hatched egg

آموزش کار با دستگاه جوجه کشی – جوجه کشی با موفقیت بالا

115 comments برچسب: ،،،،،،،،،
 

آموزش کار با دستگاه جوجه کشی – جوجه کشی با موفقیت بالا

 

آموزش کار با دستگاه جوجه کشی – جوجه کشی با موفقیت بالا
دستگاه جوجه کشی یک وسیله ساده است. در تمامی دستگاه های جوجه کشی چهار اصلی زیر رعایت می شود:

  1.  تولید حرارت
  2.  تهیه رطوبت
  3. تهویه مناسب
  4. چرخاندن تخم

نمونه چند دستگاه جوجه کشی ساده ، خانگی و صنعتی :

دستگاه جوجه کشی ساده _ ساخته شده توسط شخص

آموزش کار با دستگاه جوجه کشی - home-incubation

آموزش کار با دستگاه جوجه کشی – جوجه کشی با موفقیت بالا

دستگاه جوجه کشی خانگی و صنعتی حرفه ای

آموزش کار با دستگاه جوجه کشی - industrial-incubation

آموزش کار با دستگاه جوجه کشی – جوجه کشی با موفقیت بالا

آموزش کار با دستگاه جوجه کشی: مدت زمان جوجه در آوری از تخم توسط دستگاه جوجه کشی در پرندگان پرورشی متفاوت می باشد.

دوره جوجه کشی در پرندگان پرورشی

نوع پرنده

دوره جوجه کشی ( روز )

نوع پرنده

دوره جوجه کشی ( روز )

مرغ های بومی

19-20 روز

اردک

29-27

مرغ های نژاد متوسط

20 روز

غاز

31-28

مرغ های نژاد سنگین

21-23

کبوتر

16-18

مرغ های نژاد سبک

20-21

شترمرغ

43-45

بلدرچین

17

بوقلمون

30-28

 

 

دستگاه جوجه کشی از دو بخش ستر(انکوباتور) و هچر تشکیل شده است.

الف: راه اندازی ستر دستگاه جوجه کشی 

در یک جمله میتوان ستر را اینگونه تعریف کرد که مدت زمان لازم برای قرار دادن تخم های نطفه دار در داخل دستگاه جوجه کشی و چرخش تخم ها در داخل دستگاه جوجه کشی تا آماده شدن جوجه برای خروج از تخم.

آموزش کار با دستگاه جوجه کشی - ستر-دستگاه-جوجه-کشی

 

آموزش کار با دستگاه جوجه کشی - ستر دستگاه جوجه کشی

 

آموزش کار با دستگاه جوجه کشی – جوجه کشی با موفقیت بالا

آموزش کار با دستگاه جوجه کشی: نکات کاربردی برای افزایش عملکرد ستر
• درجه حرارت مناسب، رطوبت مناسب، تبادل گازی کافی و مطلوب و چرخش منظم تخم ها در هر ستر لازم می باشد.
• سترها معمولاً هوای تازه را از خارج دستگاه یا اتاقی که واقع شده اند می گیرند و این هوا، اکسیژن و مقداری از رطوبت مورد نیاز تخم ها را تأمین می کند و گاز کربنیک و حرارت اضافی تولید شده توسط تخم ها را خارج می کند.
• بیشتر سترها در رطوبت نسبی ۵۰ درصد کار می کنند . هوای وارده به ستر معمولارطوبت کمتری داشته بنابراین به منظور جلوگیری از فشار زیاد به دستگاه، تأمین رطوبت ستر، برای ایجاد رطوبت نسبی کافی هوای وارده به سترها باید تا حد ۵۰ درصد رطوبت نسبی مرطوب شود و درجه حرارت این هوا باید حدود ۲۴ درجه سانتی گراد باشد .

عملکرد چهار گانه ستر در دستگاه جوجه کشی
۱. حرارت

المنت دستگاه جوجه کشی با ظرفیت کم

 

المنت-دستگاه-جوجه-کشی

 

درجه حرارت، میزان متابولیسم جنین و در نتیجه میزان رشد و تکامل آن را تعیین می کند. درجه حرارت مطلوب جهت بدست آمدن یک جوجه و همچنین درصد جوجه در آوری خوب، حدود ۳۷/۵ درجه سانتی گراد می باشد. چنانچه درجه حرارت از این حد بیشتر یا کمتر شود موجب رشد سریعتر یا کندتر جنین و در نتیجه کاهش درصد جوجه در آوری می گردد.
میزان درجه حرارت در سترهایی که کل ظرفیت یک بار در دستگاه چیده می شود با توجه به رشد جنین و حرارت تولیدی آن متغیر بوده و در روزهای اول با ۳۷/۶ درجه سانتی گراد شروع و طی مراحل مختلف به تدریج کاهش می یابد تا هنگام انتقال تخم به هچری درجه حرارت به ۳۷/۱ درجه سانتگراد می رسد. ولی در ماشین هایی جوجه کشی که تخم ها طی چند مرحله در ستر چیده می شود، درجه حرارت داخل ستر دچار تغییرات عمده ای خواهد شد. مثلاً اگر سترها به طور کامل پر نشود و خالی باشند باعث کاهش درجه حرارت شده و در نتیجه مدت زمان جوجه کشی افزایش می یابد و بالعکس چنانچه در هر نوبت بیش از اندازه تخم چیده شود موجب افزایش درجه حرارت به میزان بیش از حد می گردد و در هر دو حالت درصد جوجه در آوری و کیفیت جوجه پائین می آید.

۲. رطوبت

رطوبت سنچ دستگاه جوجه کشی

آموزش کار با دستگاه جوجه کشی - رطوبت-سنج-دستگاه-جوجه-کشی

رطوبت-سنج-ماشین-جوجه-کشی

آموزش کار با دستگاه جوجه کشی – جوجه کشی با موفقیت بالا

در خلال زمان جوجه کشی آب تخم ها از طریق منافذ موجود در پوسته تبخیرمی شود. میزان رطوبتی که تخم در ماشین جوجه کشی از دست می دهد به نوع تعداد این منافذ و میزان رطوبت هوای سترها بستگی دارد. در بهترین حالت یک تخم در طول زمان جوجه کشی باید حدود ۱۲ درصد از وزن خود را از دست بدهد . در شرایط یکسان از نظر رطوبتی میزان درصد وزنی که تخم ها از دست می دهند با توجه به اختلاف آنها در ساختمان پوسته و تعداد منافذ متفاوت است. در تخم های حاصل از گله مادر یک دست، این اختلاف ناچیز است و تأثیر زیادی بر روی درصد جوجه در آوری ندارد . ولی به هر حال با افزایش سن گله و یا تغذیه نامناسب یا بیماری که موجب تولید تخم – های با پوسته ضعیف می گردد جهت جلوگیری از کاهش درصد جوجه در آوری و کیفیت جوجه باید رطوبت داخل ماشین را به نحوی تنظیم نمود که این نقیصه برطرف گردد.

