی چقدر است با تشکر

  • مدیر سایت ۱۷ ارد ۱۳۹۶ / ۱۲:۳۸:۵۶

   با تشکر از دیدگاه شما
   قیمت دستگاه جوجه کشی ۴۸ تایی با ارسال رایگان ۴۷۰ هزار تومان هستش که می تونید این محصول رو به صورت آنلاین از سایت خرید فرمایید.
   لینک معرفی و خرید دستگاه جوجه کشی ۴۸ تایی

 • ایمان نعمتی زاده ۱۶ ارد ۱۳۹۶ / ۶:۲۴:۲۳

  سلام و عرض خسته نباشید.
  من یه دستگاه ۸۴تایی دارم که فن و هیتر و دماسنج و رطوبت سنجش روی درب دستگاه گرفته.و چون اینا روی درب قرار گرفتن و فن به سمت بالا کار می‌کنه و رطوبتی که بوسیله آب که در زیر تخم ها تولید میشه رو به سمت بالا می‌کشه و از سوراخ کنار فن که روی درب دستگاه تعبیه شده بیرون می‌ده و باعث میشه تخم هایی که در طبقه پایین قرار دارن خشک بشن و پوسته به جنین بچسبه و باعث مرگ جنین بشه مخصوصا در سه روز آخر(هچ).
  حالا اگه من اون سوراخ کنار فن رو ببندم تا فن رطوبت داخل دستگاهو به همه قسمت پخش کنه مشکلی برای تخم ها پیش میاد یا نه.لازم به ذکره که روی دستگاه من سوراخی برای تنظیم رطوبت وجود داره که با پولکی میشه رطوبتو تنظیم کرد.
  ببخشید که سوالم یکم طولانی شد.
  قبلا از زحمات شما تشکر می‌کنم بابت راهنمایی‌های بی درساتون.

  • مدیر سایت ۱۷ ارد ۱۳۹۶ / ۸:۲۲:۴۵

   با سلام لطفاً چند مورد از دستگاه های جوجه کشی ساخته شده در این قسمت را مشاهده فرمائید در صورتی که مشکل شما حل نشد در قسمت نظرات بیان کنید تا رسیدگی شود.

 • محسن ۵ ارد ۱۳۹۶ / ۱۱:۴۰:۳۸

  باید توضیحات تونو کوتاه کنین ولی سایت مفیدی بود

  • fz.andishesabz ۶ ارد ۱۳۹۶ / ۸:۱۴:۳۷

   با سلام . متشکریم انتقادات شما دوستان

 • امیر ۴ ارد ۱۳۹۶ / ۱:۴۲:۵۰

  با سلام.
  من یه دستگاه ۴۸ تایی خریداری کردم
  میخواستم ببینم وثتی آبی که توی دستگاه هست کم میشه ; برای اضافه کردن باید چیکار کنیم
  منظورم به این هست که لازم هست دستگاه خاموش بشه و آب اضافه کنیم یا میشه بدون خاموش کردن دستگاه و فقط با برداشتن درب دستگاه ; آب به دستگاه اضافه کنیم و بعد از اون درب دستگاه رو ببندیم
  ممنون میشم راهنمایی کنید

  • fz.andishesabz ۵ ارد ۱۳۹۶ / ۸:۳۲:۴۷

   بله برای افزودن آب به دستگاه میبایست درب دستگاه باز شود اما جای نگرانی نیست زیرا بعد از خاموش و روشن شدن دستگاه تمامی اطلاعات ذخیره شده است و ادامه روند جوجه کشی انجام خواهد شد. برای اطلاعات بیشتر میتوانید به این بخش مراجعه فرمائید.