۳. تهویه

سترها احتیاج به یک مقداری هوای ثابت دارند، بنابراین میزان هوای ورودی به ستر باید طوری تنظیم گردد که مقدار گاز کربنیک در داخل ستر از حد ۰/۴ درصد بیشتر تجاوز نکند. معمولاً خود دستگاه ستر میزان گاز کربنیک را در همین حد تنظیم و کنترل می کنند.
تامین اکسیژن مورد نیاز برای رشد و نمو جوجه های داخل تخم اصلی ترین وظیفه سیستم تهویه در دستگاه جوجه کشی میباشد. جوجه های داخل تخم در دستگاه جوجه کشی به افزایش اکسیژن واکنش بهتری دارند نسبت به کاهش آن ، بنابراین در دستگاه های جوجه کشی و جوجه کشی از طیور این مهم بایستی مد نظر قرار گیرد.

سیستم تهویه و چرخش هوای دستگاه جوجه کشی صنعتی

سیستم-تهویه-دستگاه-جوجه-کشی
سیستم تهویه و چرخش هوای دستگاه جوجه کشی صنعتی

چرخش-هوا-در-داخل-دستگاه-جوجه-کشی
سیستم تهویه و چرخش هوای دستگاه جوجه کشی صنعتی

تهویه-دستگاه-جوجه-کشی

۴. چرخشی

سیستم چرخش دستگاه جوجه کشی با ظرفیت کم

آموزش کار با دستگاه جوجه کشی - سیستم-گردش-دستگاه-جوجه-کشی

در خلال زمان جوجه کشی در دستکاه ستر تخم ها باید چرخانده شوند. این عمل جب جلوگیری از چسبیدن جنین به غشاء پوسته به خصوص در هفته اول شده و همچنین به رشد و تکامل غشاهای جنینی نیز کمک می کند.

تحقیقات نشان داده که در هنگام چیدن، انتهای باریک تخم باید رو به پایین باشد و هر ساعت به میزان ۴۵ درجه نسبت به حالت عمودی به طرفین چرخانده شود. بهترین نتیجه جهت جلوگیری از چسبیدن جنین به غشاء پوسته می دهد. ولی در عمل به ندرت این حالت اتفاق افتاد و حداکثر ۴۰ درجه چرخش بیشتر انجام نمی گیرد. با رشد بیشتر جنین و افزایش حرارت داخلی آن چرخش منظم تخم به رسیدن هوای کافی و خنک شدن تخم کمک می کند. بهتر است تخم ها در هر ساعت یک بار چرخانده شود. این عمل به ویژه در شروع دوره جوجه کشی از اهمیت خاصی برخوردار است . در هفته آخر جوجه کشی اثبات فواید چرخاندن تخم دشوارتر می باشد، به هر حال در بعضی از دستگاه ها این کار حتی برروی توزیع حرارت در ماشین جوجه کشی تأثیر مثبتی دارد. چرخاندن تخم باید تا حد امکان با ملایمت انجام شود زیرا تخم ها نسبت به لرزیدن و تکان خوردن بسیار حساس هستند و این حساسیت به ویژه در مراحل ابتدایی جوجه کشی و روزهای اول بیشتر است . نسبت دستگاه شمارنده برای مکانیسم چرخش و بازدید روزانه آن بسیار مفید می باشد . چسبندگی های نابهنگام در مراحل اولیه جوجه کشی می تواند منجر به از دست دادن آب و مرگ جنین گردند. در مراحل نهایی، این حالت باعث میشود که جنین ها به هنگام خروج از تخم در موقعیت غیرطبیعی قرار گیرند و مرگ جنین در داخل پوسته تخم اتفاق افتاد .

سیستم چرخش دستگاه جوجه کشی صنعتی

سیستم-چرخش-دستگاه-جوجه-کشی-صنعتی

آن دسته از جوجه ها که از تخم خارج می شوند اغلب درجه دو می باشند یعنی ضعیف، نسبتاً کوچک و دارای کرک پرهای به هم چسبیده و نامرغوبی هستند که گاهی اوقات قطعاتی از پوسته تخم به آنها چسبیده است. اگر تخم طوری در دستگاه چیده شوند که اتاقک هوایی آنها برعکس به سمت پایین قرار بگیرد نیز چنین نشانه هایی ظاهر می شوند. اگر انتهای باریک تخم چیده شده در دستگاه به سمت بالا باشد و چرخش کافی انجام شود انتظار می رود میزان جوجه در آوری پایین باشد. بین سن گله مادر و چرخاندن تخم ها در دستگاه نوعی ارتباط متقابلی وجود دارد. در صورت کافی نبودن چرخش تخم در دوره جوجه کشی تخم های گله مسن تر در مقایسه با تخم های گله جوان صدمات بیشتری را متحمل می گردند. هرچه به انتهای دوره تخمگذاری نزدیکتر شویم، پوسته تخم ها نازکتر می شود و با نازک شدن پوسته ها شانس بروز چسبندگی های زودرس ناشی از کاهش رطوبت افزایش می یابد. با چرخاندن مکرر تخم ها نیز می توان از بروز این حالت پیشگیری نمود لرزش و تکان شدید در طول مراحل اولیه جوجه کشی و حتی قبل از شروع جوجه کشی ممکن است موجب بروز ناهنجاریهای جنین گردد . این جوجه های ناقصی الخلقه معمولا از تخم خارج نمی شوند.
کندل کردن (نوربینی)

کندلینگ تخم طفه دار

آموزش کار با دستگاه جوجه کشی – جوجه کشی با موفقیت بالا

با انجام آزمایش نوربینی بر روی تخم ها در روز پنجم یا ششم جوجه کشی می توان نطفه داری تخم ها را کنترل کرد. تخم های بدون نطفه را باید از تخم هایی که حاوی جنین تلف شده می باشند، تفکیک نمود. آزمایش نوربینی را می توان مجدداً در زمان انتقال تخم ها به هچر نیز انجام داد. جهت پیشگیری از سرد شدن بیش از حد تخم ها در هنگام عمل نوربینی، نباید آنها را بیش از ۲۰ دقیقه خارج از دستگاه جوجه کشی نگه داشت .