 • داود ۱ ارد ۱۳۹۶ / ۱۲:۲۶:۵۴

  با سلام و ادب
  من یه دستگاه ازتون خریدم که توی منو علاوه بر A01(دما)-A02(رطوبت)-A03(ON , OFبرای مواقع نیاز از ستر طبق پایین، باز هم منوهای دیگری برای تنظیم وجود دارد لذا خواهشمندم در مورد بقیه منوهای اشاره شده نیز راهنمایی بفرمایید

  • fz.andishesabz ۵ ارد ۱۳۹۶ / ۹:۱۳:۲۸

   با سلام لطفاً برای اطلاع از این موضوع به بخش دستگاه جوجه کشی مراجعه فرمائید و یا با شماره تماس ۰۹۱۰۴۴۲۳۴۰۵ در ارتباط باشید.

 • مصطفی ۱ ارد ۱۳۹۶ / ۱۰:۲۵:۵۳

  سلام ..لطفا طرز کالیبراسیون رو هم توضیح بدین …

  • fz.andishesabz ۵ ارد ۱۳۹۶ / ۹:۱۴:۴۴

   با سلام برای این امر میتوانید با شماره تماس ۰۹۱۰۴۴۲۳۴۰۵ در ارتباط باشید.

 • علی ۲۸ فرو ۱۳۹۶ / ۳:۲۳:۰۰

  سلامی دوباره من دستگاهی ساختم داخل دیوار و تخم غاز گذاشتم درحدود ۲۰۰ عدد که اکثر تخم در روز های ۲۰ به بعد شروع به مردن کردن و تا الان علت مرگ رو نفهمیدم خواهشا راهنمایی کنید چون ضرر بزرگی خوردم چند تا عکس از دستگاه گرفتم چطور به شما برسونم و ببینید علتش رو برام بفرستید ممنون از لطف شما؟

  • fz.andishesabz ۲۸ فرو ۱۳۹۶ / ۸:۳۶:۱۳

   شرح را کاملتر بدید تا بتوانیم نظر تخصصی در حیطه کاری خودمان را برای شما ارائه دهیم.

 • علی ۲۸ فرو ۱۳۹۶ / ۳:۱۱:۱۷

  سلام خسته نباشید یک سری تغییرات عالی میشه

 • امیر ۲۴ فرو ۱۳۹۶ / ۹:۰۶:۳۳

  باسلام من از اهواز یک دستگاه ایزی باتور ۴۸ تایی روز یکشنبه خریدم اما هنوز به دستم نرسیده خواهشمندم رسیدگی کنید

  • fz.andishesabz ۲۵ فرو ۱۳۹۶ / ۵:۰۹:۱۶

   بله حتماً رسیدگی میکنیم لطفاً با شماره تماس ۰۴۴۳۲۳۴۶۶۱۲ در ارتباط باشید.

 • hamid reza ۲۴ فرو ۱۳۹۶ / ۹:۱۴:۱۵

  سلام
  من دستگاه ۲۵۲تایی خریدم وقتی درجه رطوبت دستگاه رو از ۵۵ بالاتر میبرم درجه دستگاه به صورت نزولی تا صفر برمیگرده ورطوبت ساز یکسره کار میکنه.لطفا راهنمایی بفرمایید

  • fz.andishesabz ۲۴ فرو ۱۳۹۶ / ۲:۳۴:۱۰

   با عرض سلام این مورد یکی از اتفاقات بسیار نادر هست و شامل گارانتی مسشود. لطفاً با مسئول پشتیبانی به شماره تماس ۰۹۱۰۴۴۲۳۴۰۵ در ارتباط باشید.

 • mohammad ۲۲ فرو ۱۳۹۶ / ۱:۵۹:۵۱

  باعرض سلام . من یک دستگاه جوجه کشی ساخته ام. خواستم بدونم دما و رطوبت برای تخم مرغ باید چند باشه و ایا چرخاننده تخم مرغ باید همیشه در حال چرخش باشه یا مدت خاصی داره مثلا روزی ۲ بار نیم ساعته ؟!
  خواهشا جواب بدید

  • fz.andishesabz ۲۳ فرو ۱۳۹۶ / ۸:۲۵:۴۲

   با عرض سلام.
   درجه دما ۳۷ و رطوبت ۵۰ درصد تا ۷۰ درصد مناسب ترین دما برای دستگاه دست ساز شما میباشد، تخم مرغ ها نیز هر چقدر بیشتر در حرکت باشند امکان تبدیل آن به جوجه بیشتر میباشد اما شما میتوانید به طور معمول هر ۳-۴ ساعت یک بار تخم ها را ۱۸۰ درجه بچرخانید.