 

آموزش کار با دستگاه جوجه کشی - هچر-دستگاه-جوجه-کشی

آموزش کار با دستگاه جوجه کشی – جوجه کشی با موفقیت بالا

انتقال تخم از ستر به هچر
تخم داخل جوجه کشی معمولاً دو روز مانده به پایان دوره جوجه کشی باید از دستگاه ستر به دستگاه هچری انتقال یابد و این زمان در مورد تخم های مرغ در روزهای ۱۸ یا ۱۹ می باشد و در مورد تخم های شترمرغ از روزهای ۴۲ الی ۴۳ و در مورد تخم های بلدرچین روز ۱۵ الی ۱۶ می باشد. در این زمان تخم ها از دستگاه جوجه کشی خارج و به سینیهای هچری منتقل می گردند. این کار به دو دلیل انجام می شود :

۱. تخم هایی که در ستر کیسه هوایی آنها رو به بالا بوده در هچری باید به پهلو خوابانده شوند تا جوجه ها در موقع خارج شدن از تخم امکان حرکت آزاد در خارج از پوسته را داشته باشند و از طرفی هم وقتی از تخم خارج می شوند روی سینی قرار گیرند.
۲. این کار از نظر بهداشتی نیز مفید است زیرا در حین خروج جوجه از تخم مقدار زیادی پوش پر ایجاد می گردد و این آلودگی بالقوه می تواند در اطراف جوجه کشی پراکنده شود. این کرک ها می تواند در نقاط مختلف پخش شده و موجب آلودگی گردند. در صورتیکه انتقال تخم ها از ستر به هچر زودتر یا دیرتر انجام شود منجر به کاهش جوجه در آوری می گردد زیرا جنین تحت شرایط نامناسبی قرار می گیرند. نکاتی که می بایست در زمان انتقال تخم ها به هچر مورد توجه قرار گیرند عبارت است از :
• عملیات انتقال تخم ها به هچر باید به سرعت و با ملایمت انجام پذیرد تا از تأخیر در خروج جوجه ها از تخم، به علت سرد شدن تخمها در هنگام جابه جایی اجتناب گردد.
تخم ها در سینی های هچری که ممکن است دارای پوشش کاغذی باشند، قرار داده می شوند. این پوشش از بیرون ریختن بقایای تخم از میان سینی جلوگیری می کند و با بهبود موقعیت ایستادن جوجه ها در هچر باعث کاهش جوجه های وازده (مردود) میشود و همچنین در هنگام استفاده از کاغذ در روی سینیهای هچری، شستشوی سینی راحت تر می باشد ولی اگر این پوشش های کاغذی جلوی جریان هوای مورد نیاز را بگیرند نباید از آنها استفاده شود.
• در زمان انتقال تخم به هچری، پوسته تخم ها شکننده تر است زیرا جنین ها مقداری از کلسیم پوسته را جهت رشد استخوان بندی خود برمی دارند. بنابراین باید در موقع جابه جا نمودن تخم ها، مراقب جلوگیری از شکسته شدن آنها بود. تکان دادن تخم ها در این مرحله ممکن است باعث جراحت یا خونریزی گردد.
• قبل از منتقل کردن جوجه ها اطمینان حاصل نمایید که سبدهای هچری به خوبی شسته و کاملاً خشک شده باشند. اگر سینیها خیس باشند به هنگام تبخیر آب در داخل هچری تخم ها سرد خواهند شد.
• در هنگام انتقال تخم ها به هچری، تخم ها یکی یکی نوربینی شود و بوسیله نوربینی تخم هایی که جنین آن حرکت ندارد و تخم های فاسد و یا جنین مرده را جدا کرده و معدوم گردند.