 • بابک ۱۴ فرو ۱۳۹۶ / ۷:۴۲:۳۵

  سلام
  من یک دستگاه ۱۶۸ تایی اتوماتیک سخن گو خریده ام می خواهم بدانم آیا برای جوجه کشی غاز در این دستگاه نیازی به آب پاشیدن روی تخم غاز هست یا نه ممنونم

  • fz.andishesabz ۱۵ فرو ۱۳۹۶ / ۸:۴۸:۵۵

   با عرض سلام و خسته نباشید. بله در استفاده از ماشین جوجه کشی سوپر مینیاتور گروه صنعتی اسکندری یعد از ۱۵ روز باید روی تخم ها نطفه دار غاز باید آب پاشی نمائید.

 • مصطفی ۱۳ فرو ۱۳۹۶ / ۱۰:۲۱:۵۲

  سلام من یه دستگاه چهلو دوتایی دارم چند تا از شانه هاش شکسته از کجا میتونم تهیه کنم
  ساکن کرج هستم

  • fz.andishesabz ۱۳ فرو ۱۳۹۶ / ۱۱:۴۰:۱۳

   با سلام شما میتوانید با شماره تماس ۰۴۴۳۲۳۴۶۶۱۲ در ارتباط باشید برای خرید شانه های دستگاه جوجه کشی ۴۸ تایی

 • سجاد ۵ فرو ۱۳۹۶ / ۱۱:۱۵:۳۹

  سلا م خسته نباشید
  درجه رطوبت و درجه حرارت چند باید باشد برای جوجه مرغ که بتونیم جوجه دراور ی بالا داشته باشم باتشکر

  • fz.andishesabz ۶ فرو ۱۳۹۶ / ۸:۱۷:۴۶

   برای راندمان بالا در جوجه کشی از مرغ باید درجه حرارت روی ۳۷.۵ و حرارت روی ۵۰ الی ۷۰ درصد باشد.

 • عرفان ۵ فرو ۱۳۹۶ / ۱۱:۰۷:۴۵

  سلام
  من یک دستگاه جوجه کشی با ظرفیت ۱۸۵۰ تایی مرغ دارم
  حدود چهارصد تا تخم مرغ گذاشتم بعد از اتمام دوره فقط چهل تا در اومدن بعضی از تخم ها جوجه به پوست چسبیده بودند بعضعی هم در نیومدن . مشکل کجاست ؟؟

  • fz.andishesabz ۶ فرو ۱۳۹۶ / ۸:۲۰:۱۳

   مشکل دستگاه شما در چرخاننده راک ها میباشد. برای اطلاعات بیشتر با شماره تماس ۰۴۴۳۲۳۴۶۶۱۲ در ارتباط باشید.

 • morteza ۴ فرو ۱۳۹۶ / ۰:۴۵:۵۸

  با عرض سلام و خسته نباشید …

  • fz.andishesabz ۵ فرو ۱۳۹۶ / ۹:۰۶:۲۰

   با عرض سلام و خسته نباشید. لطفاً با شماره تماس ۰۴۴۳۲۳۴۶۶۱۲ برای حل مشکل دستگاه جوجه کشی خود در ارتباط باشید.

 • کوچی ۲۳ اسف ۱۳۹۵ / ۱۰:۲۳:۳۸

  دستگاه ایزی باتوری کن من خریدم عالیه دستتون درد نکنه اولین پرواز آزمایشی در ارتفاع پایین انجام شد
  و امروز با ۳۶ عدد تخممرغ جوراجور شروع کردم الهی بامید تو

  • fz.andishesabz ۲۴ اسف ۱۳۹۵ / ۸:۳۱:۰۳

   با سلام دوست عزیز.
   سعی گروه صنعتی اسکندری همیشه بر این بوده که بهترین دستگاه های جوجه کشی را به شما ارائه دهند.