ب: راه اندازی هچر

آموزش کار با دستگاه جوجه کشی : سبد هچر ماشین جوجه کشی

در جاهایی که از دستگاه جوجه کشی استفاده می کنند که به صورت متناوب تخم در دستگاه گذاشته می شود ممکن است هفته ای یک بار از هچری استفاده شود، در این مواقع باید بعد از هر هچ، هچری کاملاً شسته و ضدعفونی گردد. به همین جهت ساختمان هچریها باید کاملا مقاوم باشد و به نحوی طراحی شوند که شستن آنها نیز آسان باشد.
نکات کاربردی در مورد تهویه، رطوبت و حرارت داخلی هچر
* در دستگاه هچری که تخمها روی سینی قرار می گیرد نیاز به چرخش تخم وجود ندارد و تخم ها در ۲ الی ۳ روز داخل هچری هستند، به صورت خوابیده روی سینی قرار می گیرند به طوری که تخم ها به هم چسبیده نباشند و پراکنده و با فاصله چیده شوند. از لحظه انتقال تخم به هچری تا زمان نوک زدن جوجه شرایط داخل هچری تقریبا شبیه
ستر می باشد .
* رطوبت عامل بسیار مهمی در هچر است و با تأمین رطوبت کافی غشاء های پوسته نرم باقی مانده و موجب بیرون آمدن بهتر و راحت تر جوجه ها از تخم می گردد. وقتی جوجه ها شروع به نوک زدن می کنند رطوبت داخلی هچر براساس درجه حرارت مرطوب تا ۳۳ درجه سانتی گراد بالا می رود. درجه حرارت مرطوب هچری باید
پایین تر از سترها باشد ولی رطوبت نسبی را می توان در همان سطحی که در ستر بود، نگه داشت اما در فاصله زمانی بین نوک زدن جوجه ها به پوسته تا هنگامیکه تمام جوجه ها از تخم خارج می شود، افزایش رطوبت به میزان ۱۰ درصد می تواند سودمند باشد یعنی می توان رطوبت را تا ۸۰ الی ۸۵ درصد افزایش داد و در این مرحله در درجه حرارت ۳۲/۵ الی ۳۴ درجه سانتیگراد می باشد.
* تهویه هچری نیز مهم است زیرا میزان گاز CO2 هوا نباید از ۱ تا ۰/۸ درصد بیشتر باشد، لذا تعبیه یک سیستم هواکش مناسب در نزدیکی خروجی هوای هچر باعث تقویت کردن تهویه و محدود نمودن مشکلات ناشی از گرد و غبار و کرک پرهای جوجه ها که بوسیله هوا منتقل می گردند، می شود. سیستم هواکش ممکن است مستقیما
به هچر متصل نباشد ولی می توان این عمل را به طور مستقیم انجام داد . جوجه ها تا کاملاً خشک نشده اند از دستگاه هچری خارج نکنید.
* سینیهای داخل هچری که جوجه ها از تخم خارج می شود نباید لغزنده باشند و کف آنها باید ترجیحا با یک لایه کاغذ زبر جاذب الرطوبه پوشانده شود و سینیهای صاف مخصوصی اگر تعداد کمی تخم بر روی آنها قرار گیرد منجر به در رفتن پاهای جوجه ها بعد از خروج از تخم می گردند
* درجه حرارت اتاقی که هچری در آن قرار دارد توصیه می شود که در حدود ۲۰ درجه سانتی گراد باشد.
* جوجه ها زمانی آماده خروج از هچری هستند که خشک شده باشند . پوش پرهای آنها باد کرده و پشت گردن تعداد کمی از آنها حدود ۵ درصد هنوز مرطوب باشد.
* نگه داشتن جوجه ها بیش از حد در هچری باعث دهیدراته شدن جوجه ها و از دست دادن آب بدن آنها می گردد. در اتاقی که جوجه ها در آن از دستگاه خارج می شوند توزیع یکنواخت گرما را کنترل نمایید. هوا باید به خوبی جریان یابد تا اطمینان حاصل شود که حرارت تمام اتاق یکنواخت است
• در جاهایی که از دستگاه جوجه کشی استفاده می کنند که به صورت متناوب تخم در دستگاه گذاشته می شود ممکن است هفته ای یک بار از هچری استفاده شود، در این مواقع باید بعد از هر هچ، هچری کاملاً شسته و ضدعفونی گردند. به همین جهت ساختمان هاچری ها باید کاملاً مقاوم باشد و به نحوی طراحی شوند که شستن آنها نیز
آسان باشد.
آموزش کار با دستگاه جوجه کشی : راهنمای عمومی جوجه کشی
۱
. ابتدا قبل از هر اقدامی محل استقرار دستگاه جوجه کشی را با توجه به شرایط زیر انتخاب نمایید :
* حداقل دمای محیط و مکانی که دستگاه در آنجا قرار می گیرد ، ۱۸ درجه سانتی گراد بیشتر نباشد .
* رطوبت محیط بالاتر از ۸۰ درصد نباشد.
* تهویه مناسب داشته باشد بطوریکه حداقل هر ۲ ساعت یکبار هوای کل محل تعویض گردد.
* سطح استقرار دستگاه صاف و بدون شیب باشد.
* عاری از هرگونه گردوغبار و آلودگی باشد.
۲. دستکاه جوجه کشی (ستر) ۲۴ ساعت قبل از قرار دادن تخم، روشن شود و نکات زیر را کنترل نمایید :
* یک دماسنج جهت صحت کالیبراسیون تهیه نموده و داخل دستگاه قرار دهید.
* از صحت دمای نشان داده شده توسط نمایشگر دستگاه مطمئن شوید.
* در صورت وجود اختلاف دمای بیش از ۱ درجه سانتی گراد عدد نمایشگر را اصلاح نمایید.
* درون دستگاه را با دستمال تمیز و بدون گردوغبار باشد.
۳. با استفاده از یک دستمال تمیز و خشک تخم مرغ ها را تمیز کرده و به ترتیب زیر عمل کنید :
* از قرار دادن تخم های ترک خورده و یا بد شکل درون دستگاه خودداری کنید.
* تخمها را طوری درون شانه قرار دهید که سطح تیز آن رو به پائین قرار گیرد.
* برای قرار دادن هرنوع تخم از شانه مخصوصی که برای آن تهیه شده است استفاده نماید.( دستگاه های جوجه کشی صنعتی EIG دارای شانه های همه کاره برای قرار دادن تمامی تخم ها با سایز های مختلف در یک شانه می باشد.)
* قبل از استقرار شانه ها درون دستگاه، دستگاه را خاموش کنید.
* شانه ها را طوری داخل دستگاه بگذارید که ردیف ها به صورت افقی قرار گیرند تا در هنگام گردش تخم از شانه خارج نشود.
* پس از اتمام چیدن، درب دستگاه را ببندید و ۳۰ دقیق صبر کنید، سپس دستگاه را روشن کنید.
۴. سه روز مانده به خارج شدن جوجه ها از تخم، تخم ها را به ترتیب زیر وارد هچری کنید :
* دمای اتاق محل استقرار دستگاه را به ۳۰ تا ۳۳ درجه سانتی گراد افزایش دهید.
* سینی های داخلی هچری نباید سرد باشند . درجه حرارت بین ۳۰ تا ۳۵ درجه داشته باشند، در غیر این صورت موجب ورود شوک به تخم می شود .
* تخم ها را بدون وارد کردن ضربه و تکان شدید به سینیهای هچری منتقل کنید.سینیها را درون دستگاه قرار دهید و دستگاه هچری را روشن کنید.
* رطوبت در هچری نباید پایین تر از ۷۰ درصد و بالاتر از ۹۰ درصد باشد .
* حرارت هچری معمولاً ۰/۵ درجه سانتی گراد از دستگاه جوجه کشی ستر باید پائین تر باشد.
* باز کردن بیش از حد درب دستگاه جوجه کشی در سه روز پایانی موجب نوسانات رطوبت شده و میزان هچ را کاهش میدهد.
* ۳۶ ساعت بعد از خروج اولین جوجه از تخم، بهترین زمان برای انتقال جوجه ها از دستگاه می باشد.
* در صورتیکه دستگاه دارای سینی آب است روی آن را با قوری فلزی بپوشانید تا مانع ورود جوجه ها به داخل سینی آب شود.
* جوجه ها را تا خشک شدن کامل پرها از درون دستگاه هچری خارج نکنید.
* زود خارج کردن جوجه ها مانع جذب کیسه زرده شده و دیر خارج کردن جوجه ها موجب از دست دان آب بدن جوجه ها می شود .

آموزش کار با دستگاه جوجه کشی – جوجه کشی با موفقیت بالا

آموزش کار با دستگاه جوجه کشی: عوامل مؤثر در مدت زمان جوجه کشی

۱. درجه حرارت در طول زمان جوجه کشی
درجه حرارت معمولاً برای هر دستگاه جوجه کشی ثابت است ولی برای رسیدن به یک زمان مناسب جهت تخلیه جوجه ها با توجه به سن و اندازه تخم ها باید تغییرات و اصلاحاتی در زمان چیدن تخم ها داده شود .
۲. سن تخم ها (نگهداری در انبار)
هرچه تخم ها بیشتر در انبار نگهداری شود طول دوره جوجه کشی بیشتر خواهد شد و بعد از ۵ روز به ازای هر روز بیشتر نگهداری تخم در انبار حدود نیم ساعت به طول مدت جوجه کشی اضافه می گردد. زمان چیدن تخمها با توجه به فصل و تعداد تخم و اندازه تخم که در دستگاه چیده می شود و همچنین نوع دستگاه جوجه کشی می تواند درجه حرارت و زمان جوجه کشی را تغییر داد.
۳. اندازه تخم ها
عوامل متعددی بر اندازه تخم مرغ اثر دارند که این عوامل شامل: * وزن بدن در سن بلوغ: یک همبستگی نزدیک بین وزن تخم مرغ و وزن جوجه حاصل از آن وجود دارد. به طوری که هر چه وزن بدن در سن بلوغ کمتر باشد اندازه تخم مرغ نیز کوچکتر خواهد بود. به همین دلیل تولید کنندگان با محدودیت غذایی و به کارگیری روش های نوری سن بلوغ را ۲ تا ۳ هفته به تعویق می اندازند تا تخم مرغ های تولید شده برای جوجه کشی و مصرف، قابل استفاده باشد. وزن جوجه یک روزه، یک مؤلفه مهم و مؤثر در وزن ۷ روزگی می باشد و در شرایط مناسب مدیریتی، وزن بدن در ۷ روز گی تأثیر زیادی بر وزن نهایی جوجه های گوشتی خواهد داشت. از این رو اهمیت وزن اولیه تخم مرغ بسیار واضح است.
* نژاد:
تخم مرغ های نژادهای سنگین تر، وزن بیشتری دارند. زیرا همبستگی مثبتی بین وزن بدن و وزن تخم مرغ وجود دارد. ولی نژاد لگهورن با این که وزن بدن پایینی دارند، اندازه تخم مرغ ها بزرگتر است و این از خصوصیات خوب این نژاد است.
* سن:
با افزایش سن، راندمان تخمگذاری نیز کاهش می یابد. تقریباً، راندمان سال دوم ۸۰ درصد سال اول و راندمان تخمگذاری سال سوم حدوداً ۸۰ درصد سال دوم می باشد. مسئله کاهش راندمان تولید در رابطه با افزایش سن می تواند با مقدار خون و ترکیب آن نیز ارتباط داشته باشد. معمولاً ۹ تا ۱۰ درصد وزن بدن را خون تشکیل می دهد که با افزایش سن مرغ ها این درصد کاهش می یابد. وزن متوسط تخم مرغ ها در سال دوم تخمگذاری بیشتر از سال اول است. این روند تقریباً در سال سوم نیز حفظ می شود. ولی با افزایش بیشتر سن تا ۱۰ سالگی مرتباً کاهش می یابد.

* تولید سالیانه:
معمولاً گله های با تولید پایین تر، تخم مرغ های درشت تری دارند. بنابراین به حداکثر رساندن میزان تولید تخم مرغ در کل سیکل تخمگذاری، در مرغ های تخم گذار به کنترل اندازه نهایی تخم مرغ ها کمک شایانی خواهد کرد.
* سیکل تخمگذاری:
در یک سیکل تخمگذاری اولین تخمی که گذاشته می شود بزرگ تر است و به تدریج کوچک تر می شود تا سیکل پایان یابد. این روند در هر سیکل تخمگذاری تکرار میشود.
* حرارت محیط:
حرارت به عنوان عامل محیطی، تأثیر معنی داری بر وزن تخم مرغ دارد. ولی تغییرات جزیی حرارت از روزی به روز دیگر تآثیر بسیار ناچیزی بر روی راندمان تخم گذاری می گذارد. همچنین افزایش مستمر ولی جزیی حرارت نیز تأثیر چندانی بر روی راندمان تولید ندارد. در حالی که تغییرات ناگهانی سبب تأثیر شدید بر روی راندمان می شوند. ضمناً اثر کاهش شدید حرارت خیلی بیشتر از افزایش شدید آن است. مقدار مصرف خوراک با افزایش حرارت کاهش می یابد و مصرف آب روبه فزونی می گذارد. بهترین درجه حرارت برای تولید، ۱۳ تا ۱۶ درجه سانتی گراد می باشد.
* نور:
مرغداران می توانند با استفاده از نور و برنامه های نوری، راندمان تخمگذاری و وزن تخم مرغ ها را تحت تأثیر قرار دهند. همبستگی تخمک گذاری با نور کاملاً به اثبات رسیده است. نور نه تنها بر روی زمان تخمک گذاری (اوولاسیون) اثر می گذارد، بلکه سن بلوغ را نیز می تواند تحت تأثیر قرار دهد. امروزه برای بالا بردن راندمان تخمگذاری و وزن تخم مرغ ها از برنامه های خاص نوری در داخل مرغداریها استفاده می نمایند.
* تغذیه:
تغذیه مناسب می تواند اندازه تخم مرغ ها در مراحل نهایی تولید را تنظیم نماید. برای رسیدن به حداکثر تولید بایستی مواد مغذی مورد نیاز پرندگان به طور استاندارد فراهم شود. مهمترین مواد مغذی مورد نیاز برای کنترل اندازه تخم مرغ، اسید لینولئیک (امگا ۶)، پروتئین و اسیدهای آمینه خاص (متیونین و سیستئین) می باشد. کاهش یک یا ترکیبی از مواد مغذی فوق در جیره غذایی باعث کاهش اندازه تخم مرغ می شود. اما کاهش این مواد مغذی نبایستی کمتر از ۴۰ هفتگی رخ دهد، در غیر این صورت موجب کاهش تولید می شود. ارائه یک جیره ثانویه و اضافی در گله های مادر از سن ۴۵ هفتگی در کنترل اندازه تخم مرغ بسیار مؤثر خواهد بود. کاهش مقدار اسید لینولئیک این جیره سودمند خواهد بود. اما توجه به این نکته ضروری است که تهیه این جیره غذایی بر پایه ذرت به مراتب دشوارتر از گندم است. کاهش پروتئین جیره در کل دوره تولید ممکن است مفید باشد اما کاهش پروتئین جیره در یک مرحله از تولید موجب کاهش تعداد تخم مرغ و اندازه آنها می شود. مهمترین اسید آمینه مؤثر در وزن تخم مرغ متیونین می باشد. کاهش متیونین در جیره ثانویه مرغ های مادر (از سن ۴۵ هفتگی) در کنترل اندازه تخم مرغ های نهایی تولید شده مؤثر می باشد. یک تعادل خوب بین تداوم تولید و کنترل اندازه تخم مرغ های نهایی وجود دارد. یک مشکل مهم در گله هایی که پایین تر از محدوده عملکرد استاندارد هستند، رساندن آنها به پیک تولید و سپس افزایش مقدار خوراک جهت جبران انرژی مورد نیاز می باشد. این نوع عملکرد به ندرت موفقیت آمیز خواهد بود و اغلب پس از رسیدن به پیک، افت سریع و شدید تولید رخ میدهد. مرغ های تخمگذار که بیش از حد مورد نیاز خود برای تخمگذاری تغذیه می شوند، بافت تخمدان غیر طبیعی و افزایش وزن زیاد خواهند داشت و متعاقب آن تولید افت پیدا می کند و وزن تخم مرغ ها افزایش پیدا می کند.