 • احسان ۲۲ اسف ۱۳۹۵ / ۱۱:۳۴:۱۳

  سلام دماورطوبت براتخم بوقلمون بایدچندباشه؟

  • fz.andishesabz ۲۳ اسف ۱۳۹۵ / ۸:۳۶:۱۷

   برای اطلاع دقیق از میزان دما و رطوبت مورد نیاز برای جوجه کشی بوقلمون با شماره تماس ۰۴۴۳۲۳۴۶۶۱۲ در ارتباط باشد.

 • احسان ۲۲ اسف ۱۳۹۵ / ۱۰:۵۸:۵۶

  سلام ببخشیدتهویه هواکه روی دستگاه هست چقدبایدبازباشه؟

  • fz.andishesabz ۲۳ اسف ۱۳۹۵ / ۸:۳۳:۰۲

   سیستم تهویه دستگاه جوجه کشی به صورت اتوماتیک هست و نیازی به تنظیم خاصی ندارد اما شما میتوانید از هواکش هچر در زمان هچ نیز استفاده نمائید زیرا نیاز به اکسیژن بیشتری دارد.

 • محمد ۳ اسف ۱۳۹۵ / ۱۰:۵۹:۵۳

  با سلام خدمت شما نحوه استفاده از دستگاه جوجه کشی ۱۰ تایی رو میخواستم با تشکر

  • fz.andishesabz ۴ اسف ۱۳۹۵ / ۵:۰۴:۴۰

   با سلام. برای آموزش نحوه استفاده ازدستگاه جوجه کشی ۱۰ تایی با شماره تماس ۰۴۴۳۲۳۴۶۶۱۲ در ارتباط باشید.

 • ****سعید**** ۲۹ بهم ۱۳۹۵ / ۸:۲۶:۳۴

  سلام
  یه سوال حرکت چرخش تخم ها به صورت دائم می باشد?
  اگه چرخش تخمهاتاروز۱۸به صورت دائم یعنی اصلا قطع نشه هر ثانیه موتور گريبکس کامل کار کنه مشکلی برای تخم ها بوجود نمیاد????

  • fz.andishesabz ۳۰ بهم ۱۳۹۵ / ۶:۲۳:۲۲

   بله به طور دائم تخم های نطفه دار در حال حرکت هستند و این گردش هیچ مشکلی برای راندمان دستگاه در پی ندارد.

 • kave ۲۶ بهم ۱۳۹۵ / ۸:۱۳:۲۵

  باسلام و خسته نباشید. من یک دستگاه جوجه کشی ۹۶ عددی خانگی خریداری کرده ام …

  • fz.andishesabz ۲۷ بهم ۱۳۹۵ / ۵:۲۱:۲۵

   با سلام. دوست عزیز لطفاً با خدمات پس از فروش گروه صنعتی اسکندری به شماره تماس ۰۴۴۳۲۳۴۶۶۱۲ در ارتباط باشید.

 • Ali ۲۴ بهم ۱۳۹۵ / ۴:۲۸:۲۹

  ایا در دستگاه جوجه کشی ۹۶عددی گییر بکس طبقه پایین کار می کند

  • fz.andishesabz ۲۵ بهم ۱۳۹۵ / ۴:۵۴:۰۱

   با سلام. در جواب شما دوست عزیز باید بگم که بله گیربکس راک پایین هم همزمان با راک بالا کار میکند.

 • Ali ۳ بهم ۱۳۹۵ / ۶:۲۷:۵۳

  سلام تهویه را خود دستگاه تنظیم میکند

  • fz.andishesabz ۴ بهم ۱۳۹۵ / ۵:۴۰:۵۸

   بله دوست عزیز دستگاه ها تهویه شون کاملاً اتوماتیک هستند.