 

 

 

دانلود نسخه کتاب الکتریکی ( PDF ) آموزش کار با دستگاه جوجه کشی 

دیدگاه بگذارید

116 دیدگاه در "آموزش کار با دستگاه جوجه کشی – جوجه کشی با موفقیت بالا"

اطلاع از
avatar
مرتب سازی بر اساس:   جدیدترین | قدیمی ترین | بیشتر رای دادند
hossein
مهمان

سلام.خسته نباشید.ببخشید من دستگاه جوجه کشی 126تایی خریدم امروز اولین تخمارو داخلش قرار دادم …………

سعید
مهمان

با سلام
تجربه استفاده شما از دستگاه را میخواستم بدانم
0916……..30
سعید

امین قربانی فریمانی
مهمان

با سلام من یک دستگاه jdr350خریدم ولی نمیتونم چرخشش رو به کار بندازم لطفا راهنماییم کنید .ممنون

حسین
مهمان

سلام .میشه بجای فن و المنت از سشوار استفاده کرد ؟

ناشناس
مهمان

سلام میشه برای رطوبت از یک المنت داخل سماور استفاده کرد

مسعود
مهمان

سلام داداش من تهرانم و ازشما تخم نطفه دارمیخواهم خریداری کنم شما چگونه ازارومیه تاتهران این تخمهارابه دست من میرسانید بدون انکه تخمهابشکندونطفه انها اسیب ببیند.توضیح دهید؟

Ali
مهمان

سلام تهویه را خود دستگاه تنظیم میکند

Ali
مهمان

ایا در دستگاه جوجه کشی 96عددی گییر بکس طبقه پایین کار می کند

kave
مهمان

باسلام و خسته نباشید. من یک دستگاه جوجه کشی 96 عددی خانگی خریداری کرده ام …

****سعید****
مهمان

سلام
یه سوال حرکت چرخش تخم ها به صورت دائم می باشد?
اگه چرخش تخمهاتاروز18به صورت دائم یعنی اصلا قطع نشه هر ثانیه موتور گريبکس کامل کار کنه مشکلی برای تخم ها بوجود نمیاد????

محمد
مهمان

با سلام خدمت شما نحوه استفاده از دستگاه جوجه کشی 10 تایی رو میخواستم با تشکر

احسان
مهمان

سلام ببخشیدتهویه هواکه روی دستگاه هست چقدبایدبازباشه؟

احسان
مهمان

سلام دماورطوبت براتخم بوقلمون بایدچندباشه؟

کوچی
مهمان

دستگاه ایزی باتوری کن من خریدم عالیه دستتون درد نکنه اولین پرواز آزمایشی در ارتفاع پایین انجام شد
و امروز با 36 عدد تخممرغ جوراجور شروع کردم الهی بامید تو

morteza
مهمان

با عرض سلام و خسته نباشید …

عرفان
مهمان

سلام
من یک دستگاه جوجه کشی با ظرفیت 1850 تایی مرغ دارم
حدود چهارصد تا تخم مرغ گذاشتم بعد از اتمام دوره فقط چهل تا در اومدن بعضی از تخم ها جوجه به پوست چسبیده بودند بعضعی هم در نیومدن . مشکل کجاست ؟؟

سجاد
مهمان

سلا م خسته نباشید
درجه رطوبت و درجه حرارت چند باید باشد برای جوجه مرغ که بتونیم جوجه دراور ی بالا داشته باشم باتشکر

مصطفی
مهمان

سلام من یه دستگاه چهلو دوتایی دارم چند تا از شانه هاش شکسته از کجا میتونم تهیه کنم
ساکن کرج هستم

بابک
مهمان

سلام
من یک دستگاه 168 تایی اتوماتیک سخن گو خریده ام می خواهم بدانم آیا برای جوجه کشی غاز در این دستگاه نیازی به آب پاشیدن روی تخم غاز هست یا نه ممنونم

mohammad
مهمان

باعرض سلام . من یک دستگاه جوجه کشی ساخته ام. خواستم بدونم دما و رطوبت برای تخم مرغ باید چند باشه و ایا چرخاننده تخم مرغ باید همیشه در حال چرخش باشه یا مدت خاصی داره مثلا روزی 2 بار نیم ساعته ؟!
خواهشا جواب بدید

hamid reza
مهمان

سلام
من دستگاه 252تایی خریدم وقتی درجه رطوبت دستگاه رو از 55 بالاتر میبرم درجه دستگاه به صورت نزولی تا صفر برمیگرده ورطوبت ساز یکسره کار میکنه.لطفا راهنمایی بفرمایید

امیر
مهمان

باسلام من از اهواز یک دستگاه ایزی باتور 48 تایی روز یکشنبه خریدم اما هنوز به دستم نرسیده خواهشمندم رسیدگی کنید

علی
مهمان

سلام خسته نباشید یک سری تغییرات عالی میشه

علی
مهمان

سلامی دوباره من دستگاهی ساختم داخل دیوار و تخم غاز گذاشتم درحدود 200 عدد که اکثر تخم در روز های 20 به بعد شروع به مردن کردن و تا الان علت مرگ رو نفهمیدم خواهشا راهنمایی کنید چون ضرر بزرگی خوردم چند تا عکس از دستگاه گرفتم چطور به شما برسونم و ببینید علتش رو برام بفرستید ممنون از لطف شما؟

مصطفی
مهمان

سلام ..لطفا طرز کالیبراسیون رو هم توضیح بدین …

داود
مهمان

با سلام و ادب
من یه دستگاه ازتون خریدم که توی منو علاوه بر A01(دما)-A02(رطوبت)-A03(ON , OFبرای مواقع نیاز از ستر طبق پایین، باز هم منوهای دیگری برای تنظیم وجود دارد لذا خواهشمندم در مورد بقیه منوهای اشاره شده نیز راهنمایی بفرمایید

امیر
مهمان

با سلام.
من یه دستگاه 48 تایی خریداری کردم
میخواستم ببینم وثتی آبی که توی دستگاه هست کم میشه ; برای اضافه کردن باید چیکار کنیم
منظورم به این هست که لازم هست دستگاه خاموش بشه و آب اضافه کنیم یا میشه بدون خاموش کردن دستگاه و فقط با برداشتن درب دستگاه ; آب به دستگاه اضافه کنیم و بعد از اون درب دستگاه رو ببندیم
ممنون میشم راهنمایی کنید

محسن
مهمان

باید توضیحات تونو کوتاه کنین ولی سایت مفیدی بود

ایمان نعمتی زاده
مهمان
سلام و عرض خسته نباشید. من یه دستگاه ۸۴تایی دارم که فن و هیتر و دماسنج و رطوبت سنجش روی درب دستگاه گرفته.و چون اینا روی درب قرار گرفتن و فن به سمت بالا کار می‌کنه و رطوبتی که بوسیله آب که در زیر تخم ها تولید میشه رو به سمت بالا می‌کشه و از سوراخ کنار فن که روی درب دستگاه تعبیه شده بیرون می‌ده و باعث میشه تخم هایی که در طبقه پایین قرار دارن خشک بشن و پوسته به جنین بچسبه و باعث مرگ جنین بشه مخصوصا در سه روز آخر(هچ). حالا اگه من اون سوراخ کنار… ادامه نوشته»
مهدی
مهمان

با عرض سلام و خسته نباشید میخواستم قیمت دستگاه جوجه کشی ۴۸تایی چقدر است با تشکر

مهدی
مهمان

سلام ببخشید قیمت دستگاه جوجه کشی ۴۸عددی رو میخواستم

مهدی مهدیان
مهمان

سلام یه دستگاه ستر وهچر همزمان خریداری کرده ام و کمی تخم مرغها به هچ رسیده ولی کمی تخم مرغها چند روز دیگر است ودستگاه مدام هشدار به قرار دادن هچ دارد چه باید کرد

مهدی مهدیان
مهمان

سلام چکار باید کنم تخم مرغهام گران قیمتند

مهدی مهدیان
مهمان

خیلی ممنون باعرض معذرت اون سوراخ پشت دستگاه را پیچی که درب سوراخ هست را باز کنم یابسته باشه ببندم

ایوب
مهمان

سلام برای رطوبت باید چی بزارم

ارش
مهمان

سلام خسته نباشید. من یه دستگاه 84 تایی اندیشه سبز دارم. ک اب داخل سینی میریزم برای ایجاد رطوبت. الان تخم بوقلمون گذاشتم ک الان وارد هچر کردم اما رطوبت از 60 درصد بالاتر نمیره هر کاری میکنم. تنظیم رطوبتا تا 90 بردم بالا اما رطوبت سنجی ک داخل دستگاه گذاشتم 60 نشون میده.

محمد مهدی
مهمان

سلام میخواستم بپرسم موتور گیر بکس داری که لینک عکسش رو در زیر قرار میدم برای 168 عدد تخم (4 تا راک 42 تایی) مناسب است؟
comment image

امید هژبر
مهمان

سلام وقتتون بخیر
من دو دستگاه جوجه کشی ۵۸۸ تایی خریدم و برای باراول درون هر دستگاه تعداد۲۲۵ عدد تخم مرغ رسمی گذاشتم
حالا سوالم اینه
پس از اتمام دوره ستر وقتی میخوایم تخم هارو به سبد هچر منتقل کنیم میشه با شونه ستر درون سبد هچر قرار داد یا اینکه حتما باید تک به تک از درون شونه ستر تخم ها برداشته بشه؟
چون که مدت زمان انتقال تک به تک ممکنه ریاد طول بکشه و تخم ها سر بشن و جوجه از بین بره
لطفا راهنمایی بفرنایید
باتشکر
امید هژبر

بهنام آهاز
مهمان

سلام.من جوجه کشی کردم و جوجه ها هنگام درآمدن به لایه ی نازک زیر پوسته چسبیده باید چیکار کنم در بیاد؟