 • مسعود ۲۹ آبا ۱۳۹۵ / ۲:۵۶:۴۳

  سلام داداش من تهرانم و ازشما تخم نطفه دارمیخواهم خریداری کنم شما چگونه ازارومیه تاتهران این تخمهارابه دست من میرسانید بدون انکه تخمهابشکندونطفه انها اسیب ببیند.توضیح دهید؟

  • fz.andishesabz ۱۴ دی ۱۳۹۵ / ۱۱:۴۰:۵۳

   با عرض سلام . گروه صنعتی اسکندری به عنوان بزرگترین و برترین تولید کننده دستگاه های جوجه کشی در خاور میانه فقط دستگاه جوجه کشی تولید میکنه و تخم نطفه دار توسط گروه صنعتی اسکندری فروخته نمیشود. در صورت نیاز ما میتوانیم فروشندگان تخم نطفه دار در تهران را معرفی کنیم اما در خرید تخم نطفه دار توجه فرمایید که تخم های نطفه دار را از محل دوری خریداری نفرمایید زیرا تخم های نطفه دار به شدت اسیب پذیر هستند.

  • فهیمه ۲۳ دی ۱۳۹۶ / ۱۱:۳۵:۵۱

   سلام من دستگاه خریدم رطوبت را رو شصت تنظیم کردم ولی مانیطور همش۶۵تا۶۸را نشان می دهد چکار کنم

  • مدیر سایت ۲۳ دی ۱۳۹۶ / ۱۲:۴۶:۲۷

   سلام
   چه دستگاهی خریداری کردید ؟ از کدام شرکت؟

 • حسین ۳ مرد ۱۳۹۵ / ۴:۱۲:۳۶

  سلام .میشه بجای فن و المنت از سشوار استفاده کرد ؟

  • fz.andishesabz ۸ مرد ۱۳۹۵ / ۱۲:۳۹:۱۱

   بهتره که استفاده نشه

  • ناشناس ۲۰ ارد ۱۳۹۶ / ۱۰:۱۲:۰۲

   سلام میشه برای رطوبت از یک المنت داخل سماور استفاده کرد

  • مدیر سایت ۲۳ ارد ۱۳۹۶ / ۹:۰۴:۱۸

   بله شما میتوانید از این مورد نیز استفاده نمائید. برای مشاهده دستگاه های جوجه کشی دست ساز توسط کاربران به این لینک مراجعه فرمائید.

 • hossein ۱۲ خرد ۱۳۹۵ / ۸:۰۵:۲۸

  سلام.خسته نباشید.ببخشید من دستگاه جوجه کشی ۱۲۶تایی خریدم امروز اولین تخمارو داخلش قرار دادم …………

  • fz.andishesabz ۲۲ خرد ۱۳۹۵ / ۶:۱۵:۲۳

   با بخش خدمات پس از فروش شرکت به شماره ۰۴۴۳۳۷۴۴۹۸۸ تماس حاصل فرمایید

  • سعید ۱۴ آبا ۱۳۹۵ / ۵:۲۱:۳۱

   با سلام
   تجربه استفاده شما از دستگاه را میخواستم بدانم
   ۰۹۱۶……..۳۰
   سعید

  • fz.andishesabz ۱۴ آبا ۱۳۹۵ / ۱:۲۴:۲۳

   برای مشاوره با واحد فروش کارخانه تماس حاصل فرمایید شماره شما توسط مدیریت سایت ادیت شد

  • امین قربانی فریمانی ۲۷ ارد ۱۳۹۶ / ۱۰:۳۵:۰۲

   با سلام من یک دستگاه jdr350خریدم ولی نمیتونم چرخشش رو به کار بندازم لطفا راهنماییم کنید .ممنون

  • مدیر سایت ۳۰ ارد ۱۳۹۶ / ۹:۰۹:۱۲

   با سلام شما برای اطلاعات دقیق در این مورد با شماره تماس ۰۹۱۰۴۴۲۳۴۰۵ درارتباط باشید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X