محمود
مهمان

سلام خسته نباشین
من یه دستگاه ۹۶ تایی خریدم تست کردم همه چی اوکی بود الان تخم بلدرچین داخلش گذاشتم و روشنش کردم دماش ۳۷/۷ ثابته ولی رطوبتش که ۶۵ باید باشه الان رسیده به ۷۲ و فن بزرگه خاموش شده میخوام بدونم فن مشگلی داره یا کلا وقتی رطوبت میره بالا فن بطور خودکار خاموش میشه و ایا الانکه فن خاموشه واسه تخما مشکلی پیش نمیاد ؟؟؟
لطفا سریعتر جواب بدین

اصفهانی
مهمان

با سلام و درود خدمت عزیزان .ایا می شود ۱۰۰۰ تخم نطفه دار شترمرغ را تبدیل به جوجه کرد .بهترین راه چیست .سوال ۲..چگونه می تواتنیمم دستگاهی را خودمان بسازیم که ۱۰۰۰ تخم شترمرع را جا بدهد و راندمان بالا باشد سوال ۳..قیمت تخم نطفه دار شتر مرغ چنده .سوال ۴..کی می تونه کاملا من را راهننایی کنه در مورد ساخت دستگاه تخم شنرمرغی .می تونین به تلگرامم هم ارسال تصاویر کنید….با تشکر

فرشاد
مهمان

سلام
هچر و ستر همزمان یعنی چی؟
نیازی نیست جوجه ها رو جابجا کنیم؟

کارو
مهمان

سلام.قیمت دستگاه جوجه کشی ۱۰ تایی تمام اتوماتیک چقدره و یه توضیح مختصر هم در مورد کار کردنش بگید

مجتبی
مهمان

سلام من از دستگاه 48تایی شما استفاده می کنم الان 120 تا تخم بلدرچین توش گزاشتم آب دستگاه دیروز تموم شده بود و رطوبت به 41درصد رسید بود فکرکنم پنج یا شش ساعت با این رطوبت بوده میخواستم ببینم واسه تخم ها مشکلی پیش اومده یا نه

فرشید
مهمان

سلا دوست عزیز ممنون از راهنمایاتون جناب یه دستگاه صد تای درست کردم اتومات با ام دی اف خام یعنی روکش نداره دمام مناسب ولی رطوب دستگاه از 30 بالا تر نمیره به نظرت چیکار کنم تو دستگاه یه لایه pvc بزنم یا…. ام دی اف خام حرارت ورطوبط به خودش میگیره راهنمایم کن مرسی

مجتبی
مهمان

سلام من از دستگاه 48تایی شما استفاده می کنم الان 120 تا تخم بلدرچین توش گزاشتم آب دستگاه دیروز تموم شده بود و رطوبت به 41درصد رسید بود فکرکنم پنج یا شش ساعت با این رطوبت بوده میخواستم ببینم واسه تخم ها مشکلی پیش اومده یا نه

پویا
مهمان

سلام من میخواستم بدونم که اگه برای جمع اوری تخم ها 10روز طول بکشد بعد از ده روز به ماشین بگذاریم جوجه تشکیل میشه یا نه؟؟؟

نیما بهمنیار
مهمان

سلام.آیا اکسیژن در دستگاه واجب است؟یا نه

نیما بهمنیار
مهمان

سلام.ایا اکسیژن در دستگاه واجب است؟یا نه

حسن قبول
مهمان

سلام و تشكر إز راهنمايي
من تخم ها را در سبز هچر گذاشته أم چند جوجه متولد شده وًدايم روي تخم هاي ديگر راه مي روند و موجب حركت تخم ها مي شوند أيا براي ساير تخم ها مشكل إيجاد مي شود يا خير
إز پايه شما متشكرم

حسن قبول
مهمان

با عرض سلام و احترام
من تخم ها را در سبدهچر چيدم چند جوجه باز شده و روي تخم ها حركت مي كنند و موجب حركت تخم مي شود أيا براي ساير تخم ها كه باز نشده مشكل إيجاد نمي شود

حبیب جهانتیغ
مهمان
سلام خسته نباشید من یک دستگاه جوجه کشی ۳۳۶ تایی خریدم یک بار داخلش تخم گذاشتم این دفعه دوم هستش ،امروز داخل دستگاه بخار زیاد بود طوری که شیشه بخار گرفته وازدوطرف پایین دستگاه اب میچکید ورطوبت ان روی۳ بود دستگاه بخارساز هم یکسره بدون اینکه قطع کند کار میکرد انرا از دستگاه جوجه کشی جداکرده ودستگاه رو بدون رطوبت ساز یکی دوساعت روشن ک دیم تا بخار داخل ان خشک شود ودوباره که بخارساز رو به دستگاه وصل کردم رطوبت ساز دوباره یکسره کار میکرد ورطوبت دستگاه تا ۵۳ رفت ودوباره به ۳برگشت لطفا اگه میشه راهنمایی میکردید چطور… ادامه نوشته»
حبیب جهانتیغ
مهمان

درضمن من چند بار دستگاه را روشن وخاموش کردم که شاید درست بشه ووقتی نتیجه نگرفتم دستگاه را به تنظیمات کارخانه برگرداندم ولی باز هم درست نشد سوکتها راهم چک کردم درست بود سنسور هم سالم بود وهیچگونه شکستگی یا خرابی ظاهری نداشت.خیلی ممنون

Ali
مهمان

با سلام وعرض ادب دوتا سوال خدمتون داشتم من یه دستگاه ۱۶۸تایی دارم .اگه بخوام تنظیماتش را به کارخانه بازگشت بدهم.اختلال در سیستم هوش مصنوعی به وجود نمی اید.و یک سوال دیگر ــــ پشت دستگاه یه سوراخ تبیه شده که درون سوراخ یه پیچ هم وجود دارد ایا باید سوراخ باز باشه یا بسته باشه به همین صورتی که الان هست.

Ali
مهمان

علت یکسان نبودن دما در دستگاه ۱۶۸تایی چیست من تازه یه دستگاه خریدم .تنظیمات را روی مرغ انتخاب می کنم یعنی دما باید ما بین۳۷.۸یا۳۷.۷باشه .اما دما بعضی موقع میاد روی ۳۷.۶یا۳۷.۹ایا دستگاه مشکلی دارد .شما که می گویید دستگاه اسکندری خیلی دقیق می باشد با درصد خطا۱/.پس چرا اینطوری هست.به نظر شما مشکلی ندارد طبیعی هست یا بایداقدام به تعمیرش کنم.

wpDiscuz